План

1. Дайте характеристику словесного методу навчання

2. Визначте критерії фахової придатності вчителя історії

3. Визначте основні напрямки формування вмінь та навичок учнів

4. Дайте характеристику практичного методу навчання

5. Визначте структуру та дидактичну мету уроку перевірок та корекції знань

6. Визначте структуру та дидактичну мету комбінованого уроку

7. Визначте мета і завдання пропедевтичного курсу історії україни 5 клас

8. Визначте мета і завдання курсу історії стародавнього світу в середній школі

9. Дайте характеристику інноваційним процесам в сучасній школі

4. Дайте характеристику практичного методу навчання

Ці методи передбачають різні види діяльності учнів і вчителя, але потребують великої самостійності учнів у навчанні. До них належать вправи, а також лабораторні, практичні, графічні, дослідні роботи.Вправи - багаторазове повторення певних дій або видів діяльності з метою їх засвоєння, яке спирається на розуміння І супроводжується свідомим контролем і коригуванням. Використовують такі види вправ: підготовчі - готують учнів до сприйняття нових знань і способів їх застосування на практиці; вступні - сприяють засвоєнню нового матеріалу на основі розрізнення споріднених понять і дій; пробні - перші завдання на застосування щойно засвоєних знань; тренувальні - набуття учнями навичок у стандартних умовах (за зразком, інструкцією, завданням); творчі - за змістом і методами виконання наближаються до реальних життєвих ситуацій; контрольні - переважно навчальні (письмові, графічні, практичні вправи). Кількість вправ залежить від індивідуальних особливостей школярів і має бути достатньою для формування навички. Вправи не повинні бути випадковим набором однотипних дій, а мають ґрунтуватися на системі, чітко спланованій послідовності дій, зокрема поступовому ускладненні, їх не слід переривати на тривалий час. Ефективність вправляння залежить і від аналізу його результатів.Лабораторні роботи - вивчення у шкільних умовах явищ природи за допомогою спеціального обладнання.Цінність лабораторних робіт у тому, що вони сприяють зв'язку теорії з практикою, озброюють учнів одним із методів дослідження в природних умовах, формують навички використання приладів, вчать обробляти результати вимірювань і робити правильні наукові висновки і пропозиції. Організаційно такі роботи проводять у формі фронтальних занять або індивідуально.До початку лабораторної роботи вчитель інструктує учнів, формулюючи її мету, знайомлячи їх з обладнанням, пояснюючи, в якій послідовності і як виконувати роботу, вести записи і оформляти результати. Для лабораторних робіт складають картки-інструкції, з якими учні можуть ознайомитись індивідуально. Вчитель стежить за виконанням роботи кожним учнем й у разі потреби дає консультацію. Під час виконання лабораторної роботи учні повинні дотримуватися правил техніки безпеки. Завершується лабораторна робота усним або письмовим звітом кожного учня*


5. Визначте структуру та дидактичну мету уроку перевірок та корекції знань

Контроль і корекція здійснюється на кожному уроці; але після вивчення великих розділів програми вчитель проводить спеціальні уроки контролю і корекції, щоб виявити рівень оволодіння учнями комплексом знань, умінь і навичок. Таку перевірку називають тематичним обліком знань.Структура уроку:1. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми, мети і завдань уроку.2. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять, уміння розкривати зовнішні і внутрішні зв’язки в предметах і явищах.3. Перевірка глибини осмислення знань і ступеня їх узагальнення (письмове опитування, самостійна робота, складання і заповнення узагальнюючих таблиць).4. Застосування учнями знань в стандартних умовах.5. Застосування учнями знань в змінених (нестандартних) умовах.6. Перевірка, аналіз й оцінювання результатів виконаних завдань.7. Підсумки уроку і повідомлення д/з.


6. Визначте структуру та дидактичну мету комбінованого уроку

СТРУКТУРА КОМБІНОВАНОГО УРОКУ1. Організація класу до уроку. 2% часу.

Мета – забезпечити належну підготовку учителя та учнів до проведення уроку, враховуючи дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги. 2. Перевірка домашнього завдання. 12-13% часу. Мета – перевірити рівень самостійного опрацювання навчального матеріалу учнями (наявність, повнота, загальний зміст, охайність). 3. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок. 12-13% часу. Мета – провести актуалізацію отриманих раніше знань, умінь і навичок, методом фронтальної бесіди, індивідуального усного опитування або практичної письмової роботи. 4. Мотивація, повідомлення теми, мети й завдань уроку. 3% часу. Мета – чітко визначити тему, мету навчання, показати місце нового матеріалу в системі навчального курсу. 5. Подання нового матеріалу. 50% часу. Мета – забезпечити усвідомлення, сприйняття нового матеріалу учнями, спрямувати самоорганізацію школярів на застосування нових знань у практиці. 6. Осмислення, узагальнення і систематизація знань. 15% часу. Мета – забезпечити зворотній зв’язок, контроль результатів вивчення матеріалу, визначити рівень сформованості знань та умінь. 7. Підбиття підсумків уроку. 2-5% часу.Мета – підбити підсумок вивчення теми, здійснити аналіз отриманих результатів, проаналізувати ступіндосягнення навчально-виховних завдань. 8. Повідомлення домашнього завдання. 2-3% часу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Методика викладання історії 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.