Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 61

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ  ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ. 7

1.1.Психологічні особливості навчальної гри. 7

1.2.Гра як метод  навчальної діяльності. 16

1.3. Проблема класифікації навчальної гри. 21

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ  НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В 5-7 КЛАСАХ. 31

2.1. Гра як один із методів  навчання історії в 5- 7 класах. 31

2.2.  Характеристика навчальних ігор на уроках історії. 38

2.3. Особливості використання навчальної гри на різних етапах уроку. 49

ВИСНОВКИ.. 56

ЛІТЕРАТУРА.. 59

ВСТУП

За останні роки відбулися докорінні зміни в багатьох сферах життя, в тому числі і в освітній галузі. Ми стали свідками оновлення програм, шкільних підручників, навчально-методичної літератури. Система освіти набула рис педагогічного феномену, що спрямований на задоволення освітянських потреб та запитів. Важливою складовою освітянської системи стало інноваційне навчання. Як модель організації навчально-виховного процесу, інноваційне навчання з’явилося в кінці ХІХ на початку ХХ століття і характеризується такими ознаками: навчальний процес це цілісна взаємодія двох рівноправних учасників - учня та вчителя; стиль спілкування – демократичний; у пізнавальній діяльності на першому плані творчі, реконструктивні завдання, позиція вчителя зорієнтована на особистість учня. На даний час практично кожен вчитель в своїй діяльності застосовує інноваційні форми навчання. Складовою інноваційного навчання є гра. Значущість ігор та ігрових моментів у навчально-виховному процесі обумовлена тим, що сама по собі навчальна діяльність спрямована, у традиційному її розумінні, на засвоєння колективом вимог базової шкільної програми, яка не сполучається достатньою мірою із творчою діяльністю. Про багатомірні можливості гри відомо давно. В методиці гра розглядається як прийом чи метод навчальної діяльності. На неї звертають особливу увагу тому, що вона допомагає оволодіти досвідом правильної поведінки, впоратися із страхом, безпорадністю, невпевненістю в собі та вмінням відстояти власну позицію, неспроможністю контролювати свої почуття та вчинки.

Проблему використання навчальної гри досліджували: Я.Камбалова, О. Кожем’яка, М. Короткова, О. Охредько, О. Пометун, та інші. Вони розглядали гру, як метод та прийом навчальної діяльності; виділили її ознаки; розробили способи організації ігрової діяльності; обґрунтували поняття “гра”; звертали увагу на характеристику ігор; психологічний аспект розвитку творчої особистості. Слід зазначити, що невивченим лишається питання класифікації навчальної гри.

Враховуючи позитивну роль навчальної гри, її поліфункціональний вплив на розвиток учнів та малодосліджуваність використання ігрової діяльності в практичній сфері, темою бакалаврської роботи обрано проблему: ”Використання навчальної гри на уроках історії”.

Об’єкт дослідження - процес навчання шкільної історії.

Предмет дослідження - гра, як прийом навчальної діяльності на уроках історії.

Мета дослідження - розкрити роль гри в організації навчальної діяльності на уроках історії в 5-7 класах.. Завдання дослідження:

- проаналізувати психолого-педагогічні засади ігрової діяльності;

- охарактеризувати навчальні ігри на уроках історії та здійснити їх систематизацію;

- розкрити особливості використання навчальної гри на різних етапах уроку історії;

Для досягнення зазначеної в бакалаврській роботі мети і розв’язання поставлених завдань застосовувалися наукові методи: теоретичний і психолого-педагогічний аналіз для вивчення психолого-педагогічної літератури, з’ясування засад ігрової діяльності, дослідження навчальної програми. Методи систематизації і узагальнення використовувалися для класифікації навчальної ігрової діяльності. Метод порівняння застосовувався для характеристики поглядів різних вчених на досліджувану проблему.

При написанні роботи джерельну базу склали науково-історичні, психолого-педагогічні та навчально-методичні праці.

В бакалаврській роботі використовувалася навчальна програма шкільного курсу історії 2005 р.

До першої групи джерел можемо віднести підручники з психології тва педагогіки. Так в роботі використовувалася праця В.А. Крутецького, Р.С. Немова “Психологія”, в ній розкрито психологічні особливості навчальної гри, дана охарактеризована гра, як метод і одночасно прийом навчальної діяльності.

До другої групи джерел увійшли науково-історичні та навчально-методичні посібники. Так в роботі використано навчально-методичний посібник О. Кожем’яки “Інтелектуальні ігри на уроках історії”, де розкрито значення гри; наведені зразки прийомів навчально-ігрової діяльності; розроблена пам’ятка гравця, в якій сформульовані загальні правила.

Вагоме значення відіграв науково-методичний посібник під авторством Л. П. Борзової “Ігри на уроці історії”, ця книга зацікавила нас перш за все тим, що в ній викладено теоретичні підходи до ігрової діяльності в навчанні; подана коротка класифікація ігрової діяльності; методичний аналіз навчальної гри на різних етапах уроку; розроблена структура організації гри; представлені варіанти навчальних ігор на закріплення, повторення і узагальнення історичного матеріалу. О.П. Мокрогуз в посібнику “Інноваціїні технології на уроці історії” подає навчальну гру, як одну із форм інноваційного навчання.

Особливий інтерес викликає робота провідного науковця в сфері сучасної шкільної історії, доктора педагогічних наук О. Пометун. Важко знайти галузь шкільної історії, яку б вона не досліджувала. Її фундаментальною працею можна вважати “Методику навчання історії в школі”, видруковану в співавторстві з Г. Фрейманом.

До третьої групи увійшла серія статтей, зокрема було використано працю О. Охредька ”Гра - це діяльність”, де висвітлено питання гри, як діяльності, подана структура гри, наведені приклади ігор, які можна використовувати на уроках вивчення історії стародавнього світу та узагальнено досвід автора щодо використання гри на уроках історії.

Стаття О. Кожем’яки “Навчатися і творити граючи. Розвиток творчих здібностей на уроці історії засобами гри”, розкриває психологічний аспект розвитку творчої особистостіВ статтях М. Короткової та Я. Камбалової, які розроблена систематизація та характеристика навчально-ігрової діяльності.

Серія публікацій присвячена інноваційним методам навчання історії, зокрема К. Баханов “Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі”, де опрацьовано питання інноваційної моделі навчання історії К. Баханов порівнює його з традиційним та описує інноваційні моделі навчання.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (55 найменувань), додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи 62 сторінки.

Закрити

Застосування гри на уроках історії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.