Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І.  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ  НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 9

1.1.  Передумови успішного оволодіння іноземною мовою дітьми дошкільного віку  9

1.2. Психолого-педагогічні особливості сприймання іноземної мови дошкільнятами  10

1.3.  Завдання, зміст і методи навчання іноземної  мови дітей дошкільного  віку  12

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ ДОШКІЛЬНИКАМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ   21

2.1. Навчання дошкільників аудіювання і  говоріння   англійською мовою.. 21

2.2. Гра як  провідний  метод навчання дошкільників  іноземній мові 30

2.3. Творчий метод навчання іноземної мови. 39

ВИСНОВКИ.. 47

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 50

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується новими, раніше невідомими проблемами. Найсуттєвішими з них є тенденція до глобалізації суспільного розвитку, зближення націй, народів, держав і перехід від інструментальних до науково-інформаційних технологій. Іноземна мова дедалі наполегливіше входить у наше життя, інтегруючи українське суспільство зі світовим культурним простором. А відтак знання іноземних мов стає потребою часу, необхідним компонентом освіченості сучасної людини.

Одним із об'єктивних проявів цих процесів у національній освіті стало поширення іншомовної освіти на її дошкільну ланку. Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку містить розділ „Іноземна мова", де зазначається, що іноземна мова (ІМ) належить до варіативного компонента дошкільної освіти, дитина може вивчати її у сім'ї або в дошкільному освітньому закладі.

Методична система навчання й виховання дошкільників значно різниться від освіти дітей шкільного віку. Назріла необхідність створення теоретично обґрунтованої та експериментально перевіреної методичної системи навчання іноземної мови для дошкільної ланки освіти. Така система має базуватися на гуманістичній парадигмі освіти, забезпечувати особистісно-діяльнісний підхід у формуванні іншомовної компетенції дітей, враховувати як досягнення сучасних технологій дошкільної освіти загалом, так і досягнення сучасної методики навчання ІМ. Разом з цим маємо враховувати думку, висловлену Д.Брауном, що жодна теорія або чинник неспроможні забезпечити нас магічною формулою розкриття таємниці оволодіння ІМ, проте ми можемо збагачувати широко розвинену теорію засвоєння другої мови, яка допоможе зробити свідомий вибір певного методу чи технології.

Упродовж великого відрізку часу науковці і практики шукають універсальний метод навчання молодого покоління іноземних мов. Психологи Л.С.Виготський, Б.Уайт, Дж. Брунер, В.Грінфільд та ін. довели, що дитині легше опанувати мову, ніж дорослому. Фізіологи вважають, що існує біологічний годинник мозку, етап у розвитку великих півкуль у віці до восьми-дев’яти років, коли дитина здатна швидко оволодіти системою будь-якої мови. Проте, незважаючи на постійний інтерес до проблем раннього навчання іноземної мови і активізацію сучасних досліджень у цій освітній галузі (О.Б.Бігич, О.О.Коломінова, О.О.Леонтьєв, З.М.Никитенко, В.М.Плахотник, Т.К.Полонська, С.В.Роман та ін.), питання, з якого віку слід починати навчання дітей іноземних мов, яким має бути зміст такого навчання, у яких формах, якими методами, за допомогою яких засобів воно повинно здійснюватися, хто має навчати дітей, і на сьогодні залишаються дискусійними. Досвід педагогів та вчених свідчить, що вивчення іноземної мови в дошкільному віці не тільки сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості, але й розширює мовні можливості дітей, забезпечує ефективніше засвоєння ними іноземної мови у школі.

Раннє оволодіння іноземною мовою (у дошкільному віці), на думку багатьох дослідників (Н.Басової, М.Безруких, В.Бухбіндер, І.Вронської, Н.Гальскової, Г.Рогової та ін.), є найбільш сензитивним. У цьому контексті саме опанування іноземної мови розглядається як одна з умов підвищення якості мовленнєвої активності дітей. Особливо це стосується навчання дітей старшого дошкільного віку. У.Вайнрайх, Н.Імедадзе, М.Павлович та інші вбачають основу успішного навчання дошкільників іноземної мови саме у специфіці психофізіологічних можливостей дітей цього віку. Так, на думку У.Пенфілда, фізіологічна причина успіху навчання мови полягає в тому, що в цей період мозок дитини має спеціалізовану здатність до навчання мови, яка з віком зменшується [5].

Доцільність навчання дітей дошкільного віку іноземних мов відображена в низці праць вітчизняних та зарубіжних учених (Н.Агурова, В.Гінзберг, С.Гоздецька, В.Плахотнік, О.Ханова та ін.). Навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах має на меті формування елементарних навичок усного мовлення на основі засвоєння лінгвістичного матеріалу та сприяння загальному розумовому розвитку дошкільників. Відомо, що на кінець дошкільного віку в дітей завершується процес фонематичного сприймання, з’являється усвідомлення звукової сторони рідної мови. Діти старшого дошкільного віку активно грають зі звуками, словами, римують їх – у дітей формується лінгвістичне ставлення до слова [1, с.113].

Проблема мовленнєвої активності дітей дошкільного віку на матеріалі оволодіння рідною мовою вивчалась у вітчизняній лінгводидактиці у різних аспектах: дошкільна лінгводидактика (А.Богуш), культура мовлення (Н.Бабич, Б.Головин), мовленнєва діяльність (А.Богуш, Н.Гавриш, Н.Дзюбишина-Мельник, Н.Зарубіна, К.Крутій, Т.Піроженко, Ф.Сохін, К.Стрюк та ін.); мовленнєва готовність дітей як лінгводидактична проблема (Л.Айдарова, А.Арушанова, А.Богуш, М.Вашуленко, Л.Журова, Г.Ніколайчук, Л.Калмикові, Ф.Сохін, Є.Струніна, О.Усова, О.Хорошковська та ін.); змістовий аспект навчання дітей старшого дошкільного віку рідної мови (А.Богуш, О.Усова, О.Ушакова та ін.); формування граматично правильного мовлення (К.Крутій, Н.Маковецька, Ф.Сохін та ін.); виховання звукової культури та навчання грамоти (Г.Белякова, Л.Журова, А.Іваненко та ін.); комунікативний підхід до розвитку мовлення дітей (Л.Айдарова, А.Богуш, М.Лісіна, А.Маркова, Т.Пироженко та ін.); спілкування як провідна діяльність дошкільників (Д.Ельконін, М.Лісіна та ін.); принципи організації мовленнєвої діяльності дітей (А.Богуш, Н.Гавриш, О.Ушакова, Л.Федоренко та ін.).

Поряд із цим проблема формування в дітей дошкільного віку мовленнєвої активності саме на заняттях з іноземної мови, на наш погляд, вивчена недостатньо, потребує додаткового дослідження та подальшого аналізу.

Кінець ХХ-го століття в технології навчання ІМ може бути охарактеризований увагою до проблем міжособистісного спілкування, формування комунікативної компетенції, усвідомлення інтерактивного характеру процесу мовлення. По суті у методиці в останні 40 років відбувається кардинальний поворот від навчання мови до навчання спілкування засобами ІМ, що стало початком теоретичних і практичних досліджень у межах комунікативного методу. Х.Дуглас Браун стверджує, що комунікативне навчання мови - CLT (communicative language leaching) характеризує сучасну еру навчання ІМ. Вчені-методисти з різних країн (Ю.І.Пассов, Г.Уідоусан, У.Литлвуд, Г.Е.Піфо та ін.) зробили значний внесок в обґрунтування теоретичних позицій комунікативного методу.

Незважаючи на значну кількість публікацій з проблем навчання ІМ дітей дошкільного віку, лише деякі з них присвячені проблемі методів навчання (Т.Д.Ауербах, Л.І.Васильєва, І.С.Гарамова, А.Ф.Гергель, Г.Г.Пнзбург. Е. Л. Глухарева, С.С.Збандуто, А.І.Космодем'янська та ін.).

Численні дослідження в галузі дошкільного навчання іноземної мови українських (П.Бех, Л.Біркун, С.Боднар, С.Будак, Н.Гальськова, Н.Клевченко, В.Колечко, О.Коломінова, Н.Колтко, О.Першукова, О.Рейпольська, С.Роман, Т.Шкваріна) і зарубіжних (М.Біболетова, І.Бім, І.Верещагіна, І.Вронська, Дж.Голдернес, Ф.Гопкінс, Д.Лазер, Е.Джонсон, Н.Доусон, М. Маглиш, Н.Малкіна, А.Майер, А.Сушкевич, Д.Стрейндж, К.Хастінгз, П.Шиллєр, Н.Уітні) вчених довели доцільність і ефективність дошкільної англомовної освіти дітей, її позитивний вплив на інтелектуальний розвиток особистості та підготовку дитини до школи.

Проте проведений нами порівняльний аналіз зарубіжних і вітчизняних посібників із дошкільного навчання англійської мови доводить, що використовувати зарубіжні посібники в “чистому” вигляді не є можливим, тому що вони розроблені за традиціями та вимогами іншої освітньої системи й мають свою специфіку. Разом з тим, вітчизняні методичні посібники з дошкільного навчання іноземної мови, які представлені в основному конспектами занять, певною мірою теоретично не обґрунтовані й часто спираються на власні підходи, принципи, методи і прийоми, що заважає їх використанню, тощо. Таким чином, основним протиріччям, розв’язання якого спонукало до здійснення дослідження, є протиріччя між станом розробленості проблеми в дошкільній практиці й запитами сучасної дошкільної іншомовної освіти.

Саме ці аспекти стали визначальними при виборі теми роботи: “Викладання іноземної мови в дошкільному навчальному закладі”.

Об’єктом дослідження в даній роботі є вивчення іноземної мови в дошкільному закладі.

Предмет дослідження проблеми навчально-виховного процесу у дошкільному закладі при вивченні іноземної мови, основні його завдання, обсяг та зміст.

Мета роботи: дослідити основні проблеми побудови навчально-виховного процесу в дошкільному закладі при вивченні іноземних мов; розглянути особливості організації та методики цього процесу; теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність використання форм і методів навчання; дати обґрунтовані рекомендації, з якого віку починати та в якому обсязі вивчати англійську мову у дошкільному закладі.

Мета роботи визначає наступні завдання:

1. Дослідити цілі та завдання навчання дошкільників іноземній мові.

2. Проаналізувати навчання дошкільників аудіюванню та говорінню англійською мовою; навчання дошкільників читанню та письму; навчання дошкільників лексиці.

3. Розглянути методику викладання дошкільникам іноземної мови, а саме розкрити ефективність застосування ігор в практиці навчання дошкільників іноземних мов; а також окреслити ефективність застосування творчих методик, зокрема засобами фізичного виховання з використанням пісень, скоромовок, віршів та ін.

Аналіз теоретичних та практичних аспектів досліджуваної теми дозволили сформулювати основну гіпотезу дослідження: навчання іноземної мови в дошкільному закладі є системою спеціально організованої педагогом діяльності вихованців, що спирається на інтерес та активність дошкільнят, сприяє розвиткові їхніх особистостей, реалізації індивідуального досвіду кожного з них та вияву якостей, необхідних для успішного засвоєння мінімізованого обсягу знань та вмінь.

Практичне значення дослідження.

Окремі методи та засоби науково-обґрунтованого підходу до організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі можуть бути використані на заняттях з дітьми дошкільного віку.

Наукова новизна полягає у визначенні ефективності вивчення іноземних мов у дошкільному закладі у змісті безперервної освіти України та її вплив на результативність подальшого навчання дитини в школі.

Апробацію результатів роботи було здійснено шляхом обговорення на конференції викладачів та студентів «Науково-практична конференція викладачів, аспіратів, магістрів та студентів» 25 лютого 2009 року.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається з вступу, двох основних частин (теоретичної та практичної), висновків, списку використаних літературних джерел та додатків.

Закрити

Навчання дошкільників іноземної мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.