План

1. Методика навчання природознавства в початкових класах – педагогічна наука. Її предмет і методи дослідження.

2. Мета та завдання природознавства в початковій школі.

3. Методика формування природознавчих понять в учнів початкових класів.

4. Методика формування умінь в учнів початкових класів в процесі навчання природознавства.

5. Дидактичні цілі використання засобів наочності на уроках природознавства. Класифікація засобів наочності.

6. Натуральні засоби наочності, їх характеристика та методика використання

7. Зображувальні наочні посібники: об’ємні та плоскі. Їх характеристика та методика використання

8. Матеріальна база навчання природознавства в початковій школі.

1. Методика навчання природознавства в початкових класах – педагогічна наука. Її предмет і методи дослідження.

Методика викладання природознавства в початковій школі – це сучасна наука, яка створювалась завдяки працям відомих учених-методистів. Методика навчання природознавства належить до педагогічних наук, предметом якої є вивчення процесу навчання природознавства у початкових класах. Зміст курсу методики викладання природознавства визначається метою та розв’язанням основних завдань. До них належать: вивчення історичного досвіду методики навчання природознавства, визначення освітніх, розвивальних та виховних цілей природознавства та його місця в початковій школі, розробка змісту природознавства як навчального предмету, розробка методів, прийомів, засобів наочності та схема організації процесу навчання природознавства в початковій школі.

Методика навчання прирродознавства спирається на ряд методів наукового дослідження: спостереження, бесіда, експеримент, анкетування, тестування, математично статистичні методи (методи описової статистики (опис характеристик досліджуваного явища: розподілу, особливостей зв'язку тощо); методи статистичного висновку (встановлення статистичної значущості даних, отриманих у процесі експериментів); методи перетворення даних (перетворення даних з метою оптимізації їх подання й аналізу).


2. Мета та завдання природознавства в початковій школі.

Програма “Природознавство” розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти.

Мета навчального предмета “Природознавство” – формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основи екологічної освіти, опанування способами навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Відповідно до базового навчального плану курс “Природознавство” вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень у кожному класі. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них 9 – резерв навчального часу, який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботі з додатковими джерелами інформації.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає основні закони і закономірності про природу та місце в ній людини;
 • формування вміння спостерігати за об’єктами та явищами живої та неживої природи;

  формування науково-дослідницьких умінь під час реалізації короткотривалих дослідницьких, творчих та інформаційно-пізнавальних проектів, практичних робіт, спостережень та дослідів, екскурсій;

  формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки та залежності у системі “нежива – жива природа”, “природа – людина” й усвідомлення свого місця в навколишньому світі;

  формування умінь застосовувати знання про об’єкти природи, розуміти взаємозв’язки у природі та використовувати їх для розв’язання практичних задач;

  формування мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі;

  оволодіння способами практичної діяльності з об’єктами природи;

  засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення до природи;

  застосування на практиці правил поведінки у природі;


  3. Методика формування природознавчих понять в учнів початкових класів.

  Проблема формування та розвитку понять, як в теорії методики викладання, так і в практиці навчання – одна з найбільш актуальних та складних.

  Поняття мають певні характеристики - зміст, об’єм, динамічність. За змістом природничі поняття класифікуються на геологічні, фізичні, географічні, біологічні, сільськогосподарські, екологічні.

  Розвиток понять – це довготривалий процес набуття знань, в якому важливе значення мають питання та завдання, які передбачають установлення логічних зв’язків між окремими поняттями, які необхідно засвоїти.

  Процес пізнавальної діяльностіпочинається із сприймання окремих явищ, предметів, подій, які відбуваються через відчуття окремих ознак або властивостей, що діють на аналізатори суб’єкта. Всі відчуття синтезуються в цілісний образ, який має свою структуру. Такий образ виникає та існує тільки при наявності об’єкта. Однак він може згадуватися і відтворюватися в пам’яті, якщо буде сформоване уявлення про нього.

  Поняття – це узагальнена форма відображення у свідомості людини навколишньої дійсності. В цьому розкривається сутність речей, істотні ознаки, властивості предметів і явищ, внутрішні зв’язки і відношення між ними та їхні внутрішні протиріччя. Особливість поняття як форми відображення полягає насамперед у його загальності. У понятті як логічній категорії виділяють дві його взаємопов’язані і взаємопротилежні сторони: зміст і обсяг. За змістом – прості і складні, за обсягом – одиничні і загальні.

  Курс природознавства передбачає формування первісних понять, які вперше вводять учнів до розуміння закономірностей навколишнього світу. При цьому використовується чуттєвий досвід школярів. Спостереження та практична робота дозволяють сформувати уявлення, які стають основою формування первісних наукових понять, простих за змістом, які потім об’єднуються в складні та більш змістовні за обсягом.

  Умови формування природознавчих понять:

  1. Організація чуттєвого сприймання ознак, властивостей предметів або явищ, формування уявлень про них або актуалізація раніше сформованих уявлень.

  2. Організація розумової діяльності, спрямованої на виділення істотних ознак.

  3. Забезпечення узагальнення і словесного визначення суті поняття, позначення його відповідним терміном.

  4. Організація закріплення сформованого поняття шляхом репродуктивного відтворення його змісту.

  5. Організація застосування засвоєного поняття у подібних і нових ситуаціях.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 12

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Методика викладання природознавства 5

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.