Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 31

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 2

Розділ 1. Загальна характеристика словесно-діалогічних методів навчання. 5

1.1. Метод усного викладу вчителем матеріалу. 5

1.2. Метод бесіди. 7

1.3. Зв’язне висловлювання учнів на лінгвістичну тему. 10

Розділ 2. Прийоми та засоби, використовувані при застосуванні мовленнєво-діалогічних методів. 13

2.1. Творчий диктант. 13

2.2. Переказ. 19

Висновки. 23

Список використаної літератури. 24

Додаток. 26

Вступ

Актуальність. Будь-яка діяльність вимагає оволодіння методами її виконання. Метод (від гр. Methodos – шлях до чого-небудь) означає шлях до мети.

Необхідною умовою оволодіння методами стає усвідомлення операційної структури діяльності, оволодіння спеціальними знаннями про способи дії. Саме знання визначають предметну основу операцій, послідовність їх і тим самим скеровують діяльність. Знання та операції в методі виступають як взаємодоповнюючі одна одну сторони, забезпечують діяльнісну функцію знання, стають знаннями про сам процес мислення, про засоби і способи його здійснення.

Методи добираються відповідно до цілей і змісту навчання, відповідно ж конкретизується та обґрунтовується система навчальних дій, які потрібно організувати для засвоєння учнями системи знань про мову та мовлення, оволодіння навчально-мовними, комунікативними та правописними вміннями. Реалізація кожної їз вказаних цілей має свою специфіку й забезпечується певною системою методів.

У дидактиці й окремих методиках відсутня єдина класифікація методів навчання. Методи навчання класифікуються вченими на різних засадах: за джерелами отримання знань і способом взаємодії вчителя й учнів на уроці (А.М.Алексюк, Є.М.Дмитровський, ЛО.П.Федоренко, О.М.Біляєв та ін.), за дидактичними цілями (І.Т.Огородников та ін.), за рівнем пізнавальної діяльності учнів (І.Я.Лернер, М.М. Скаткін).

Методисти найчастіше посилаються на дві класифікації методів: ту, яка виникла на початку 30-х років і стосовно методики української мови подана в методичних роботах Є.М.Дмитровського (Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі. – К.: Рад.школа, 1968.- 288 с.), та О.М.Біляєва (Біляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. школа, 1981. – 176 с.), і ту, яка виникла під впливом теорії проблемного навчання в 60-ті роки й відома як психологічна класифікація І.Я.Лернера і М.М.Скаткіна (Лернер И.Я., Скаткин М.М. Методы обучения// Дидактика средней школы/ Под ред. М.А.Данилова и М.И.Скаткина. – М.:Просвещение, 1975. – С.146-184, остання знайшла відображення в статтях М.Т.Баранова та Л.П.Рожила[11].

Є.М. Дмитровський у своїй книзі[3] називає як найбільш поширені і перевірені в практиці роботи школи такі методи: зв’язний виклад учителя, бесіда, робота з підручником, спостереження над мовою з використанням наочних засобів, мовний розбір і метод вправ і дає характеристику кожного з цих методів.

О.М.Біляєв услід за Є.М.Дмитровським виділяє як методи усний виклад учителем матеріалу (розповідь, пояснення), бесіду вчителя з учнями, спостереження учнів над мовою, роботу з підручником, вправи і характеризує їх за способом взаємодії вчителя й учнів на уроці, показуючи співвідношення діяльності вчителя та учнів у процесі використання цих методів.

У зв’язку з розробкою принципово нової системи навчання української мови методи викладання кардинально оновлюються. Значна увага приділяється формуванню мовленнєво-комунікативних умінь учнів. Щоб оволодіти діалогічним мовленням, не досить навчитися запитувати і відповідати, для цього потрібні специфічні вміння. Кожен із співрозмовників повинен оволодіти достатнім запасом функціонально різноманітних реплік, які уможливлюють здатність вступати в спілкування, згортати його і поновлювати, проводити свою стратегічну лінію у спілкуванні; враховувати зміни у складі учасників розмови; прогнозувати поведінку партнерів залежно від зміни ситуації. У зв’язку з цим ведучими стають мовленнєво-діалогічні методи викладання. Т.Донченко пропонує такі методи взаємодії вчителя та учнів, орієнтовані на навчання рідної мови: організація вчителем цілеспрямованої діяльності учнів, спрямованої на сприймання та осмислення навчального матеріалу (учні отримують готові узагальнення у процесі викладу навчального матеріалу вчителем); організація вчителем частково-пошукової діяльності учнів (евристична бесіда); організація вчителем відтворення учнями отриманих знань (відтворююча бесіда, зв’язне висловлювання учнів на лінгвістичну тему); організація вчителем операційної діяльності учнів, спрямованої на застосування отриманих знань і формування навчально-мовних та правописних умінь і навичок.

Об’єктом дослідження у цій роботі є словесно-діалогічні методи.

Предметом – використання їх у процесі навчальної діяльності.

Мета роботи – аналіз використання словесно-діалогічних методів при викладанні української мови в школі.

Для її досягнення було поставлено такі завдання:

- вивчити класифікацію методів викладання мови ;

- виявити суть та різницю різних систем методів навчання рідної мови;

- визначити поняття та зміст словесно-мовленнєвих методів, згідно сучасних поглядів дидактів;

- проаналізувати систему прийомів та форм оволодіння знаннями у межах застосування словесно-мовленнєвих методів;

- зробити висновки.

Структурно курсова робота складається з вступу, двох розділів, що розкривають тему, висновків, списку використаної літератури. Додаються матеріали до вивчення мови на уроках у школі.

Закрити

Словесно-діалогічні методи при викладанні української мови в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.