План

1. Творчий характер діяльності педагога дошкільного навчального закладу

2. Педагогічна майстерність і шляхи оволодіння нею

3. Суспільна значущість професії педагога. Функції, вимоги, критерії оцінки діяльності.

4. Суть, зміст, етапи програми професійного самовиховання педагога

5. Програма практичної діяльності студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі

6. Вимоги вчителя, як до людини, фахівця і працівника

3. Суспільна значущість професії педагога. Функції, вимоги, критерії оцінки діяльності.

Педагог-це спеціаліст фахом якого є формування особистості - навчання, виховання, розвиток в навчальних закладах різного типу. Педагог, науковий працівник, який досліджує проблеми педагогіки і психології, як науки.

Професійна підготовка викладачів базується на певній системі цінностей. Базові цінності в процесі виховання, на думку багатьох дослідників, значною мірою відбивають суспільні уявлення про дитину, що змінювалися й еволюціонували. Відповідно змінювалось і розвивалось суспільне розуміння функції вчителя-носія і виразника тих цінностей, що лежать в основі суспільного життя. У процесі цілеспрямованої педагогічної діяльності викладачу, вчителю завжди потрібно було навчати, розвивати і виховувати дитину. На порозі ХХІ століття постає завдання визначення стратегії співробітництва, розробки спільних підходів до "гармонізації" ціннісних орієнтацій, змісту, форм і методів освіти. Настав час відмовитися від функціональної освіти, яка цілковито перетворює життя людини лише на підготовку до майбутніх соціальних функцій. Роль вчителя за такого підходу не може полягати тільки в передачі учневі набору вмінь для майбутнього здійснення наперед визначених соціальних функцій. Установки на забезпечення внутрішнього розвитку дитини, зміцнення її психічного здоров'я, формування розуму, а не просто озброєння знаннями, носієм яких є вчитель, потребують нових концептуальних засад підготовки вчителя до педагогічної діяльності. Професійна діяльність педагогічних кадрів є неперервним процесом розв'язання навчально-виховних завдань, спрямованих на розвиток особистості дитини. Її ефективність значною мірою визначається сформованістю ціннісних орієнтацій майбутнього педагога. Реальні потреби гуманізації освіти передбачають творчу, вільну діяльність особистості майбутнього вчителя, спрямовану на прогресивний розвиток нації. А це потребує орієнтації викладачів вищих педагогічних навчальних закладів освіти на необхідність кардинальної гуманізації виховного процесу, на створення умов для самореалізації майбутнього вчителя як суб'єкта морально-духовної відповідальності за майбутнє. Мета дослідження полягає у виробленні автором власної концепції професіограми викладача вищої школи, а також оптимальних шляхів її реалізації.

Основні функції професійної діяльності викладача такі:

Загальнопедагогічні функції:

1.1. Інформаційні: надання студентам глибоких і міцних знань, умінь та навичок з основних наук;формування наукового світогляду й загальнолюдської моралі;

1.2. Мобілізаційні: уміння зосередити усі фізичні й розумові сили студентів на вирішенні навчальних завдань, створити позитивний емоційний настрій;формувати й закріплювати уміння й навички навчальної праці, раціонального застосування знань на практиці;уміння зосередити увагу студентів, актуалізувати їх мислення, націлити їх почуття й волю на успішне виконання навчальних планів та програм.

1.3. Розвиваюча функція вимагає від викладача: умінь і навичок керування розумовою діяльністю студентів, розвитком їх розуму, почуттів та волі у процесі навчання й праці;уміння формувати багатогранну й гармонійну особистість демократичного суспільства;уміння розвивати пізнавальні інтереси й індивідуальні здібності студентів.

1.4. Орієнтаційні: формування соціальних знань і професійної орієнтації з урахуванням вимог суспільства, здібностей, нахилів і можливостей;виховання бережливого ставлення до природи;

Загально трудові функції:

2.1. Конструктивна функція складається з: конструктивної діяльності (уміння планувати навчальний процес, міжпредметні зв'язки, власні педагогічні дослідження);конструктивно-матеріальна діяльність (планування й обладнання навчальних кабінетів, накопичення дидактичних матеріалів);

2.2. Комунікативна функція: уміння викладача встановлювати правильні взаємовідносини із студентами;викладач не лише навчає й виховує студентів, але й сам особисто дає приклад додержання загальнолюдської моралі, старанного ставлення до справи, виконання даних обіцянок;

2.3. Дослідницька функція – це особливий вид діяльності викладача, що включає такі компоненти: творчий пошук, творче навчання студентів шляхом опрацювання й впровадження у практику більш досконалих методів та прийомів, засобів та форм навчання й виховання;науковий аналіз й узагальнення свого педагогічного досвіду;дослідницька діяльність на шляху подальшого удосконалення навчально-виховного процесу. Дослідницька діяльність неможлива без сміливого експерименту, педагогічного ризику, активного пошуку й відстоювання істини.

2.4. Організаторська функція передбачає здійснення на практиці всього того, що було задумано й опрацьовано під час підготовки до занять і навчально-виховних заходів. Організаторська діяльність викладача поділяєься на: організацію повідомлення навчального матеріалу; ораганізацію своєї поведінки у процесі педагогічної діяльності; організацію студентів відповідно до мети й завдань навчально-виховного процесу вимоги

1.любити рідну землю народу Укр.

2.пед.вираженість

3.володіти уміннями передавати знання іншим учням, батькам, громадскості

4.володіти пед. Культурою

5.волод.методом викладання всіх дисциплін

6.досконале володіння рідною мовою

7.мова і мислення вчит. Повинен бути педагог

8.читкість висловлювання думок

9.логічність

10.послідовність

11.дохідливість

12.прагнення до ідеалу

13.приклад для наслідування

14.різнобічна ерудиція і ерудованість

15.грунтовне знання дисциплін, метод викладання

16.постійна робота з словниками

17.розуміння політ.держ.

18.постійне прагнення до знань


4. Суть, зміст, етапи програми професійного самовиховання педагога

Самовиховання - свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних. Передусім самовиховання потребує від людини знання себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Для збагачення учнів знаннями і вміннями проводять цикл бесід про психічну діяльність людини, свідомість, волю, почуття, характер, мотиви поведінки, інтереси, здібності, потреби, темперамент, а також розкривають сутність самовиховання, методи і прийоми роботи над собою. Матеріал для таких бесід можна знайти в книгах "Занимательная психология" К. Платонова, "Загадки человеческого "Я" Ф. Михайлова, "В мире мысли и чувства" Ф. Гоноболіна. Успішність процесу самовиховання значною мірою залежить від рівня розвитку колективу взагалі. У згуртованому колективі, де панує здорова громадська думка, атмосфера доброзичливості, розвинута взаємо вимогливість, самовиховання відбувається, як правило, успішно.

Процес самовиховання тривалий і охоплює такі етапи:

1) з'ясування педагогами ставлення учнів до процесу самовиховання.

2) поява в учня прагнення до самовдосконалення.

3) початок систематичної роботи учня над собою у процесі реалізації програми самовиховання.

Вибір методів і прийомів самовиховання. Визначивши мету самовиховання, необхідно правильно обрати методи, прийоми і засоби власного удосконалення.

Корекція програми самовиховання. Вона здійснюється на основі самоконтролю і самооцінювання, які дають змогу не тільки пришвидшити своє просування у саморозвитку, а й вчасно помітити помилки, внести відповідні корективи до плану подальшої роботи. Тому з цією метою студентам доцільно вести щоденник, у якому відображати зміст і характер роботи над собою за день, тиждень, місяць. Слід пам'ятати, що кожен компонент технології професійного самовиховання є необхідним для успішного оволодіння процесом самовдосконалення. Нехтування хоча б одним із них зробить технологію недієвою або призведе до помилок, які буде важко виправити.

Отже, самовиховання - це один із різновидів людської діяльності, важка робота над собою. її ефективність залежить насамперед від цілеспрямованості людини, наявності у неї стійкої мотивації, позитивних установок, правильного вибору методів самовдосконалення, систематичності зусиль і постійного самоконтролю. Без самовиховання неможливе досягнення успіху в навчанні, педагогічній діяльності, сімейних стосунках і в житті загалом.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 13

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання та педагогіка вищої освіти 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.