План

1. Характеристика принцпів навчання

2. Принципи аналізу художнього твору

3. Загальні питання методики викладання іноземних мов

4. Загальна характеристика методів та засобів навчання

5. Методи і прийоми аналізу твору.

6. Цілі навчання іноземних мов у школі.

7. Поняття про форми організації навчання

8. Методи аналізу літературного твору (за Чирковим)

9. Засоби навчання іноземної мови.

10. Форми організації виховної діяльності. Позакласна та позашкільна виховна робота

11. Шляхи аналізу літературного твору

12. Аудіолінгвальний метод.

7. Поняття про форми організації навчання

Форма – спосіб існування і виявлення змісту, його внутрішня організація. Форми тісно пов’язані з методами. Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі.В школі має місце урочна і позаурочна форми навчання, в кожній з яких використовується фронтальна, групова та індивідуальна форми організації навчальної роботи (їх ще називають загальними формами організації навчання).Спеціальні: урок, практикум, семінарські і факультативні заняття, навчальні екскурсії, співбесіда, індивідуальні та групові консультації, домашня робота.За кількістю учнів форми поділяють на колективні, групові, парні та індивідуальні. За місцем проведення:шкільні (уроки, робота в майстернях, лабораторіях, на пришкільній ділянці) і позашкільні форми(домашня робота, екскурсії). За тривалістю навчання:класичний урок, урок-пара. За дидактичними цілями:форми теоретичного навчання (лекція, факультатив, гурток, конференція),комбінованого навчання (урок, семінар, домашня робота, консультація),практичного навчання (практикуми, праця в майстернях, на пришкільних ділянках). Всі організаційні форми навчання тісно між собою взаємопов’язані. Класно-урочна система є найбільш поширеною формою організації навчання в багатьох країнах. Її суть полягає в тому, що навчальна робота здійснюється з групою учнів постійного складу, приблизно однакового віку і рівня підготовки (клас), на протязі певного часу і за встановленим розкладом (урок). Переваги:керівна роль учителя, чітка організаційна структура, раціональне використання часу, застосування різних методів і прийомів навчання, забезпечення пізнавальної активності учнів, послідовного і систематичного вивчення матеріалу.

Вади: орієнтація на “середнього” учня, обмежені можливості у здійсненні індивідуальної роботи, наслідувальний характер навчальної діяльності учнів.


8. Методи аналізу літературного твору (за Чирковим)

Поки що найдокладніше обґрунтував нові можливі шляхи аналізу творів на уроках з/ літ. доктор філологічних наук, проф. Чирков текстуальний аналіз( глибинне прочитання твору з’ясування того, про що йдетьсяу творі, й того, як і завдяки чому досягається його художняцінність, яким чином реалізує себе і свій особистісний світ митець у власному творінні). – інтертекстуальний аналіз( властивість одного художнього творуасоціюватися з іншим художнім твором).

– контекстуальний аналіз(наявність певного контексту – контекст певної історико"літературної доби, – контекст творчості письменника, – контекст певної історичної доби)


9. Засоби навчання іноземної мови.

Основні та допоміжні засоби, для вчителя і для учнів, Технічні і нетехнічні.Система засобів навчання ІМ у школі повинна склад з двох підсистем: 1)підсистема засобів для учнів: - підручник;- касети; - розрізний дидактичний матеріал, - альбом сюжетних картин, -збірник вправ на друкованій основі, -книги для домашнього читання, -словники та різноманітні довідники. 2)підсистема засобів для вчителів: -програма, - книги для вчителя, - НМК(підручник, книжку для вчителя,лінгафонний практикум + комплектаудіокасет, комп’ютерні програми,комплект слайдів, комплект відеокасет +відеопрактикум). Допоміжні засоби: - серії малюнків, роздатковий матеріал, картки, аркуші із завданнями або текстами тощо,таблиці, схеми, ілюстрації, вирізки ізжурналів, газет; - Фонограми тавідеофонограми; - Використаннямагнітофону; - Використання відео; -Використання відеокамери; - комп’ютер.


10. Форми організації виховної діяльності. Позакласна та позашкільна виховна робота

У вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей важлива роль належить позакласній та позашкільній роботі. Позакласна робота - різноманітна освітня і виховна робота, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Спрямована вона на задоволення інтересів, потреб і запитів дітей завдяки добровільній участі у різноманітній діяльності (обговорення книг, кінофільмів, екскурсії, змагання, конкурси, свята тощо).Позашкільна робота-освітньо-виховна діяльність позашкільних закладів для дітей та юнацтва.Завдання позакласної та позашкільної роботи полягає в закріпленні, збагаченні та поглибленні знань, набутих у процесі навчання, застосуванні їх на практиці; розширенні кругозору учнів, формуванні в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формуванні інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявленні і розвитку індивідуальних творчих здібностей; організації дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширенні виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. Існують різноманітні форми та види позакласної виховної роботи.Щодо змісту можна виділити такі основні напрями:а) робота, спрямована на моральне виховання учнів, формування у них національної гідності;б) освітньо-виховна робота;в) заняття з праці й техніки;г) заняття з різних видів мистецтва;д) фізкультурно-оздоровча робота;е) розважально-ігрова робота.За видами організації розрізняють колективну, групову та індивідуальну форми позакласної виховної роботи.За способами проведення виділяють вербальні, наочні та практичні види позакласної виховної роботи.


11. Шляхи аналізу літературного твору

Шлях аналізу – це особлива послідовність вивчення, своєрідне поступове просування, „сюжет” розгляду літературного твору. Традиційна методика визначає три шляхи аналізу літ.твору:-за розвитком дії, "вслід за автором", послідовний аналіз; -пообразний;-проблемно-тематичний.

Аналіз "вслід за автором" може використовуватися в будь-якому класі. Текст, ділить його на логічно завершені змістові частини, до кожної складається система запитань.Проблемно-тематичний. -від визначення проблем до поблемних запитань;-від поблемних запитань до проблемної ситуації;-від пробл.сит.до пробл.завдань;-від пробл.завдань до пошукової роботи, спрямованої на виявлення напрямів вирішення визначених проблем.Формулюючи проблемні завдання, важливо звернути увагу на те, щоб воони були зрозумілі для учнів, відповідали їхнім віковим особливостям, викликали зацікавленість, спонукали до пошукової роботи. Стильовий аналіз.(тема, сюжет, ідея, композиція, образи) порівняльно"історичний, або компаративний – це порівняльне вивчення літератур,процесів їхнього взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основіпорівняльно_історичного підходу.культурологічний аналіз.


12. Аудіолінгвальний метод.

Створений Чарльзом Фрізом та Робертом Ладо в США. Суть полягає в роботі зі структурами. Етапи оволодіння структурами: заучування шляхом імітації, свідомий вибір нової моделі у її протиставлені вже відомим, інтенсивне тренування і вільне вживання моделі. Головне завдання – подолання впливу рідної мови. Цикл занять за А/Л методом розпочинається коротким діалогом(5-6 речень),який містить необхідні для засвоєння граматичні структури. Заключний етап-вивчення структури напамять. Основна увага зосереджується на структурах, а лексиці не надається особливого значення. На відміну від рямого методу, де з самого початку імітується усне спілкуванняі учнів навчають робити звязні висловлювання, у А/Л методі на початковому ступенізвязні висловлювання не предбачені. Орієнтація на імітацію, складання речень за аналогією, багаторазове повторення вивченого дає підставурозглядати цей метод як подальший розвиток прямих методів і віднести його до 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 19

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.