План

1. Мета, завдання та місце навчальної дисципліни «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах ІІ та ІV рівнів акредитації» у фаховій підготовці магістра дошкільної освіти

2. Система вищої педагогічної освіти в Україні, Закон України «Про вищу освіту»

3. Функціонування системи вищої освіти в розвинених зарубіжних країнах

4. Започаткування підготовки магістрів у системі дошкільної педагогічної освіти

1. Мета, завдання та місце навчальної дисципліни «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах ІІ та ІV рівнів акредитації» у фаховій підготовці магістра дошкільної освіти

Психолого-педагогічна підготовка в системі вищої освіти є необхідною умовою становлення особистості фахівця дошкільної освіти, його професійної компетентності. Значення психолого-педагогічної підготовки зростає, оскільки педагогіка – це наука про виховання, освіту та навчання людей на всіх етапах їх вікового розвитку. Не буде успішною діяльність педагогічних працівників без знань психології – науки про душу людини; науки, що вивчає психічну життєдіяльність, а також закономірності її функціонування та розвитку.

Психолого-педагогічна освіта, спрямована на формування продуктивної пізнавальної діяльності, розвиває в особистості впевненість в собі, соціальну значущість — вчить, що кожна людина — це яскрава особистість з індивідуальними неповторними особливими якостями. Це відбувається не тільки шляхом надання інформації і формування впевненості в собі, але й за рахунок використання стратегій навчання.

Мета курсу:дидактико-теоретична, психолого-педагогічна та професійно-методична підготовка майбутніх викладачів до викладання курсу «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін».

Предметом курсує розкриття сутності, ролі, функцій означеного курсу в професійній підготовці майбутніх викладачів, взаємозв'язок із практикою. Чільне місце у вивченні курсу посідає розгляд методичних, технологічних та організаційних аспектів проблеми.

Зміст курсу «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін» базується на предметах «Вступ до спеціальності», «Загальна педагогіка», «Дошкільна педагогіка», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Основи педагогічної майстерності», педагогічній практиці в дошкільних навчальних закладах, досвіді науково-дослідницької роботи магістрів. Зміст курсу розширює теоретичну і практичну базу знань, умінь та навичок, пов’язану із професійно-педагогічною діяльністю викладача вищої школи; висвітлює законодавчі і нормативні акти, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів освіти, загалом, і роботу викладача зокрема, визначають перспективи їх подальшого розвитку.

Методика викладання психології є дисципліною, яка розвивається на перетині таких предметних галузей, як психологія та дидактика. Зміст, форми, методи та прийоми навчання психології, перевірка й оцінка знань спираються на загальнодидактичні принципи. Однак, специфіка психології як наукової і практичної дисципліни відображається на особливостях її викладання.

Програма з методики навчання дитячої психології розроблена на основі структурно-логічного аналізу змісту курсів загальної і дитячої психології, генетичного підходу до розуміння природи психічних явищ.


2. Система вищої педагогічної освіти в Україні, Закон України «Про вищу освіту»

Система вищої освіти — сукупність вищих закладів освіти, які за­безпечують фундаментальну наукову, професійну і практичну під­готовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації.

Система вищої педагогічної освіти є складовою системи вищої освіти і включає вищі навчальні заклади всіх форм власності, заклади післядипломної педагогічної освіти та органи управління в галузі вищої освіти.

Передбачається, що підготовку педагогічних працівників будуть здійснювати педагогічні коледжі, педагогічні університети, класичні університети та інші вищі навчальні заклади за умови виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

З цією метою педагогічні училища (технікуми) реорганізуються в педагогічні коледжі, які будуть функціонувати за двома моделями:

– педагогічні коледжі як структурні підрозділи педагогічних або класичних університетів;

– педагогічні коледжі як самостійні вищі навчальні заклади.

У педагогічних коледжах здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти) за напрямом підготовки "Освіта" з окремих спеціальностей ("Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво", "Технології", "Фізичне виховання", "Професійна освіта").

У педагогічних університетах – підготовка та перепідготовка педагогічних працівників – фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

У класичних університетах – підготовка та перепідготовка педагогічних працівників – фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за напрямом підготовки "Освіта", а також за іншими напрямами, за якими передбачається здобуття педагогічної кваліфікації. Класичні університети можуть створювати педагогічні інститути як структурні підрозділи.

Підготовка педагогічних працівників може також здійснюватися в інших вищих навчальних закладах за умови виконання ними вимог галузевих стандартів вищої педагогічної освіти.

Вищі навчальні заклади та заклади післядипломної педагогічної освіти можуть об'єднуватись у навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси.

В університетах здійснюється також підготовка та перепідготовка науково-педагогічних працівників шляхом їх навчання в аспірантурі та докторантурі.

Управління системою педагогічної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Закон України «Про вищу освіту» (ст. 4) гарантує гро­мадянам України право на вищу освіту. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Громадяни України вільні у виборі вищого навчального закладу, форми здобуття вищої освіти і спеціальності.

Вступ до вищих навчальних закладів відбувається на конкурсній основівідповідно до здібностей і незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

Формування й реалізація принципів побудови освіти в Україні ґрунтується на загальнолюдських цінностях, ос­новоположних засадах організації освітньої діяльності за­галом, традиціях вітчизняної вищої школи, врахуванні головних завдань, які освіті необхідно розв'язувати на су­часному етапі.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти (ст 5. ЗУ «Про вищу освіту»):

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий) рівень;

науковий рівень.

Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання та педагогіка вищої освіти 9

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.