План

1. Основні дидактичні принципи

2. Основний принцип малювання. Послідовність виконання зображень

3. Правила переробки (Стилізація).

4. Зв'язок образотворчого мистецтва зі спеціальними і психолого педагогічними науками.

5. Осноні правла лінійної перпективи

6. Характеристика організаційних форм роботи.

7. Зміст поняття композиція. Вивчення композиційних понять (закономірності, правила, прийоми)

8. Способи ліплення фігури людини на уроках образотворчого мистецтва

9. Стисло проаналізуйте сучасні форми і методи навчання малювання.

10. В чому полягають особливості та закономірності повітряної перспективи.

11. Ритм і мотив в декоративних композиціях.

1. Основні дидактичні принципи

1) науковості (теорія образотворчої грамоти і термінологія). Цей принцип передбачає розкриття причиново-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

2) систематичності іпослідовності. Він вимагає дотримання наступності у вивченні окремих тем, забезпечення логічних зв'язків між засвоєнням способів дій і знань, між формами і методами навчання та формами і методами контролю (самоконтролю) за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, передбачає безперервний перехід від нижчого до вищого ступеня викладання та учіння. За такої умови учні засвоюють більший обсяг навчального матеріалу із значною економією часу.

3 )доступності. За цим принципом методи і засоби навчання слід добирати відповідно до рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів, щоб інтелектуально та фізично не перевантажити їх. Проте це не означає, що зміст навчального матеріалу має бути спрощеним, елементарним. Навчальні завдання повинні перевищувати рівень пізнавальних можливостей учнів, спонукати їх до напруження пізнавальних зусиль, долання посильних труднощів. За цієї умови навчання "вестиме за собою розвиток".

4) свідомості і активності. Він передбачає використання логічних операцій і позитивного, відповідального ставлення учнів до навчання. Відповідно до вимог цього принципу навчання буде ефективним тоді, коли учні проявляють пізнавальну активність, є суб'єктами навчальної діяльності.

5) міцності засвоєння знань. Згідно з ним потрібно організовувати запам'ятовування навчального матеріалу в поєднанні з вивченим раніше. Запам'ятовування залежить не тільки від змісту навчального матеріалу, а й від ставлення до нього. Необхідно запам'ятовувати не все підряд, а насамперед вихідні положення, провідні ідеї, логіку доведень. Закріплення доцільно здійснювати на основі повторного осмислення вивченого через урізноманітнення навчальних ситуацій, які вимагають використання сформованих знань, застосування їх на практиці.

6) зв’язку навчання з практикою і з життям. Цей принцип спрямований на те, щоб процес навчання спонукав учнів використовувати знання для вивчення навколишнього світу. Він вимагає підкріплення теоретичного матеріалу прикладами і ситуаціями з реального життя. 7) врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.


2. Основний принцип малювання. Послідовність виконання зображень

Основний принцип малювання від загального до конкретного і від часткового до загального.

Послідовність виконання зображень:

Перший етап- це компоновка, тобто розміщення майбутнього малюнка на аркуші.

Компонування проводиться в певній послідовності. Перше потрібно встановити розмір майбутнього. При компонуванні малюнка може виникнути додаткове завдання-знаходження композиційного центру.

Другий етап (побудова форми) також передбачає певний порядок роботи: від більшого до меншого, від цілого до деталей.
Спільними завданнями для будь-якого побудови будуть: знаходження лінії горизонту, точок сходу і ліній їх перетинів, визначення площин,, а також уточнення розмірних відносин. Побудова ведеться від руки і на око легкими штрихами і допоміжними лініями, які за зникнення в них потреби знищуються.

Потім, продовжуючи роботу над малюнком, переходять до побудови менших форм, враховуючи весь час їх місце розташування і розміри по відношенню до більш великим формам і до цілого і намічаючи при цьому (дуже легко) власні і падаючі тіні.

У цій стадії роботи над малюнком на формі, нанесеної легкою світлотінню, ще відсутні відблиски, півтони і рефлекси, тобто те, що може створити враження повної об'ємності форми, її рельєфу і її фактури.

Після закінчення побудови виникає задача зробити зображення більш конкретним, наблизити його до натури.

Третій етап (виявлення форми) вимагає повного тонального розбору натури. Розуміння того, що тон в натурі є ступінь освітленості різних поверхонь форми, допомагає у вирішенні цього завдання.
Тон прокладають поступово, починаючи з самих темних місць.

Четвертий етап роботи (узагальнення) - завершення малюнка. Робота на цьому етапі полягає в здатності відокремлювати головне від другорядного.


3. Правила переробки (Стилізація).

Стилізація - це процес перетворення природного об'єкта, в результаті якого утворюється узагальнений образ у вигляді певного елемента, це спрощення предмета за формою та кольором.

Стилізація, як зазначено вище досягається узагальненням, мета якого - зробити природний мотив більш дохідливим для глядача, а також полегшити його виконання художником. У процесі узагальнення важливо побачити і перетворити реальний, звичний, а іноді мало привабливий образ на новий, в якому виділити характерне, надати образу максимальної виразності.

У своїй творчості художник сприймає не все з того, що впало йому в око, а вибирає найбільш важливе. У процесі творчого пошуку важливо навчитися із сукупності елементів з низкою несуттєвих подробиць вибрати найбільше потрібне, цікаве, оригінальне.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 16

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання образотворчого мистецтва 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.