План

1. Педагогіка як наука про виховання. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками

2. Методика викладання зарубіжної літератури як наука

3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

4. Предмет та завдання педагогіки. Внесок Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського в педагогіку

5. Взаємозв’язок методики літератури з суміжними дисциплінами

6. Система вправ для навчання іноземних мов

7. Управління загальноосвітнім закладом

8. Зміст і структура курсу літератури в школі

9. Цілі навчання іноземної мов

4. Предмет та завдання педагогіки. Внесок Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського в педагогіку

Предметом педагогіки виступає виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством. Завдання сучасної педагогіки.На сучасному етапі педагогіка покликана вирішувати ряд важливих завдань:Вдосконалення змісту освіти;Вироблення принципово нових засобів навчання, навчального обладнання;Підготовка підручників відповідно до вдосконалення змісту освіти;Комп’ютеризація праці вчителя;Вироблення нових і модернізація наявних форм і методів навчання;Підсилення виховної ролі уроку;Вдосконалення змісту й методики виховання;Удосконалення політехнічної підготовки учнів, їх професійної орієнтації та підготовки до праці;Вироблення шляхів демократизації та гуманізації життя й діяльності школи.До початку XVII століття педагогіка продовжувала залишатися частиною філософії. Відокремлення її від філософії й оформлення в наукову систему пов'язане з іменем великого чеського педагога Яна Амоса Коменського (1592—1670). У 1632 році Коменський створив видатний твір «Велика дидактика», який започаткував науку про процес навчання, а в 1633 році — перше в світі спеціальне керівництво по вихованню дітей дошкільного віку «Материнська школа». Усі педагогічні твори Я.А. Коменського пронизують думки про те, що людина є «найдосконалішим, прекрасним творінням», «чудесним мікрокосмом»; школа — «майстернею гуманності», а правильне виховання завжди повинно бути природовідповідним. Не втратила ні актуальності, ні свого наукового значення і його схема організації школи, теоретичне обґрунтування та розробка принципів навчання, класно-урочної системи навчання тощо. Великий внесок у розвиток наукової педагогіки зробив визначний вітчизняний педагог Костянтин Дмитрович Ушинський (1824— 1870), автор стрункої й оригінальної педагогічної системи, що охоплювала основні проблеми виховання і навчання. Основною ідеєю цієї системи була народність, яку він розумів як своєрідність кожного народу, обумовлену його історичним розвитком, соціальними умовами життя, географічними особливостями. Найголовнішими рисами народності педагог вважав любов до батьківщини, рідну мову, віру в могутні сили народу. Основною метою виховання повинна бути підготовка всебічно розвиненої людини, а наріжним каменем теорії виховання — вчення про трудове виховання, що стверджує: в трудовій діяльності розвивається і формується людина. Славу педагогіці соціалістичного періоду принесли праці А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського. А.С. Макаренко висунув і перевірив на практиці принципи створення дитячого колективу, педагогічного керівництва ним, запропонував методику трудового виховання, вивчав проблеми формування свідомої дисципліни і виховання дітей у сім'ї. В.О. Сухомлинський досліджував проблеми розумового, морального, естетичного та фізичного виховання школярів, питання політехнічної освіти, теорії навчання, виховання дітей у сім'ї, самовиховання і самоосвіти, професійної майстерності вчителя, здійснення загального навчання та керівництва школою. Багато його порад, влучні спостереження зберігають своє значення і при осмисленні сучасних шляхів розвитку педагогічної думки та реформуванні школи.


5. Взаємозв’язок методики літератури з суміжними дисциплінами

Суміжні з методикою викладання літератури області наукового знання: філософія; педагогіка; літературознавство; естетика; психологія; мовознавство; історія.

Філософіяє фундаментальною основою методики викладання літератури як особливої педагогічної науки.

Теорія пізнання стверджує познаваемость об'єктивної дійсності.^ Наукове пізнаннявідображає об'єктивні закономірності.Художнє пізнання властиво мистецтву,яке орієнтоване на унікальну особистість творця, на його суб'єктивне бачення світу.

Методика викладання літератури використовуєаналіз і синтез-прийоми логіки, яка є галуззю філософії.

Дидактика-теорія навчання-тісно пов'язана з методикою викладання літератури як з галуззю знання, що входить в систему педагогічних наук.

Грунтуючись назакономірностях педагогічного процесу, методика викладання літератури розкриваємети навчання предмета, його значення для розвитку особистості школяра.Літературознавство-наука, що вивчає особливості художньої літератури, її розвитку та оцінок сучасниками.Складається з наступних основних розділів:теорія літератури;історія літератури;літературна критика. Літературознавство в значній мірівизначає специфічний зміст методики викладання літератури,надає їй особливі, характерні риси.Естетика-наука про природу і закономірності естетичного освоєння дійсності,про творчість за законами краси(К. Маркс).Методика викладання літератури сприяєестетичному вихованню особистості,мета якого - формування естетичного смаку і естетичного ставлення до дійсності.


6. Система вправ для навчання іноземних мов

Створення раціональної системи вправ є ключем до вирішення проблеми навчання іншомовного мовлення. Важливість системи вправ полягає в тому, що вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і організацію процесу навчання.З точки зору організації процесу навчання система вправ має забезпечити:

1. Підбір необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички або певного вміння;2. Визначення необхідної послідовності вправ;3. Розташування навчального матеріалу та співвідношення його компонентів;4. Систематичність/регулярність виконання певних вправ;5. Взаємозв’язок різних видів МД (Ю.І.Пассов).З точки зору організації процесу навчання система вправ потребує матеріального втілення, яке вона знаходить у підручнику.

Вправа – це спеціально організоване в навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або їхудосконалення.Структура вправи (три – або чотирифазна):1 – завдання,2 – зразок виконання,3 – виконання завдання,4 – контрольЩоб підібрати необхідні вправи для різних компонентів системи, слід визначити типи і види вправ за певними критеріями, охарактеризувати їх та виявити їх відповідність для формування тих чи інших навичок або вмінь мовлення.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Основи педагогіки 14

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.