Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 38

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ.. 3

Розділ 1. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.. 6

1.1. Єдність навчання і виховання. 6

1.2. Науковість навчання. 7

1.3. Доступність навчання. 8

1.4. Свідомість навчання. 9

1.5. Зв'язок теорії з практикою.. 11

Розділ 2. Методи навчання математики.. 13

2.1. Пояснювально-ілюстративний метод. 13

2.2. Репродуктивний метод. 14

2.3. Проблемний виклад. 15

2.4. Частково-пошуковий метод, або евристична бесіда. 15

2.5. Дослідницький метод. 18

2.6. Метод доцільних задач. 19

2.7. Абстрактно-дедуктивний і конкретно-індуктивний методи навчання. 19

Розділ 3. Методи наукового дослідження в навчанні математики   22

3.1. Аналіз і синтез. 22

3.2. Узагальнення і обмеження. 25

3.3. Абстрагування і конкретизація. 26

3.4. Індукція і дедукція. 27

3.5. Спостереження і порівняння. 30

3.6. Аналогія. 31

Висновок.. 36

Список використаної літератури.. 37

Вступ

Нині школи України працюють за навчальними планами, які певною мірою враховують національні особливості нашої держа­ви і нові соціальні вимоги до форм і рівня освіти. Вони від­повідають вимогам рівневої і профільної диференціації, потребам індивідуальної та групової роботи з окремими категоріями учнів. Згідно з планом математика вивчається (в основному) 4 год на тиждень в усіх класах, починаючи від 1 до 9 і 3 год - в 10-11 класах, тобто на вивчення математики припадає найбільша кількість годин порівняно з іншим предметами. У варіативній частині плану виділяється резерв годин для індивідуальних та групових занять на вивчення математики. Цей фактор накладає ще більшу відповідальність на вчителя математики за якість ма­тематичної підготовки школярів.

Цілі навчання математики безпосередньо випливають з цілей і завдань загальної середньої освіти, які зазначені у Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття»). Голов­ною метою є подальший всебічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина України, здатного до свідомого су­спільного вибору [1, с. 14].

Отже, всебічний розвиток особистості, створення для цього сприятливих умов - головна мета школи. Мета навчання і вихо­вання підпорядковані розвитку і виступають як загальні форми, засоби розвитку.

Виходячи із зазначеного, можна сформулювати основні цілі навчання математики в школі:’

1) розумовий розвиток учнів - розвиток логічного мислення й інтуїції, просторових уявлень і уяви, пам'яті, алгоритмічної та інформаційної культури як особливого аспекту культури мислен­ня; формування позитивних якостей особистості - розумової ак­тивності, пізнавальної самостійності, пізнавального інтересу, по­треби в самоосвіті, здатності адаптуватися до умов, що змінюють­ся, ініціативи, творчості;

2) забезпечення свідомого і міцного оволодіння системою ма­тематичних знань, навичок і умінь, потрібних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності кожному членові сучасного суспільства, достатніх для вивчення інших дисциплін, продов­ження освіти в системі безперервної освіти; формування уявлень про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу, формування навичок математизації ситуацій під час дослі­джень різних явищ природи і суспільства;

3) формування наукового світогляду, загальнолюдських духов­них цінностей; виховання національної самосвідомості, поваги до національної культури і традицій України; формування позитив­них рис характеру (чесності й правдивості, наполегливості; волі, культури думки і поведінки, обгрунтованості суджень, відпо­відальності за доручену справу тощо); естетичне, екологічне, еко­номічне, патріотичне, трудове виховання, професійна орієнтація на виховання здорового способу життя.

Зазначимо, що нині в умовах світового співробітництва, інтеграції економіки, виробництва, наукових досліджень розви­нуті країни всього світу, у тому числі й держава Україна, праг­нуть до підвищення свого інтелектуального потенціалу. Тому по­трібний високий рівень математичної підготовки випускників середньої школи та інших навчальних закладів. За відомим ви­словом М.В.Ломоносова (1711-1765), «математику вже тому вчити треба, що вона розум до ладу приводить». У зв'язку з цим підвищуються відповідальність і роль вчителя математики, по­силюються вимоги до його власної математичної і методичної підготовки. Вчитель має бути конкурентоспроможним в умовах ринкової економіки. Школа відбиратиме і вчителя за конкурсом.

Під впливом сучасних соціальних вимог суспільства перебу­дова шкільного курсу математики і методики його навчання здій­снюється в напрямку гуманізації і диференціації навчально-виховного процесу, гуманітаризації змісту навчання. Розробля­ються нові програми з математики для початкової, основної та профільної старшої школи, уточнюються чинні й створюються нові нормативні документи щодо обов'язкових результатів нав­чання, тобто створюються державні стандарти математичної під­готовки. На черзі - розробка вимірників цього стандарту з метою забезпечення еквівалентності математичної підготовки в усіх об­ластях країни.

Створюються нові типи шкіл - гімназії, ліцеї, коледжі, у тому числі й альтернативні школи. Наприклад, в м. Гайвороні Кірово­градської області за ініціативою вчителя математики П. І. Само-вола працює школа поглибленої математичної підготовки. У ній навчаються здібні та обдаровані діти не тільки м. Гайворона, а й усього району.

У навчальному процесі використовуються нові інформаційні технології (зокрема, із застосуванням персональних комп'ю­терів), нові форми навчання (наприклад лекційно-практична си­стема), групові форми, активні методи навчання.

Закрити

Принципи і методи навчання математики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.