План

1. Перевиховання та його етапи. Самовиховання. Умови, що сприяють самовихованню. Вихованість школярів. Рівні вихованості.

2. Уроки позакласного читання та методика їх проведення

3. Навчання мовленнєвим умінням. Навчання діалогічного мовлення.

4. Методи формування свідомості особистості.

5. Позакласна робота із зарубіжної літератури

6. Суть процесу навчання. Етапи засвоєння знань. Характеристика основних типів навчання. Основні функції навчання

7. Сучасний кабінет зарубіжної літератури в школі

8. Психололічна та лінгвістична характеристика письма.

4. Методи формування свідомості особистості.

Це методи різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю з метою формування поглядів і переконань. До них належать бесіда, лекція, диспут і метод прикладу.Бесіда. її особливість у тому, що педагог, спираючись на наявні у студентів знання, моральні, етичні норми, підводить їх до засвоєння нових. Для успішного проведення бесіди потрібне обгрунтування актуальності теми; формулювання питань, які спонукають до розмови; спрямування розмови у потрібному напрямі; залучення студентів до оцінювання подій, вчинків і явищ суспільного життя. Це сприяє формуванню у них відповідного ставлення до дійсності, до своїх моральних і громадських обов'язків. Важливим є підсумування розмови, прийняття конкретної раціональної програми дій для втілення її в життя.Лекція.ЇЇ сутність - у послідовному, систематичному викладенні певної проблеми. Лекція може мати епізодичний характер або належати до певного тематичного циклу, кіно-лекторію. Успіх її залежить від добре продуманої композиційної побудови, вдало дібраних переконливих аргументів, необхідних для оцінювання подій і фактів, особистих якостей лектора, його здатності володіти спеціальними психологічними прийомами.Диспут. Як метод формування свідомості особистості передбачає вільний, невимушений обмін думками, колективне обговорення різноманітних питань. Під час диспуту його учасники обстоюють свою позицію, переконуються в правильності чи помилковості своїх поглядів. Розкриваються їх ерудиція, культура мовлення, логічне мислення. Тематику диспутів слід добирати так, щоб спонукати учасників до роздумів над серйозними світоглядними питаннями: про мету життя, щастя, обов'язок людини перед суспільством та ін. Метод прикладу Його використовують для конкретизації певного теоретичного твердження, доведення істинності моральної норми. Він є переконливим аргументом і часто спонукає до наслідування. Інтенсивність виховного впливу прикладу зумовлена його наочністю і конкретністю. Що він ближчий і зрозуміліший, то потужніша його виховна сила.Використання прикладу у вихованні потребує врахування вікових та індивідуальних особливостей молодих людей. Вони вже не сліпо наслідують приклад, а критично ставляться до нього, однак через брак життєвого досвіду іноді прикладом вважають не те, що гідне наслідування.


5. Позакласна робота із зарубіжної літератури

Класні літературні заняття доповнюються позакласною й позашкільною роботою, яка становить з ними єдину систему літературної освіти і проводиться за чітко наміченим планом, спільним для зарубіжної та української літератури. Позакласна робота має різноманітні гнучкі форми, дає можливість задовольнити літературні потреби учнів різного віку і різних інтересів, індивідуально підійти до кожного учня, організувати його читання так, щоб зацікавити його, виховати нього любов до літератури. Саме в позакласній роботі найбільш виразно виявляються творчі здібності дітей, їх індивідуальні нахили й смаки, які треба обережно й дбайливо розвивати. Форми позакласної роботи:

І. Позакласне читання не можна залишати на самоплив; обов'язок учителя - керувати читанням учнів, дбати про розвиток їх літературного смаку і підносити їх вимогливість до літературного твору; хорошу книжку треба просувати до учнів, популяризувати її. Пропаганду книги можна проводити різними прийомами:

II. Літературні вечори.

Важливим засобом естетичного, розмовного і морального виховання школярів, що сприяє розвитку ініціативи, є літературні вечори. Літературний вечір повинен мати певну тему. Широко практикуються вечори казки, байки, сатири, гумору, ліричної поезії. Великою популярністю користуються серед учнів літературно-музичні вечори. В програмі такого вечора поєднується доповідь учнів з декларацією, виконанням п'єс (або драматизацією уривків), з танцями, музикою і співами. Весь матеріал (в тому числі музично-вокальний та хореографічний) слід добирати відповідно до теми вечора, а не як музичний антракт. На літературно-музичний вечорах широко використовуються грамзаписи художніх творів у використанні майстрів сцен.

III Літературні гуртки

Гурток об'єднує учнів, які бажають глибше вивчати літературні твори або виявляють літературні здібності. Значне місце в роботі гуртка посідає творчість учнів. В гуртках учні знайомляться з творами, не внесеними до програми. Крім того, в гуртку учні набувають деяких теоретичних знань, потрібних їм для правильної оцінки творів, а також для власної творчості.

IV. Стінгазети і журнали

Літературна газета повинна висвітлювати роботу гуртка і розвивати інтерес долітератури в інших учнів. У шкільній практиці поширені літературні газети двох типів: епізодичні видання, присвячені святам та ювілеям, і газети, що виходять періодично. Завдання цих видань - відображувати життя школи та різноманітні інтереси учнів. Для викладача літератури ці маленькі оповідання учнів та поезії початківців - це матеріал для роботи з культури мовлення учнів, для вироблення у них навичок словесної майстерності, не кажучи вже про те, що таким чином вчитель може виявити обдарованих учнів.


3. Етапи формування граматичної навички.Зміст навчання граматики. Формування граматичних навичок. Автоматизація дій

учнів з новими граматичними структурами.Етапи оволодіння матеріалом: 1) учні опановують новим граматичним матеріалом (структурами і морфологічними формами) на основі раніше вивченої,тематично пов’язаної лексики. 2) головна увага надається новій лексиці з теми наоснові засвоєних раніше структур 3)створюються умови для творчого і правильного перекомбінування раніше засвоєного і досліджуваного лексичного і граматичного матеріалу в усному і писемному мовленні. Види МД: 1)граматична навичка говоріння 2)морфологічні н. 3) синтаксичні н. 4)рецептивні граматичні н. (рецептивно-активні і рецептивно-пасивні). Основні етапи роботи над граматичним матеріалом:1) Етап презентації граматичних явищ 2)Формування граматичних навичок 3)Включення навичок у різні види мовлення.4) Розвиток мовленнєвих умінь. Етап формування мовленнєвих граматичних навичок можна вважати найважливішим,оскільки з ним пов'язана автоматизація граматичних дій, без якої неможливе формування навички

Ознайомлення учнів з новою граматичною структурою (ГС)Зміст етапу:1. Демонстрація вчителем нової ГС в ситуації - пояснення функціїнової ГС2. Перевірка розуміння значення нової ГС (відповіді на запитаннявчителя)3. Демонстрація графічної форми нової ГС (пояснення правил утворення, особливостей вимови, інтонування тощо)4. Фонетичне опрацювання нової ГС (вправи в імітації) Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фразиЗміст етапу:Виконання учнями рецептивно-репродуктивних умовно-мовленнєвих вправ■ в імітації ГС,■ на підстановку до ГС,■ на трансформацію ГС,■ на завершення ГС,■ на розширення ГС,■ відповіді на запитання,■ самостійне вживання нової ГС. Автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні понадфразової єдності. Мета - навчити учнів вживати нову ГС в коротких висловлюванняхмонологічного і діалогічного характеру. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 20

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.