Теоретико-методичні основи навчання учнів розвязувати задачі на знаходження невідомого компонента арифметичної дії

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ

І. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язувати задачі.

1.1. Різна класифікація простих задач.

1.2. Етапи у методиці роботи та загальні прийоми роботи над задачею.

ІІ. Теоретико-методичні основи навчання учнів розв’язувати задачі на знаходження невідомого компонента арифметичної дії.

2.1. Задачі на знаходження невідомого доданка.

2.2. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

2.3. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.

2.4. Задачі на знаходження невідомого множника.

2.5. Задачі на знаходження невідомого діленого.

2.6. Задачі на знаходження невідомого дільника.

ІІІ. Робота з простими задачами на знаходження невідомого компонента дій (з досвіду вчителів).

3.1. Труднощі, які виникають під час роботи з простими задачами на знаходження невідомого компонента арифметичної дії.

3.2. Тести, які можна запропонувати учням при формуванні вмінь розв’язувати задачі на знаходження невідомого компонента арифметичної дії.

Висновки.

Література.

Вступ

Початковий курс математики є складовою частиною в системі неперервної математичної освіти, узгоджується з дошкільною освітою та базовою освітою. Вивчення математики в початковій школі має забезпечити оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками, розвиток дітей, необхідний для подальшого вивчення предмета. Знання початкового курсу математики має практичну спрямованість і застосовується у повсякденному житті. Вивчення математики сприяє розвитку пізнавальних здібностей, логічного і творчого мислення, математичного мовлення. В процесі вивчення натуральних чисел і величин, розв'язування задач необхідно забезпечити формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії.

Сучасна початкова школа орієнтується на створення умов для реалізації гуманістичної освіти парадигми, яка сприяє формування суб'єкта навчання, його готовості до саморозвитку згідно з індивідуальними особливостями і власним досвідом. Це потребує від учителів початкових класів всебічного вивчення дитячих можливостей, прогнозування найближчого розвитку учнів на основі реального знання їхніх індивідуальних особливостей; створення з перших днів перебування дитини в школі атмосфери інтелектуального пошуку, творчості, відчуття радості від пізнання та творчої діяльності.

Тому уроки математики в початкових класах мають набути особистісно-розвивальної спрямованості, принципові напрямки якої закладено у Державному стандарті початкової загальної освіти: орієнтація на дитячу особистість, її розвиток; розробка такого змісту навчання, в якому формування традиційних знань, умінь та навичок поєднується з новими компонентами - досвідом творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього світу.

Особлива роль на уроках математики належить задачам, які є одним з видів ефективних вправ.

Розв'язування задач має дуже важливе значення насамперед для формування в дітей повноцінних математичних понять, для засвоєння ними теоретичних знань, вивчених програмою.

Задачі є тими конкретним матеріалом, за допомогою якого в дітей формуються нові знання і закріплюються в процесі застосування вже здобуті знання. Виступаючи в ролі конкретного матеріалу для формування знань, задачі дають можливість пов'язати теорію з практикою, навчання з життям. Розв'язування задач формує в дітей практичні вміння, потрібні кожній людині в повсякденному житті.

Задачі у початковому курсі математики з одного боку становлять специфічний розділ програми, матеріал якого учні повинні засвоїти, а з іншого - є дидактичним засобом навчання, виховання і розвитку школярів. Отже, задачі мають як навчальні, так і виховні та розвивальні функції.

Навчальні функції задач спрямовані на формування системи математичних знань, умінь і навичок на різних етапах її засвоєння.

Виховні функції задач допомагають пов'язати навчання з життям, ознайомити учнів з пізнавально важливими фактами, виховують у дітей свідоме ставлення до навчання, любов до Батьківщини, бажання зробити власний внесок у загальну справу. Внутрішня краса самої математики, оригінальність прийомів розв'язування задач збуджують у дітей естетичні почуття.

Розвивальними вважають функції задач спрямовані на формування в учнів науково-теоретичного, зокрема функціонального, стилю мислення на оволодіння ними прийомами розумової діяльності.

У процесі розв'язання задач діти виконують різні розумові операції (аналіз, синтез, конкретизація й абстрагування, порівняння, узагальнення), висловлюють судження і міркування.

Мета дослідження - дослідити, розробити теоретично обґрунтувати перевірити методичну систему.

Об'єкт дослідження: процес навчання математики учнів початкової школи.

Предмет дослідження - формування вмінь учнів початкових класів розв'язувати прості задачі на знаходження невідомого компонента арифметичної дії.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і літератури.

Закрити

Теоретико-методичні основи навчання учнів розвязувати задачі на знаходження невідомого компонента арифметичної дії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.