План

1. Характеристика принцпів навчання

2. Принципи аналізу художнього твору

3. Загальні питання методики викладання іноземних мов

4. Загальна характеристика методів та засобів навчання

5. Методи і прийоми аналізу твору.

6. Цілі навчання іноземних мов у школі.

7. Поняття про форми організації навчання

8. Методи аналізу літературного твору (за Чирковим)

9. Засоби навчання іноземної мови.

10. Форми організації виховної діяльності. Позакласна та позашкільна виховна робота

11. Шляхи аналізу літературного твору

12. Аудіолінгвальний метод.

1. Характеристика принцпів навчання

Принцип навчання (дидактики) — твердження, що визначає зміст, організаційні форми і методи навчальної роботи школи.

Принцип науковості. Він передбачає вивчення учнями системи наукових тверджень і використання методів, близьких до тих, які застосовуються в певній науці. Принцип систематичності і послідовності. Передбачає системність роботи вчителя, врахування пройденого матеріалу при вивченні нового, продумування системи ур., показ внутріпредметних і міжпредметних зв'язків.Принцип доступності. Навчання відповідає віковим особливостям учнів їх розумовим можливостям. Принцип зв'язку навчання з життям. Принцип свідомості й активності учнів. Свідомому засвоєнню знань також сприяє роз'яснення мети і завдань навчального предмета, значення його для вирішення життєвих проблем, позитивна мотивація навчання; раціональні прийоми праці на уроці; належнийконтроль і самоконтроль у навчанні. Принцип наочності. наоснові живого сприймання учнями предметів і явищ об'єктивної дійсності. Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Система знань, яка постійно оновлюється, уточнюється і закріплюється. Принцип індивідуального підходу до учнів. Принцип емоційності. у процесі пізнавальної діяльності в учнів виникає певний емоційний стан, який сприяє або заважає успішному засвоєнню знань.


2. Принципи аналізу художнього твору

Принципи аналізу — це найзагальніші правила, що випливають зрозуміння природи й суті художньої літератури; правила, якими керуємося, проводячи аналітичні операції з твором.Принцип цілісності-від аналізу окремих елементів – допізнання цілого, або від цілого - до розуміння йогоскладових.Принцип відповідності форм і шляхів аналізу художній природі творуКожний літературний твір має свою специфіку: він належить до того чиіншого роду літератури (епос, лірика чи драма), жанру, репрезентує певнінапрями, течії або стилі.Принципбагатозначностіможе бути прочитаний по-різномуТому при аналізі твору варто враховувати читацькесприйняття.Принцип єдності змісту та форми твору якими засобамиписьменник досягає художньої виразності, емоційного впливу на читача, стиль,мова…


3. Загальні питання методики викладання іноземних мов

До основних завдань теоретичного курсу "Методика навч. Ін. мови" відносяться:— показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;— ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном;— розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;— сформувати у студентів під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов;— залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійноїкваліфікації. Методика як наука тісно пов'язана з концепцією навчального процесу, його основними компонентами, які й складають сукупність об'єктів вивчення та об'єктів дослідження. До основних компонентів навчального процесу відносяться: навчаюча діяльність учителя; навчальна діяльність учнів;організація навчання. Будь-який процес навчання - це процес сумісної діяльності вчителя та учнів. Навчання - це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають, з метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду.Обидві сторони - і вчитель, і учень беруть активну участь у цій діяльності: — вчитель мотивує навчальну діяльність учнів, спонукає їх до навчання, організує навчальні дії таким чином, щоб вони давали максимальний ефект, здійснює навчаючі дії, спрямовуючи навчальні дії учнів;дає учням матеріал для засвоєння та орієнтири для їх навчальної діяльності;здійснює контроль за ефективністю засвоєння.Обєкт–навчання, предмет-метод навчання. методика навч. Ін. мов - це наука, яка вивчає цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи навчання і виховання на матеріалі іноземної мови. Є: загальна (особливості процесу навчання будь –якої ін. мови у будь-якому закладі) і спеціальна (конкретної мови в певному типі закладу).


4. Загальна характеристика методів та засобів навчання

Метод навчання - спосіб упорядкованої, взаємопов'язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.Прийом навчання - деталь методу, часткове поняття щодо загального поняття "метод".Наприклад, розповідь є методом навчання, але в лекції вона може бути прийомом активізації уваги учнів. класифікації методів:а) за джерелами передачі й характером сприйняття інформації: словесні, наочні та практичні.б) за основними дидактичними завданнями, які необхідно вирішувати на конкретному етапі навчання: методи оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування отриманих знань, умінь і навичок.в) за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі.г) на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань: індуктивний, дедуктивний, традуктивний, аналітичний, синтетичний, порівняння, узагальнення, конкретизації і виділення головного. Засоби навчання —допоміжні матеріально-технічні засоби з їх специфічними дидактичними функціями.ТЗН застосовуються в навчальному процесі з метою підвищення його ефективності. Застосовують як окремо, так і в комплексі.


5. Методи і прийоми аналізу твору.

Визначаючи своєрідність шкільного аналізу літературного твору, важливо врахувати три його аспекти:– емоційний;– пізнавальний;– виховний.Методи:порівняльно-історичний, або історико-літературний (коли твіррозглядається як факт історії літератури того чи іншого народу);структурний (коли в основі аналізу - розгляд художньої будови, структуритвору);категоріальний (коли в центрі уваги вчителя та учнів знаходяться певнікатегорії: жанр, напрям, стиль тощо);описовий (коли вчитель робить огляд певної літературної доби, художніхтенденцій епохи, залучаючи ті чи інші твори тощо);біографічний (коли до аналізу твору залучаються факти біографії митця);культурологічний (коли твір аналізується з урахуванням розвитку світовоїкультури);генетичний (з'ясування першоджерел образіві мотивів твору, традицій, міфологічної основи);компаративний ( порівнюються різнітвори за певними спільними аспектами: чи то тематикою, чи то образами,чи то засобами художньої виразності, чи то мотивами).Прийоми аналізу – це засоби осмислення художнього твору( постановка запитань для тексту; уміння виділяти головне і другорядне;складання плану, конспекту, тез; уміння підбирати цитати;різні види коментарів;переказ тексту, порівняння головних героїв з прототипами;усне словесне малювання; інсценування;виразне читання;складання кіносценаріїв;зіставлення текстів з творами інших видів мистецтва.)


6. Цілі навчання іноземних мов у школі.

У сучасній методиці навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах висуваються чотири цілі:практична, виховна, освітня і розвивальна.

Практична мета є провідною і передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях.вміння розуміти на слух, а також читання та розуміння нескладних автентичних текстів різних жанрів;вміння зафіксувати та передати письмово елементарну інформацію, Удосконалювати навички монологічного і діалогічного мовлення.- Розвивати вміння стисло передавати зміст прочитаного (почутого, побаченого).

Освітня мета досягається шляхом освіти учнів засобами іноземної мови. Передбачає: усвідомлення учнями суті мовних явищ, порівняння явищ іноземної мови з рідною, залучення до діалогу культур,оволодіння знаннями про культуру,історію,традиції та реалії країни, мова якої вивчається, уміння вчитися.

Розвивальна мета реалізовується в процесі оволодінняучнями досвідом творчості, пошукової діяльності,усвідомлення явищ як своєї, так і іншої дійсності, їх подібності та розбіжності передбачає розвиток в учнів: умінь переносу знань та навичок у нову ситуацію; мовленєвих здібностей (фонетичного та інтонаційного слуху, імітації, логічного викладу думок); інтелектуальних і пізнавальних здібностей(памяті, уваги, уяви); готовності до участі в іншомовному спілкуванні, до самоосвіти.

Виховна мета полягає в тому, щоб засобами іноземної мови виховувати особистість високих моральних якостей,формувати позитивні риси характеру: культури спілкування, позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою, розуміння важливостіоволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею, доброзичливості, толерантності, активності, працьовитості. Відбувається завдяки підбору відповідного матеріалу (текстів).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 19

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.