Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 25

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І НАРОДНА ПЕДАГОГІКА.. 6

І.1. Формування  світогляду  визначного  філософа та  педагога  під  впливом  педагогічної  мудрості  народу. 6

І.2. Ідеї та  засоби української народної педагогіки  в  педагогічній діяльності та літературній творчості Г.Сковороди. 8

І.3.  Спадщина Г.С. Сковороди - втілення багатовікового етнопедагогічного досвіду українського народу. 14

РОЗДІЛ ІІ. СОФІЯ РУСОВА  -  «АПОСТОЛ ПРАВДИ ТА НАУКИ». 19

ІІ.1. Погляди  С.Русової  на  навчальний  процес у  контексті  народної  педагогіки  19

ІІ.2. Актуальність   поглядів   С.Русової   з погляду   на   стан  сучасної  школи  22

ВИСНОВКИ.. 26

ЛІТЕРАТУРА.. 29

ВСТУП

Актуальність теми. Усі видатні педагоги минулого і сучасного досягли високого наукового злету завдяки тому, що свою педагогічну творчість будували на грунті народної педагогіки. Педагогічна наука знаходить своє відображення у працях учених і практичній діяльності учителів та вихователів, а етнопедагогіка - у народній творчості, виховній практиці батьків і матерів, дідусів і бабусь, родини загалом.

Народна педагогіка стала першоосновою становлення і розвитку педагогічної науки. З її чистих джерел черпає творче натхнення не одне покоління видатних педагогів.

Духом народної педагогіки пройняті життя і діяльність таких видатних особистостей минулого, як філософ-просвітитель, письменник і педагог Григорій Сковорода та видатного педагога та психолога Софії Русової.

Зокрема, Г. Сковорода наголошував на особливій ролі виховного досвіду народу в педагогічній науці й житті суспільства: «Досвід - батько мистецтва, поведінки й звички. З нього народились усі науки й книги». Ідеями української народної педагогіки пройнята вся його спадщина. Творча спадщина Г.С. Сковороди і сучасна освіта тісно поєднані, вони мають велике теоретичне і практичне значення. Як відомо, Сковорода був не тільки ви­датним філософом, поетом, але й педагогом та музи­кантом, який розробив певні прин­ципи навчання, що вже час­тково втілено в життя, а здебільшого будуть ще здійснюватися. Педагогічна спадщина Г.С.Сковороди не втратила своєї актуальності й сьогодні, вона належить до виз­начних надбань української і світової прогресивної культури XVІІІ століття.

З-поміж плеяди педагогів і пси­хологів, які зробили вагомий внесок у розвиток виховання в Україні, гідне місце посідає Софія Русова. Ця видатна жінка - етнограф, мистецтвознавець, історик, письменник, одна із засновниць жіночого ру­ху в Україні і, головне, - видатний педагог та психо­лог, автор концепцій національної освіти, наукових мо­нографій з педагогіки, психології, підручників, програм.

Низка її праць зорієнтована на розкриття ідей націо­нального дошкільного закладу, особливо бережного став­лення до підростаючого покоління, обов'язкового вра­хування індивідуальних можливостей кожної дитини, її неповторності та унікальності. Цінним є те, що С. Русо­ва ще на межі XXст. наголошувала на необхідності спри­яти розвиткові малюка з перших років життя, відпові­дальному ставленні дорослих до дитини та на інших іде­ях, які є дуже значущими у наш час.

Висока культура, суспільна свідомість, європейський рівень освіченості Русової сприяли тому, що питання, які вона вивчала і розробляла, теоретичні положення і методичні розробки, зібрані та опрацьовані для вихова­телів, учителів, батьків, надзвичайно потрібні нам сьо­годні.

«Бути гарним педагогом, -вважала Софія Русо­ва, - це бути справжнім реформатором майбутньо­го життя України, бути апостолом Правди і Науки»[19, c. 228]. Сьогодні такі слова звучать особливо актуально. Тож не дивно, що саме творчі пошуки приводять педаго­гічні колективи України до психолого-педагогічної спадщини Софії Федорівни.

Вона писала: «Найдорожчий скарб у кожного народу - його діти, його молодь, і чим свідоміше громадянство, тим з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей, забезпечення їм найкращих умов життя»[22, c. 54]. А вчителі, вихователі, науковці і покликані виконувати саме це - забезпечувати умови навчання й виховання нашого майбутнього.

Об’єкт дослідження: українська народна педагогіка.

Предмет дослідження: ідеї народної педагогіки в творчій спадщині Г.Сковороди та С.Русової.

Закрити

Г.Сковорода і С.Русова про народну педагогіку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.