План

1. Формування навичок виразного читання в молодших школярів. 

2. Методика вивчення віршів на уроках читання в початк класах. Хорова декламація, методика проведення 

3. Методика опрацювання байки в початкових класах. 

4. Мова й мовлення. Вивчення розділу програми «Мова і мовлення». 

5. Форм. уявлень про “Текст”. Методика вивч розд “Текст”. 

6. Лінгводидактичне спрямування уроку української мови в поч. класах 

7. Організація аналітико-синтетичної діяльності школярів 

8. Комплексний підхід до вивчення слова на уроці української мови в початкових класах. 

9. Дидактична структура уроку укр.мови в поч.класах. 

10. Види навчальної наочності на уроці української мови в початкових класах. Методика застосування. 

11. Обсяг фонетичного та графічного матеріалів, що вивчаються в початкових класах. Методика опрацювання розділу “Звуки і букви”.

Методика опрацювання байки:

І. Підготовча робота: Розповідь вчителя про автора. Вікторина за матеріалами байок. Бесіда про тварин - дійових осіб ( малюнки чижа і голуба).Словникова робота - пояснюємо 1- 2 слова, бо нерозуміння їх ускладнює усвідомлення тексту ( сільце - петля для ловлі пташок та мілких тварин).

ІІ. Читання байки вчителем (або прослуховування запису з фонохрестоматії, перегляд діафільму) - див.текст, записаний раніше.

ІІІ. Бесіда емоційно-оціночного характеру.

- Про кого і що ви прочитали? Як ви ставитесь до дійових осіб?

ІV. Аналіз фактичного змісту байки.

В. Аналіз частин:

1) Читають мовчки частину

- Прочитайте авторську розповідь

Підтвердіть вашу думку словами тексту.

- Прочитайте слова….

2) Мораль ( читають хором).

- Виразне читання байки. Складання разом з дітьми партитури (розбивки) для виразного читання.

Методика опрацювання

1. З’ясування головної думки.

Залежно від цього логічний центр - два останні рядочки, підкреслено в тексті двома рисками.

2. Паузи:

3. Логічні наголоси ( можуть співпадати з логічним центром) - найголовніші слова для частин, виділених паузами.

4. Інтонування: слова автора - співчутливо, слова Голуба - насмішливо, мораль - повчально.

Партитурне читання ( заучування партитури):

Читання байки в особах ( за ролями).

Висновок


4. Мова й мовлення. Вивчення розділу програми «Мова і мовлення».

Мова й мовлення – це новий розділ у курсі української мови в початкових класах. Введення його до програм та підручників дасть можливість учням дійти висновку, що мовлення – це діяльність, сукупність практичних умінь людини, які формуються в процесі спілкування (комунікації), це сам процес спілкування, а мова – це засіб спілкування, знакова система, яка використовується в мовленні

Усне й писемне мовлення – це форми реалізації мови як засобу спілкування, втілення її системи під час комунікативної діяльності. Усне мовлення – це сам процес говоріння, безпосередньо сприймається органами слуху, в ньому те, що хоче висловити мовець. Писемне мовлення – вторинна форма існування мови, фіксується на папері, написане можна осмислювати, читати, розуміти. Форми усного мовлення – діалог, дискусія, диспут, монолог, розповідь, переказування, звіт, доповідь; писемного – переказ, твори (опис, розповідь, міркування), ділові папери, тези, конспект, реферат).

Навчання рідної мови потребує комунікативного спрямування, суттю комунікативної спрямованості навчання рідної мови є формування в учнів умінь розв’язувати комунікативні завдання з метою оволодіння спілкуванням.

Мета розділу “Мова й мовлення” – включити роботу над учнівським мовленням у сферу навчальної діяльності на уроці, дати учням елементарні відомості про усне й писемне мовлення, сформувати в них комунікативні уміння, необхідні для побудови власних висловлювань, та уміння спілкування, планувати своє мовлення, контролювати правильність сказаного та усувати припущені помилки.

До комунікативних умінь можна віднести: уміння визначати тему висловлювання і дотримуватись її меж; будувати висловлювання відповідно до його мети, основної думки та адресата мовлення; використовувати вагомі докази і факти для розкриття теми та основної думки висловлювання; будувати висловлювання послідовно (встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами, робити узагальнення й висновки); добирати тип і стиль мовлення залежно від мети і ситуації спілкування; використовувати різноманітні мовні засоби відповідно до типу, стилю, жанру висловлювання;

Внесення до програми цього розділу дає змогу розглядати основні мовні одиниці (речення, слово в його лексичному і граматичному значеннях, звуки мовлення) у взаємозв’язку, на основі зв’язного тексту.

Під час опрацювання розділу “Мова й мовлення” особлива увага приділяється виробленню в учнів навичок культури мовлення і культури спілкування. У другому класі на вивчення цього розділу відводиться 10 год., у 3-му – 8 год., у 4-му – 5 год.. В усіх класах відводиться 1 година на два тижні на розвиток зв’язного мовлення, усного й писемного.

Основні, обов’язкові принципи навчання під час вивчення розділу “Мова й мовлення”: 1) випереджувальний розвиток навичок усного мовлення, усна мовленнєва база учня є основою для навчання всім іншим видам мовленнєвої діяльності; 2) комплексний підхід до вивчення слова на уроці, що обумовлюється завданнями розвитку навички говоріння;;3) єдність роботи з мови й мовлення, тобто інтеграція навчальної діяльності.


5. Форм. уявлень про “Текст”. Методика вивч розд “Текст”.

В основу шкільного мовного курсу покладено розділ “Текст”. Це дає можливість вивчати мовні одиниці (речення, словосполучення, слово, морфема, звуки мовлення)

Текст – це одиниця мови, є її найвищим рівневим поняттям після звуків мовлення (фонем), морфем, слів, словосполучень і речень. Він є і одиницею мовлення, бо виражає завершене висловлювання

Під час вивчення розділу “Текст” учні ознайомлюються в практичному плані з найголовнішими ознаками тексту: 1) тематична єдність, 2) основна думка, 3) заголовок, 4) зв’язність та основні засоби міжфразового зв’язку, 5) структура і типи текстів.

Молодші школярі, які навчаються за новою програмою, мають оволодіти на доступному для них рівні за допомогою відповідного текстового матеріалу такими практичними вміннями: відрізняти текст від окремих визначати тему висловлювання; наявний у тексті заголовок, співвідносити з темою тексту або головною думкою; вибирати з-поміж даних заголовків найбільш відповідний; находити в тексті ключові слова, речення, які відображають головну думку; виявляти окремі засоби міжфразових зв’язків і користуватися ними у власних висловлюваннях; визначати і самостійно створювати структурні одиниці тексту (зачин, основну частину, кінцівку); розрізняти основні типи текстів – розповідь, опис та міркування, виявляти найважливіші лексичні показники кожного з названих типів

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання української мови 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.