Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 27

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

1. Поняття педагогічних інновацій в сучасній шкільній освіті 6

1.1. Сутність педагогічних  інновацій. 6

1.2. Порівняння традиційного та інноваційного навчання 10

2. Класифікація педагогічних інновацій у навчанні історії в школі 12

3. Роль вчителя і учня в інноваційному навчанні 14

4. Застосування інноваційних технологій при вивченні історії 19

Висновки. 23

Література. 26

Додатки. 28

Вступ

Актуальність теми. Національна доктрина розвитку освіти України наголошує на необхідності забезпечення переходу до нової гуманістично-інноваційної філософії освіти. Реалізація цього завдання багато в чому залежить від усвідомлення сутності нових завдань і уміння їх втілювати у педагогічній діяльності. Сьогодні переважна більшість учителів відчуває необхідність орієнтації навчання на розвиток особистості учня, але не кожен знає, як це робити, як втілити це на практиці. Розв'язання цієї проблеми безпосередньо залежить від того, наскільки швидко відбуватимуться зміни у свідомості самого вчителя, наскільки швидко він усвідомить не­обхідність переходу від предметно-орієнтованого до особистісно-орієнтованого навчання. Таким чином, нові підходи до вивчення історії повинні базуватися саме на особистісно-орієнтованому навчанні, а всі педагогічні технології мають бути спрямовані на виховання соціальне адаптованого, свідомого громадянина України, здатного творчо й виважено розв'язувати проблеми у процесі самореалізації особистості. Формування історичної свідомості має стати безпосередньою метою шкільної історичної освіти.

На початку 90-х років були здійснені спроби запровадити інноваційні системинавчання на теренах колишнього СРСР. І. Чечель визначає, що інноваційний пошук в Росії в 90-х роках умовно можна поділити на три періоди: 1991-1992 роки - період пошуку, що характеризувався багатоваріантністю дидактичних форм; 1994-1995 роки - період захоплення модульним навчанням; 1997-1999 роки -впровадження проектного навчання. [4, c. 26] Для української школи це десятиліття — скоріше, період по­шуку. За цей час в Україні виникли альтернативні школи, набула ши­рокого масштабу експериментальна апробація модульного навчання, оформилася наука педагогічних технологій і моделей навчання.

Ґрунтовні психолого-педагогічні дослідження, присвячені порівняль­ній характеристиці традиційного та інноваційного навчання В. Ляудіса та Г. Сухобської, та зроблені пізніше О. Козловою, О. Трофімовою та іншими узагальнення дозволяють визначити основні відмінності цих систем навчання.

Педагогічні набутки та нав­чальні технології повинні сьогодні працювати не так на поглиблення знань (хоча зацікавлений учень і сам прагнутиме до цього), як на формування особис­тості дитини, її світогляду, уміння самостійно вчити­ся, критично мислити, аргументовано відстоювати свою точку зору, пробудження в дитині прагнення до самореалізації своєї особистості. Саме цим аспек­там повинна приділятися першочергова увага: головне — як зробити той чи інший урок цікавим та захоплюючим для учнів, як зробити так, щоб учні отримували від процесу навчання справжнє задоволення, а як ре­зультат — міцні знання? Які методи слід використовувати для покращення якості викладання? Це пи­тання сьогодні хвилює кожного вчителя, кожен пе­дагог намагається знайти свою відповідь на нього. Саме ці аспекти визначають актуальність даної теми курсової роботи.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі є вивчення історії в сучасній школі.

Предмет дослідження в курсовій роботі – використання інноваційних технологій в сучасній шкільній історичній освіті.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати інноваційні процеси в сучасній шкільній історичній освіті.

Мета роботи визначає наступні завдання:

1. Вивчити та проаналізувати наукову літературу по даній темі.

2. Розкрити поняття педагогічних інновацій в сучасній шкільній освіті, а саме:

- сутність педагогічних інновацій;

- відмінність між традиційним та інноваційним навчанням.

3. Показати нову роль вчителя та учня при інноваційному підході до вивчення історії.

4. Дослідити можливість застосування інноваційних технологій в сучасній шкільній історичній освіті.

Методами вирішення поставлених завдань вибрані вивчення, групування, порівняння і аналіз наукових публікацій по даній темі, а також аналіз досвіду роботи вчителів-практиків сучасної школи. 

Закрити

Поняття педагогічних інновацій при вивченні історії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.