План

1. Педагогіка як наука про виховання. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками

2. Методика викладання зарубіжної літератури як наука

3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

4. Предмет та завдання педагогіки. Внесок Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського в педагогіку

5. Взаємозв’язок методики літератури з суміжними дисциплінами

6. Система вправ для навчання іноземних мов

7. Управління загальноосвітнім закладом

8. Зміст і структура курсу літератури в школі

9. Цілі навчання іноземної мов

7. Управління загальноосвітнім закладом

З метою оптимізацїї управління життєдіяльністю школи створюють органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.

До структури управлінських органів у школі належать:— органи колегіального управління школою (конференція, рада школи, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);

— адміністрація школи (директор, його заступники з навчальної, наукової, виховної, господарської роботи);

— органи громадського самоврядування (учнів (учком), учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет). Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Доскладу ради обирають представників педколективу, учнів II та III ступенів, батьків (або осіб, які їх замінюють) і громадськості. Очолює її директор школи. На чергових виборах склад ради оновлюють не менш ніж на третину. Педагогічну раду створюють для розгляду складних питань організації навчального процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор школи. Роботу педагогічної ради планують у довільній формі відповідно до потреб школи. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вона повинна збиратися не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні секції. Нараду при директорі використовують для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для викладачів, адміністрації. Періодичність проведення визначає директор школи. Наради при заступниках директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи школи.


8. Зміст і структура курсу літератури в школі

Конструювання змісту освіти має здійснюватися системно, тобто у взаємозв'язку різних факторів, які впливають на якість навчання, пріоритет належить його добору і вдосконаленню. У доборі змісту необхідно враховувати його наступність і перспективність, потенційні можливості для взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку, достатність за тривалістю навчання, об'єктивні передумови для організації навчальної діяльності різних видів складності. Нині в школах України діє майже 40 варіантів навчальних планів, які враховують потреби різних типів навчальних закладів і особливості регіонів. Будь-який з цих варіантів зберігає певне співвідношення між циклами предметів: суспільно-гуманітарні — 40-46%, природничо-математичні — 31-35%, художньо-естетичні — 7-11%, оздоровчо-трудові — 16-21%. Навчальні плани створюють передумови для здобуття всіма учнями повноцінної освіти з урахуванням державних вимог, регіонально-національних особливостей школи. Цьому сприяє виділення у плані двох компонентів: державного і шкільного.Державний компонент має забезпечити соціально необхідний для кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь і навичок, потрібних для всебічного розвитку. Він включає: мовно-літературну освіту, математику (з основами інформатики), суспільні, природничі, естетичні й оздоровчо-трудові дисципліни. Державний компонент охоплює всі предмети, які складають базу освіти і викладаються за програмами, підручниками, навчальним планом.Шкільний компонент складається з обов'язково-вибіркових предметів, курсів за вибором учнів і факультативів, додаткових занять і консультацій. Його мета — сприяння диференціації навчання, урахування регіональних умов та індивідуальних особливостей школярів., Цей навчальний час перебуває у розпорядженні школи і використовується для поглибленого вивчення окремих предметів, для індивідуальних занять. Відповідно доЗакону "Про освіту" до шкільного компонента належить і мова населення — польська, чеська, угорська, грецька — у місцях компактного проживання цих національностей. Однак "Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад" містить принципову вимогу: "При цьому в усіх випадках має бути забезпечена якість освіти в обсязі державних вимог".


9. Цілі навчання іноземної мови

Цілі навчання іноземної мови в середніх закладах визначаються Державним освітнім стандартом і Програмою з іноземних мов.Вони визначають очікувані результатинавчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою за період навчання в середньому навчальному закладі.

В сучасній методиці навчання іноземних мов у середніх навчальний закладах висуваються 4 цілі: практична, виховна, освітня і розвиваюча.

Практична мета є провідною. Вона передбачає практичне опанування учнями умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні читанні та письмі в типових ситуаціях. Основні мовленнєві вміння включають:вміння здійснювати усне спілкування в різних ситуаціях;вміння розуміти на слух основний зміст нескладних текстів; вміння читати і розуміти нескладні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їх змісту;вміння зафіксувати і передати письмово елементарну інформацію.Виховна мета реалізується через систему особистого ставлення до нової культури у процесі оволодіння цією культурою. Передбачається виховання в учнів:культури спілкування, прийнятої в сучасному світі;позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою;таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм.Освітня мета досягається шляхом освіти учнів засобами ін мови, передбачає:порівняння явищ ін мови з рідною мовою;залучення до діалогу культур;оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії країни, мова якої вивчається;міння вчитися (працювати з книжкою, підручником, тощо).Розвиваюча мета передбачає розвиток в учнів:мовленнєвих здібностей (фонет та інтонац слуху, мовної здогадки, логічного викладання думок тощо);інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних видів пам’яті – слухової й зорової, оперативної та тривалої, уваги – довільної тамимовільної, уяви тощо);готовності до участі в іншомовному спілкуванні;готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземно мовою.У навчанні всі цілі реалізуються одночасно, у комплексі. Цілі навчання тісно пов’язані зі змістом навчання. Зміст навчання має забезпечити досягнення головної мети навчання, яка, полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного життя в межах засвоєного програмного матеріалу.Зміст навчання включає такі компоненти:Сфери спілкування, теми, ситуації. Мовний, мовленнєвий, країнознавчий та лінгвокраїнознавчий навчальний матеріал. Знання, навички та вміння мовлення.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.