Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 58

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.. 5

1.1. Проблема формування та розвитку понять. 5

1.2. Характеристика основних видів природничих знань, що формуються в початковій школі 7

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 3-МУ КЛАСІ 17

2.1. Особливості вивчення природознавства у 3  класі 17

2.2. Аналіз змісту біологічних понять, які формуються у курсі природознавства у 3 класі 20

2.3. Результати експериментального дослідження. 31

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ДОДАТКИ.. 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. У процесі навчання в початковій школі учень вивчає різні навчальні предмети. Кожний навчальний предмет – це система наукових знань, адаптованих до вікових особливостей розумового розвитку дітей кожної вікової групи і загальних цілей навчання.

Навчальний предмет "Природознавство" реалізує галузь "Людина і світ" Державного стандарту початкової загальної освіти. Він є логічним продовженням природничої складової інтегрованого курсу "Я і Україна", який вивчається у 1-2 класі. Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, синтезує знання з різних природничих дисциплін на основі ідеї єдності природи з урахування міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із природознавчими предметами, що вивчатимуться в наступних класах.

Важливе значення серед природничих знань, які включені до курсу "Природознавство", відіграють біологічні поняття. Адже рослини, тварини і людина є невід’ємними компонентами природи, без яких неможливе життя на Землі, доступним об’єктом для пізнання молодшими школярами.

У процесі оволодіння знаннями про рослини і тварин у молодшого школяра формується потреба до пізнання рослинного і тваринного світу, спілкування з природою; ціннісне ставлення до живої природи, розуміння взаємодії і взаємовпливу людини з природою, навички екологічно доцільної поведінки, розвивається пам’ять, мислення, емоційна сфера тощо. Вивчаючи рослини і тварин, школярі оволодівають спеціальними методами пізнання природи (спостереження, дослід, практична робота), прийомами мислення.

Значне місце у системі знань про людину як живий організм мають гігієнічні і медичні уявлення, які озброюють дитину знаннями в галузі збереження свого здоров’я. У процесі засвоєння даних знань в школярів формується переконання в необхідності дотримання гігієнічних норм поведінки.

Проблема формування і розвитку біологічних понять в теорії і практиці навчання є однією із найактуальніших і складних. Саме тому протягом тривалої історії розвитку початкової природничо-наукової освіти ця проблема була в центрі уваги багатьох вчених. Зокрема, їй присвячені дослідження педагогів М.М. Скаткіна, І.Д. Звєрєва, О.Я. Савченко, Т.М. Байбари, О.А. Біди, О.М. Варакути, В.П. Горощенка, Л.К. Нарочної, К.П. Ягодовського та інших. Розглядали дану проблему і психологи – Д.М. Богоявленський, П.Я. Гальперін, Н.О. Менчинська, Н.Ф. Тализіна, Л.В. Занков, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов та інші.

Дослідження стану шкільної практики навчання учнів природознавству засвідчило необхідність удосконалення процесу організації вивчення молодшими школярами біологічних понять.

Актуальність даної проблеми зумовила вибір теми дослідження "Методика вивчення біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі".

Об'єктом дослідження є процес навчання учнів природознавству.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи вивчення біологічних понять на уроках природознавства.

Мета дослідження полягає в розробці методики вивчення молодшими школярами біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі.

У процесі дослідження ми виходили з такої гіпотези: вивчення молодшими школярами біологічних понять буде здійснюватися ефективніше за умови впровадження методики навчання, яка передбачає цілеспрямоване, систематичне використання спостереження, дослідів, практичних робіт на уроках природознавства.

Завдання дослідження:

1)вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи початкової школи;

2)схарактеризувати форми, методи та засоби вивчення біологічних понять на уроках природознавства;

3)проаналізувати програму та підручник з природознавства з метою виявлення змісту біологічних понять у 3 класі, методів та форм їх вивчення;

4) розробити методику вивчення молодшими школярами біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі та експериментально перевірити її ефективність.

З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз методичної літератури, навчальної програми, підручнику; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з учителями;моделювання в процесі розробки методики вивчення біологічних понять на уроках природознавства у 3 класі;експериментальний (констатуючий і формуючий експеримент).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Методика вивчення біологічних понять на уроках природознавства у 3-му класі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.