План

1. Нетрадиційні методи виховання.

2. Взаємозв'язок форм і методів виховного процесу.

3. Загальне поняття про форми і засоби виховання.

4. Класифікація форм виховання

5. Проектна діяльність як ефективний засіб виховання.

6. Взаємозв'язок форм, методів і засобів виховного процесу.

5. Проектна діяльність як ефективний засіб виховання.

Розвиток інноваційних процесів в освіті на сучасному етапі є об'єктивною закономірністю, що зумовлюється: інтенсивним розвитком інформаційних технологій у всіх сферах людського буття; оновленням змісту філософії сучасної освіти, центром якої став учень; гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного процесу; необхідністю підвищення рівня активності та відповідальності педагога за власну професійну діяльність, спрямовану на формування творчої особистості вихованця, готовності учня до сприйняття та активної діяльності у нових соціально-економічних умовах.

Однією з нових технологій, яка змінює погляд на сучасну освіту, допомагає сформувати в учнів нові якості особистості є проектна технологія.

На рубужі ХХ – ХХІ століть проектування стало розглядатися як особливий вид мисленнєвої діяльності. Практичні можливості проектної діяльності в освіті розширились ще більше з появою інформаційно-комунікаційних технологій. Згодом проектні властивості та характеристики привласнювались освітнім процесом та освітньою системою взагалі. Ідеї проектування поширились на рівень педагогічних систем, освітнього середовища, особистості, змісту виховання та навчання, передбачаємих результатів розвитку особистості.

Проектне середовище набуло властивостей освітнього. Використання можливостей логіки створення типових проектів виступає як основний засіб навчання

Найважливішим та найскладнішим етапом у розробці проекту є виявлення проблеми та формулювання проблемного питання, адже саме проблема є рушійною силою всього проекту, мотивує учнів до роботи, викликає та підтримує їх інтерес. Проблема – теоретичне або практичне питання, задача, яка потребує розв’язання, дослідження. Проблемне питання – навчальне питання, яке вимагає відповіді на нього за допомогою мислення. Тому проблемне питання має бути таким, на яке неможливо знайти відповідь у підручнику або енциклопедії.

Вивчення спеціалізованої періодичної літератури для вчителів-практиків свідчить про те, що метод проектів вже використовується у навчально-виховному процесі початкової школи. Проте аналіз надрукованих розробок уроків за методом проектів вказує на те, що вчителі недостатньо реалізовують потенціал методу проектів, підходять формально до розробки уроків за методом проектів.

Приймаючи участь у проектній діяльності учні розвивають такі навички:

самостійно здобувати знання, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

користуватися дослідницькими прийомами (збирати інформацію, аналізувати проблеми з різних точок зору, висувати гіпотезу, робити висновок);

спілкуватися у групі, виконувати різні соціальні ролі.


6. Взаємозв'язок форм, методів і засобів виховного процесу.

Метод виховання– інструмент дотику до особистості. А.С.Макаренко. Методи виховання – це способи взаємопов’язаної діяльності вихователя і вихованців за допомогою яких здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив на свідомість і поведінку учнів з метою розв’язання завдань виховання, формування активних громадян незалежної України.

Методи по відношенню до мети виконують функціональну роль. Яка мета – такі і методи, які методи – такі і результати виховання. Через метод реалізується взаємозв’язок мети і результату виховання. Мета - метод - результат.

Засіб виховання – сукупність предметів матеріальної і духовної культури, які використовують у педагогічній роботі, а також види діяльності, які можуть впливати на особистість у певному напрямі.

Методи виховання реалізуються через діяльність вихователя і вихованців, засіб може діяти поза ними. Методи навмисно створюються з метою виховання, в той час як засоби існують незалежно від виховної системи. Поняття засіб ширше, ніж метод. Засоби виявляють свою активність у процесі виховання. Певному засобу відповідає певна система методів. Засоби використовуються з метою реалізації методу виховання.

Форми організації виховної роботи – зовнішній вигляд, загальна організація виховного процесу. Загальне поняття порівняно з методом і прийомом виховання. Виступає як засіб виховання і може включати засоби виховання. Приклад: ранок, трудовий десант.

Поняття «форма» означає «спосіб організації і спосіб існування предмету, процесу, явища». Форма в педагогічній науці визначається як спосіб організації виховного процесу, що відображує внутрішній зв'язок його елементів і характеризує взаємини вихователів і вихованців. Форма виховання є спосіб організації його змісту, який забезпечує систему виховного впливу, характеризуючи суб’єкт-суб'єктний взаємозв’язок. Тісно пов’язана зі змістом явища, предмета, процесу творення. Розглядаємо і як засіб виховання.

Ефективність організаційних форм залежить від умілого використання методів досягнення відповідних цілей (інструментування).

Форми організації виховного процесу мають бути оригінальними, творчими, науково обґрунтованими, майстерно сконструйованими (педагогічна технологія), тобто гармонійно поєднувати довершеність, оригінальність і красу. Забезпечують певне забарвлення, тон, відтінки (емоційне забарвлення, інтонаційні відтінки, тональність голосу), оригінальність побудови, змісту виховних впливів, естетизацію виховного процесу.

Функції форм виховної роботи: організаторська, регулювальна, інформативна.

Методи, прийоми і засоби виховання перебувають в діалектичному зв’язку і створюють певну систему впливів на вихованців. Внутрішня змістовна сутність методів, прийомів і засобів виховання, їх використання зумовлюються метою і завданнями виховання.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Методика виховання 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.