План

1. Загальна середня освіта в Україні. Основні напрямки реформування загальної середньої освіти.

2. Управління діяльністю вищого навчального закладу.

3. Навчальний план як основний організаційний документ, що визначає організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. Порядок затвердження навчального плану.

3. Навчальний план як основний організаційний документ, що визначає організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. Порядок затвердження навчального плану

Організація навчального процесу базується на Законах України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти. В вищих навчальних закладах навчальний процес організується і проводиться згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року, № 161.

Особливості організації навчального процесу в вищих навчальних закладах регламентуються Статутом ВНЗ, Положенням ВНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку ВНЗ, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, та іншими документами.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі- навчальний процес)— це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Він охоплює учасників навчального процесу - викладачів і студентів, а також засоби, форми і методи навчання.

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами вищого навчального закладу (факультетами, кафедрами, відділеннями, предметними або цикловими комісіями тощо). Загальна організація навчального процесу в ВНЗах та контроль за його виконанням покладається на навчальний відділ.

Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Навчальний план — це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальний план затверджується керівником вищого навчального закладу.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план.

Робочий навчальний план складається на підставі навчального плану з метою планування роботи на наступний навчальний рік. Він містіть всі зміни, які направлені на вдосконалення навчального процесу, з урахуванням змін до державних, галузевих і міжнародних вимог до підготовки фахівців. Зміни навчального плану, які передбачається внести в робочий навчальний план, обговорюються на вчених радах факультетів, методичній раді у ВНЗ, розглядаються Вченою радою ВНЗ.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим.

Вибіркові навчальні дисциплінивстановлюються вищим навчальним закладом в навчальному плані і впроваджуються для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, галузевих та міжнародних вимог до фахівців, ефективного використання можливостей і традицій ВНЗ.

Місце і значення навчальної дисципліни, її зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються програмою навчальної дисципліни.

Програми навчальних дисциплінвизначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання. Вони розроблюються відповідно до освітньо-професійних програм підготовки.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану вищим навчальним закладом складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу.

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.


Список використаного законодавства і літератури

1. Контитуція України. – Київ,1996.

2. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991

3. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13. 05. 1999

4. Закон України "Про вищу освіту" від 17. 01. 2002

5. Національна доктрина розвитку освіти, затв. Указом Президента № 374\2002 від 17.04.2002

6. Державна національна програма «Освіта»(Україна ХХІ століття), затв. постановою КМУ №896 від03.11.1993

7. Положення про державний вищий навчальний заклад, затв. пост. КМУ № 1074 від 05.09.1996

8.Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затв. наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 24

Безкоштовна робота

Закрити

Законодавства про освіту

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.