Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 49

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Загальна характеристика фразових дієслів в англійській мові 6

1.1. Визначення фразового дієслова. Його властивості 6

1.2. Статус постпозитива у фразових дієсловах. 10

1.3. Типи фразових дієслів в англійській мові 16

Розділ 2. Особливості фразових дієслів у комплексі лексики та граматики англійської мови  20

2.1. Загальна характеристика лексичних та граматичних особливостей фразових дієслів в англійській мові 20

2.1.1. Фразові дієслова на позначення руху та дії 22

2.1.2. Фразові дієслова на позначення стану. 30

2.1.3. Фразові дієслова на позначення почуттів, чуттів, бажань. 35

2.1.4. Фразові дієслова на позначення процесів мислення. 42

Висновки. 46

Список використаної літератури. 48

Вступ

У сучасній англійській мові постпозитиви вступають в дуже велике число сполучень різних типів. Число сполучень, одним з компонентів яких є постпозитив, безперервно зростало в англійській мові з початку новоанглійського періоду і продовжує рости. В сучасній англійській мові особливо велика кількість сполучень постпозитива з дієсловами. Їх число неухильно росте. Про це свідчать книги, словники, присвячені фразовим дієсловам і їх вживанню. Разом із збільшенням числа, росте і частота і використовування. Це свідчить про те, що вони виконують потрібну функцію, завдяки більшій стислості і в той же час більшої виразності.

Глибинні зв’язки між лексикологією та граматикою є невичерпним джерелом для дослідження фразових дієслів англійської мови. Увага дослідницької думки до розкриття цих зв’язків потребує теоретичного їх осмислення та нових підходів до вивчення особливостей фразових дієслів.

Теоретичні засади щодо характеристики фразових дієслів, їх властивостей та їх типів розглядаються у працях Голубкової Е.Е., Шведова Л.В., Христорождественської Л.П., Шевченко О.Г., Сенюк І.С., Павленко Л.Г., Мізіна І., Близнюка О.І., Григор’єва С.В., Столяра В.Г., Берлінзона С.Б., Кошевої Н.Г., Блоха М.Я., Гурського С.Е. та ін.

Актуальність бакалаврського дослідження зумовлюється загальною спрямованістю лінгвістичних праць на інтеграцію концептуально-семіотичного, зіставно-типологічного підходів, застосування яких до аналізу комплексного поєднання лексичних та граматичних особливостей фразових дієслів дозволить виявити в них спільні властивості, а також розбіжності в зовнішній та внутрішній формі.

Об’єктом бакалаврської роботи є фразові дієслова сучасної англійської мови.

Предметом дослідження є лексико-граматичні особливості фразових дієслів сучасної англійської мови.

Матеріалом бакалаврського дослідження є дані серії сучасних словників фразових дієслів, спеціальних довідкових, а також інших лексичних та граматичних джерел. Так, із названих джерел відібрано 200 фразових дієслів сучасної англійської мови.

Метою бакалаврського дослідження є комплексний аналіз лексичних та граматичних особливостей фразових дієслів англійської мови.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– дати загальну характеристику фразових дієслів в англійській мові;

– визначити властивості фразових дієслів;

– класифікувати типи фразових дієслів;

– визначити лексико-семантичні особливості фразових дієслів;

– визначити граматичні особливості фразових дієслів сучасної англійської мови.

Специфіка теми бакалаврської роботи, її завдань і матеріалу зумовила комплексний підхід до вибору методів дослідження: зіставного – для з’ясування специфіки структури й семантики фразових дієслів сучасної англійської мови; логіко-семіотичного – для зіставлення їх знаннєвої організації, лексичного складу та інваріантності, описового і структурно-типологічного – для виявлення й опису розбіжностей між фразовими дієсловами.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше охарактеризовано в комплексному поєднанні лексичних та граматичних особливостей фразових дієслів сучасної англійської мови.

Теоретичне значення роботи полягає у можливості використання її результатів у процесі викладання лексикології та теоретичної граматики англійської мови (“Adverb”, “GrammaticalclassesofWords”, “Verb”) на філологічних факультетах педагогічних інститутів і університетів, де вивчається англійська мова. Практичне значення роботи полягає також у тому, що опрацьований фактичний матеріал може бути використаний при укладанні словників фразових дієслів англійської мови.

Апробація роботи. Результати дослідження висвітлювались у доповідях на семінарах з курсу лексикології та теоретичної граматики англійської мови.

Положення, що виносяться на захист:

1.фразові дієслова класифікують за значенням постпозитива, як він приносить для дієслова-основи;

2.особливості фразових дієслів розглядаються в комплексному поєднанні лексики та граматики відповідно до семантичної класифікації.

Структура бакалаврської роботи. Робота складається з вступу, двох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків та списків використаної літератури.

У вступі обґрунтовано актуальність бакалаврської роботи, її наукову новизну, сформульовано теоретичне й практичне значення праці. Визначено мету й завдання дослідження, подано апробацію результатів.

У першому розділі – “Загальна характеристика фразових дієслів в англійській мові” – висвітлюються теоретичні засади визначення фразового дієслова, його властивостей, визначено статус постпозитива у фразових дієсловах, класифіковано типи фразових дієслів.

У другому розділі – “Особливості фразових дієслів у комплексі лексики та граматики англійської мови” – з’ясовано вплив приєднаних пост позитивів на лексичне значення дієслів та відповідно залежність граматичних особливостей від нього, а також визначено синтаксичну функцію фразових дієслів.

У загальних висновках підведено підсумки дослідження й окреслено перспективи подальшої розробки проблеми.

Закрити

Лексико-граматичні особливості фразових дієслів сучасної англійської мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.