План

1. Обґрунтуйте роль генетики в мовленнєвому розвитку дитини.

2. Проаналізуйте вплив порушень мовлення на пізнавальну діяльність дитини.

3. Підберіть вправи дихальної гімнастики за методикою А. Стрельникової.

4. Назвіть основні причини розвитку спотвореної звуковимови.

5. Дайте аналіз екзогенно-органічним причинам виникнення порушень мовлення у дітей.

6. Дайте аналіз мовленнєвим вадам в динаміці вікового розвитку

7. Охарактеризуйте роль рецепторних систем в розвитку мовлення.

8. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку.

9. Розкрийте суть поняття дислалія. Назвіть причини дислалії.

10. Поясніть, які аномалії артикуляційного апарату впливають на звуковимову дітей.

11. Опишіть основні прийоми корекції дислалії у дітей дошкільного віку: ламбдацизму, ротацизму.

12. Схарактеризуйте основні види мовленнєвої патології: в усному й писемному мовленні.

4. Назвіть основні причини розвитку спотвореної звуковимови.

Причиною спотвореного вимови звуків зазвичай є недостатня сформованість або порушення артикуляційної моторики. При цьому діти не можуть правильно виконувати рухи органами артикуляційного апарату, особливо мовою, в результаті чого звук спотворюється, вимовляється неточно. Подібні порушення називаються фонетичними (деякі автори дають їм визначення антропофоніческіе або моторні), так як при цьому фонема не замінюють один фонемой з фонетичної системи даної мови, а звучить спотворено, але це не впливає на зміст слова.

Причина заміни звуків зазвичай полягає в недостатній сформованості фонематичного слуху або в його порушеннях, в результаті чого діти не чують різниці між звуком і його замінником (наприклад, між р і л). Подібні порушення називаються фонематическими (деякі автори дають їм визначення фонологические або сенсорні), так як при цьому одна фонема замінюється іншою, внаслідок чого порушується зміст слова. Наприклад, рак звучить як "лак", ріжки - як "ложки".

Буває, що у дитини звуки однієї групи замінюються, а звуки іншого - спотворюються. Наприклад, свистячі с, з, ц замінюються звуками т, д (собака - "Тобака", зайка - "дайка", чапля - "тапля"), а звук р спотворюється. Такі порушення називаються фонетико-фонематическими.

Знання форм порушення звуків допомагає визначити методику роботи з дітьми. При фонетичних порушеннях звуковимови більше уваги приділяють розвитку артикуляційного апарату, дрібної і загальної моторики. При фонематических порушеннях основний акцент робиться на розвитку мовного слуху і, як одного з його компонентів, фонематичного слуху.


5. Дайте аналіз екзогенно-органічним причинам виникнення порушень мовлення у дітей.

У виникненні мовних розладів велика роль належить екзогенно-органічним факторам. Дана група причин, за класифікацією М. Є. Хватцева, може бути віднесена до групи органічних центральних, при ураженні головного мозку, і органічних периферичних, якщо під впливом різних несприятливих внутрішньоутробних факторів порушується морфологічне розвиток периферичного мовного апарату.

Під екзогенно-органічними факторами розуміють різні несприятливі дії (інфекції, травми, інтоксикації та ін.) На центральну нервову систему дитини і на його організм в цілому. В залежності від часу впливу цих факторів виділяють внутрішньоутробну патологію, або пренатальну (вплив в період внутрішньоутробного розвитку ); пошкодження при пологах (катального патологія) і вплив різних шкідливих факторів після народження (постнатальна патологія). Внутрішньоутробна патологія часто поєднується з пошкодженням нервової системи дитини при пологах. Це поєднання в сучасній медичній літературі позначається терміном «перинатальна патологія».

Спадкові фактори у виникненні мовних розладів зазвичай виступають у поєднанні з екзогенно-органічними і соціальними. Вони можуть грати також провідну роль у виникненні деяких видів мовних розладів, що поєднуються з загальними змінами з боку нервової системи. Це мовні порушення, які спостерігаються при хромосомних синдромах і спадково-дегенеративних захворюваннях нервової системи, які становлять особливу групу так званих вторинних мовних розладів. Особливості їх визначаються самим захворюванням.


6. Дайте аналіз мовленнєвим вадам в динаміці вікового розвитку

Часто у період від 1 до 2-2,5 років дитина, яка вже має говорити, продовжує мовчати. Як твердять науковці В. Вєтрова, О. Смірнова, Л. Садовнікова, у дітей можуть проявлятися такі затримки у мовленнєвому розвитку:

1. Затримка на стадії емоційного спілкування. Емоційний контакт із дорослим заміняє в дитини вербальну комунікацію. Вона усміхається, лащиться, і цих емоцій у спілкуванні з дорослим їй достатньо.

2. Затримка на стадії називання. Дитина промовляє слово тільки за зразком дорослого. У конкретній ситуації вона називає предмет, проте в реальній взаємодії з людьми своє мовлення заміняє вказівними жестами, вимогливими вигуками тощо. Це викликає знервованість, примхливість у дитини, адже вона не може усвідомити, чому її не розуміє оточення.

3. Коли немає інтересу до спілкування. У дитини не виникає потреби у створенні емоційних та вербальних контактів з оточенням. Відсутність необхідних зв’язків із людьми виражається у прагненні робити все самостійно, дорослий як партнер у спільній діяльності чи співрозмовник малюкові не потрібен. Дитина вокалізує, продовжує маніпулювати предметами, не реагуючи на звернення мовлення.

4. Затримка на стадії «дитячих слів». Часто дорослий, намагаючись досягти якомога ближчого контакту з дитиною, використовує у своєму мовленні «дитячі слова» типу «ам –ам » (їсти), «ту – ту» (поїхали), «бі – ка» (машинка) тощо, що заважає дитині вчасно оволодіти правильним мовленням.

Складним проявом мовленнєвого порушення є загальне недорозвинення мовлення, яке вже виявляється в 3-4 роки збіднілістю словника, грубо порушеназвуковимова, невмінням побудувати граматично правильно речення або невмінням розмовляти взагалі.

Дизартрія – це порушення звукомовленнєвої функції, обумовлене органічними порушеннями ЦНС або внаслідок пошкодження мовного апарату. Для таких дітей характерним є загальне порушення усного мовлення, що проявляється в

- дуже нечіткій вимові звуків, загальній « змазаності » мовлення;

- дуже тихий або неприродно різкий голос;

- порушенням ритму дихання під час мовлення;

- сповільнення (пришвидшення темпу мовлення), відсутністю плавності.

В багатьох випадках у дітей з дизартрією спостерігаються рухові розлади, порушення дрібної моторики рук.

Дизартрія нерідко спостерігається у дітей із ДЦП. За даними О.М.Мастюкової, дизартрія при ДЦП виявляється у 65 – 85 % випадків.

Алалія – один із найважчих проявів дефектів мовлення, при якому в дитини із нормальним слухом повністю або частково відсутнє мовлення. Мовлення таких дітей самостійно і без логопедичної допомоги не формується. Причини – органічне ураження мовних зон кори головного мозку у внутрішньоутробний або ранній період розвитку дитини.

Заїкання є одним із найскладніших видів мовленнєвого порушення із тривалим перебігом і важким у подоланні. Зовні воно виражене у мимовільних зупинках під час висловлювання,а також у вимушених повтореннях окремих звуків і складів. У деяких дітей заїкання супроводжується супутніми рухами рук, ніг, голови.

Батьки маютьпам’ятати, що для подолання заїкання треба приступити одразу ж, щойно вони помітять запинки в мовленні малюка. Інакше заїкання може закріпитись та перейти у стійкий дефект.

Дислалія – це порушення звуковимови у дітей із нормальним слухом і збереженою інервацією артикуляційного апарату. Це найбільш поширений дефект мовлення серед дітей. В цьому випадку дитина не може правильно вимовити той чи інший звук рідної мови. Процес оволодіння звуками неможливий без достатнього рівня фонетико – фонематичних процесів (слухового сприймання, уваги,пам’яті).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Логопедія 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.