План

1. Методи стимулювання діяльності та поведінки

2. Структура уроку зарубіжної літератури

3. Навчання граматичного матеріалу

4. Трудове виховання школярів. Розумове виховання. Формування основ наукового світогляду школярів

5. Вивчення системи образів твору (пообразний аналіз)

6. Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов

7. Моральне виховання. Зміст морального виховання

8. Етапи вивчення твору зарубіжної літератури

9. Державний освітній стандарт з іноземної мови

1. Методи стимулювання діяльності та поведінки

Стимулювання (від лат. stimulo - збуджую, заохочую) - означає спонукати до дії, давати поштовх, заохочувати.

До цих методів належать – змагання, заохочення і покарання.

Змагання. Ґрунтується на природній схильності особистості до здорового суперництва і самоутвердження в колективі. Виховна сила змагання виявляється лише за умови, що воно стає дієвою формою самодіяльності учнівського колективу. Воно організовую, згуртовує колектив, спрямовує на досягнення успіхів, навчає перемагати, змушує відстаючих підтягуватися до рівня передових, а передових надихає на нові успіхи. Форми змагання – конкурси, олімпіади, фестивалі, виставки, спартакіади, вікторини та інше.

Заохочення - метод вираження суспільного позитивного схвалення поведінки і діяльності вихованців. Він закріплює позитивні навички і звички.

Суть його полягає у схваленні позитивних дій і вчинків з метою спонукання вихованців до їх повторення. Метою його є спрямування поведінки учня в потрібне русло, зміцнення в ньому впевненості у власних силах, посилення прагнення до позитивних вчинків. Види заохочення – подяка директора, вміщення фото на дошку відмінників навчання, нагородження грамотою, цінним подарунком.

Покарання. Він полягає у несхваленні, осуді негативних дій і вчинків з метою їх припинення або недопущення в майбутньому. Усвідомлюючи неминучість покарання, учень намагається перебороти в собі шкідливі потяги і звички, викорінювати негативні вчинки, привчається до дисципліни і порядку. Види покарання – догана за наказом директора, усне зауваження, зауваження із записом у щоденнику, зниження оцінки за поведінку. Найбільше покарання – виключення порушника зі школи.

Неприпустимо, вдаючись до покарання, ображати людську гідність вихованця. Не правильним є і незаслужені заохочення вихованця.


2. Структура уроку зарубіжної літератури

Урок – основна ланка навчально-виховного процесу, де вчитель щоденнот здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Перед тим як перейти до самої структури уроку зпочатку вибирається Тема, потім епіграф, освітньщ-виховна мета, обладнання уроку і ТЗН, тип уроку.

Якщо тип уроку «Комбінований», то: І. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу. ІІ. Оголошення теми, епіграфу, мети уроку.

ІІІ. Ланцюг навчальних ситуацій А. Актуалізація опорних знань.Б. знайомство з біографією письменника.В. інсценуванняГ. евристична бесіда

Д.Аналіз творівЕ. Словникова роботаЄ. Творча робота. ІІІІ. Підсумки уроку.


3. Навчання граматичного матеріалу

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складаєтьсяз -активного граматичного мінімуму та -пасивного граматичного мінімуму. Для вираження власних думок іноземною мовою учень має оволодіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення.

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, це володінняграматичними навичками мовлення:

-репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та-рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання. Граматичні явища в початковій школі вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Основні етапи роботи над граматичним матеріалом.

1. Етап презентації граматичних явищ і створення орієнтовної основи для подальшого формування навику.

2. Формування мовних граматичних навиків шляхом їх автоматизації в усної мови.

3. Включення мовних навиків в різні види мови.

4. Розвиток мовних умінь.

Основним чинником, що обумовлює успіх навчання мовній діяльності, є вправи, бо у вправах, що моделюють діяльність, формуються, розвиваються і удосконалюються мовні навички і уміння.


4. Трудове виховання школярів. Розумове виховання. Формування основ наукового світогляду школярів

Трудове виховання – процес залучення учнів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передавання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці

Розумове виховання – цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці. До культури розумової праці входять такі навчальні вміння:

Загальні – вміння читати, уміння слухати, уміння усно формулювати і викладати свої думки, вміння писати, уміння працювати з книжкою.

Спеціальні уміння (читати нові карти, записувати знаки).

Культура розумової праці передбачає – вироблення в учнів якостей, необхідних для оволодіння знаннями в будь-якій галузі:

- вміння зосереджено і уважно працювати;

- вміння долати труднощі;

- розвиток пам’яті;

- вміння контролювати себе.

До інтелектуальних вмінь належать вміння переносу знань в інші умови, уміння опиратися на здогад (інтуїція), уміння передбачати.

а) Формування мовної культури учнів.

б) Формування наукового світогляду.

Науковий світогляд – це цілісна система наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань, почуттів, які визначають ставлення людини до оточуючої дійсності і самої себе.

Основу його становлять погляди і переконання, що сформувалися на базі знань про природу та суспільство і стали внутрішньою позицією особистості.

Погляди - прийняті людиною як достовірні ідеї, знання, теоретичні концепції, передбачення, що пояснюють явища природи і суспільства, є орієнтирами в поведінці, діяльності, стосунках.

На їх основі формуються й утверджуються переконання особистості.

Переконання - психічний стан особистості, який характеризується стійкими поглядами, впевненістю у правильності власних думок, поглядів; сукупність знань, ідей, концепцій, теорій, гіпотез, в які людина вірить як в істину.


5. Вивчення системи образів твору (пообразний аналіз)

Як свідчить досвід, у шкільній практиці частіше використовується Пообразний шлях аналізулітературного твору. В центрі кожного художнього твору є образ або образи людей, тварин, речей чи інших істот, створених фантазією автора.

Пообразний аналіз, який здійснюється методично грамотно, допомагає сповна реалізувати навчальну, розвивальну та виховну мету під час вивчення того чи того художнього твору. Він потребує сумлінної попередньої підготовки вчителя, а саме:

1.теоретично визначити й усвідомити, що таке «пообразний шлях аналізу»(базується на розумінні поняття «художній образ»). Аналіз цього поняття є складовою будь-якого аналізу.

Образ оповідача У прозовому творі розглядаємо як образ автора, носія авторської мови, тобто не пов'язаного з мовою будь-якого персонажа.

Вічні образи— це «ті визначні художні образи, які, виникнувши за певних історичних обставин, мають велике загальнолюдське значення, продовжують зберігати пізнавальну, виховну й естетичну силу».

Біблійні образи З погляду сучасного літературознавства визначаються своїм першоджерелом. Усі вони ввійшли доЛітератури з Книги Книг — Біблії.

2.Tеоретично визначивши предмет та суб'єкт пообразного шляху аналізу, вчитель має переконатися в доцільності та раціональності його використання для конкретного твору, що вивчається. Для цього потрібно скласти Систему художніх образів твору.

3.Серед видів підготовчої роботи для застосування пообразного шляху аналізу можна назватиЕвристичну бесіду, тести, вибіркове читання, анкетування Тощо.

4. Домінантним методом роботи під час використання по-образного шляху аналізу є Евристична бесіда, Яка містить елементи вибіркового виразного читання, читання під музику, коментованого читання, читання в особах тощо.

5. Пообразний аналіз має властиві лише йому особливості в організації діяльності вчителя та учнів. Виокремимо серед них такі:

1) Визначення головних і другорядних образів,

2)Осягнення змісту художнього твору та його форми відбувається через систему художніх образів. Завершальна стадія дослідження — синтетична характеристика твору, що постає як органічна єдність форми і змісту.

3)Пізнаючи життя людей різних країн та епох завдяки цьому аналізу, учні замислюються над власною долею, прагнуть розібратися в особистих проблемах, намірах, орієнтаціях.

4)Учитель може постійно використовувати різні аспекти дослідницької роботи, що підтримує зацікавленість учнів у навчальному процесі, підвищує його ефективність.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 22

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.