План

1. Характеристика комунікативної функції соціально-педагогічної діяльності

2. Характеристика організаторської функції соціально-педагогічної діяльності

3. Структурні і функціональні компоненти професійно-етичної культури соціального педагога

Використана література

3. Структурні і функціональні компоненти професійно-етичної культури соціального педагога

Соціальний педагог має справу з людиною та її оточенням. Успішність контактів та професійної діяльності прямо пропорційно залежить від рівня сформованості його професійно-педагогічної культури. Педагогічна культура соціального педагога є інтегральною єдністю знань, умінь і особистісних якостей та цінностей, між яким існують певні зв'язки та відношення, котрі формуються, реалізуються та вдосконалюється у різноманітних видах соціально-педагогічної діяльності, визначаючи характер останньої. Педагогічна культура містить професійний, особистісний та соціальний компоненти.

Система знань: психологічні, педагогічні, соціальні, історичні, культурологічні, правові Система умінь: економічні, екологічні, валеологічні, комунікативні, прогностичні, діагностичні професійна компетентність, педагогічна майстерність, технологічна різноманітність

Особистісні якості: організаційні, управлінські, 1,2,3,4 групи якостей, загальнолюдські, соціальні

Особистіcні цінності: духовні, матеріальні, соціальна перцепція, соціальна відповідальність, загострене почуття добра та справедливості вихованість, культура поведінки, педагогічний такт, самоствердження

Соціальний компонент: соціальна підтримка та захист, соціальна допомога, милосердя, ввічливість, порядність, адекватна орієнтація в соціальних умовах, обставинах, ситуаціях

Гуманістична педагогічна позиція: співпереживання, захист, піклування, підтримка, допомога, повага, терпимість, порядність, педагогічний такт, комунікативність, емпатійність, повага та любов до людини, сприйняття її як найвищої цінності

Вказані компоненти визначають гуманістичну педагогічну позицію соціального педагога. Розглянемо більш детально вказані компоненти. Так, професійний компонент включає систему знань та систему умінь соціального педагога. Розглянемо спочатку систему знань, яка містить такі знання: психологічні, педагогічні, соціологічні, методологічні, культурологічні, історичні, економічні, правові, екологічні, валеологічні та інші. Соціальний педагог повинен засвоїти методологічні, соціологічні, політичні та історичні знання, а саме:

основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів;

типологію, основні джерела виникнення та розвитку масових соціальних рухів, форм соціальних взаємодій, фактори соціального розвитку, типи та структуру соціальних організацій, їх аналіз;

умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, розуміння ролі насильства та ненасильства в історії та людській поведінці, моральних зобов'язань людини стосовно себе та інших людей;

знати специфіку роботи в різноманітному соціальному середовищі;

мати наукове уявлення про соціологічний підхід до трактування особистості, чинники її формування в процесі соціалізації;

основні закономірності та форми регуляції соціальної поведінки;

соціальні спільноти та соціальні групи.

На основі цих знань соціальний педагог повинен:

ознайомитись з основними вченнями в галузі соціальних, політичних, історичних наук, на основі чого науково аналізувати соціальне значущі проблеми та процеси, використовувати методи цих наук у різних видах професійної та соціальної діяльності;

мати цілісне уявлення про процеси та явища, котрі відбуваються в суспільстві та природі;

розуміти можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, особистості та володіти ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що постають у процесі виконання професійних функцій;

висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до історичного минулого;

виділяти теоретичні та практичні, аксеологічні та інструментальні компоненти в підготовці й обґрунтуванні політичних рішень, забезпеченні особистого внеску в суспільно-політичне життя;

збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей і молоді, людей похилого віку,

уміти прогнозувати напрями продуктивної діяльності дітей, молоді, людей похилого віку;

уміти забезпечувати посередництво між особистістю та сім'єю, між особистістю та різними суспільними і державними інституціями;

володіти методикою і технологією соціального прогнозування та проектування;

володіти процедурою та методами соціальних інновацій, творчо використовувати інновації в соціально-педагогічній діяльності;

володіти методами соціальної статистики;

уміти забезпечувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням сучасної етнографічної та демографічної ситуації. Культурологічні знання:

усвідомити, що таке феномен культури та її роль у людській життєдіяльності;

оволодіти способами надбання, збереження та передачі соціального досвіду, базисних цінностей культури;

знати форми та типи культури, основні культурно-історичні центри та регіони світу, закономірності їх функціонування та розвитку;

історію України та її місце у системі світової культури та цивілізації.

На основі цих знань організовувати:

культурно-дозвільну діяльність учнів, їх батьків, інших громадян як у сімейно-побутовому середовищі, так і в інших закладах (центрах дитячої творчості, позашкільних закладах та ін);

оцінювати досягнення культури на основі історичного контексту їх створення;

бути здатним до діалогу як способу ставлення до культури та суспільства;

набувати досвід опанування культурою;

застосовувати засоби ефективної організації творчої діяльності дітей і молоді в навчально-виховному процесі школи, позашкільних закладів, осередків соціальної роботи з різними категоріями населення;

розробляти заходи по організації вільного часу, науково-технічної та художньої творчості.

Кодекс етики соціального педагога. Головне призначення Кодексу - бути керівництвом у повсякденній поведінці соціального педагога. Він є стандартом етичної поведінки, але не алгоритмом професійної діяльності; забезпечує базу для суджень про етичні дії соціального педагога. Розглянемо вісім розділів кодексу:

1. Стиль. Співробітник соціальної служби має підтримувати високі моральні стандарти своєї поведінки, повністю виключаючи нечесні дії; чітко розрізняти заяви і дії, зроблені ним як приватною особою і представником професії.

2. Компетентність і професійне вдосконалення. Соціальний педагог (працівник) мусить докласти всіх зусиль до того, щоб бути і залишатися спеціалістом - експертом у професійній практиці та виконанні професійних обов'язків. Він має право вести роботу лише у межах своєї компетентності або тоді, коли має намір набути її. Співробітник соціальної служби повинен нести персональну відповідальність за якість роботи, яку виконує. Соціальний педагог і працівник повинні діяти так, щоб попередити можливості негуманної або дискримінаційної поведінки щодо особи або груми людей

3. Чесність. Соціальний педагог і працівник повинні вимірювати свої вчинки за вищими стандартами професійної чесності: а) не піддаватися негативному впливові на шляху професійної діяльності, бездоганно виконувати свої професійні обов'язки; б) не використовувати свої професійні стосунки в особистих цілях.

4. Навчання і дослідницька робота. Спеціаліст у сфері соціальної роботи має постійно підвищувати професійні знання, педагогічну майстерність, залучатися до системи навчання і дослідницької роботи.

Він мусить:

а) чітко усвідомлювати, які наслідки може мати ця робота для людини;

б) обов'язково переконатися в тому, що всі учасники дослідження об'єднані на основі добровільності, інформованості, з повним додержуванням особистої свободи і гідності;

в) захищати учасників від незаконного фізичного або душевного дискомфорту, розладу, небезпеки або приниження;

г) обговорювати дослідницьку, роботу лише з професійною метою і лише стосовно тих, хто безпосередньо або професійно має до них відношення;

д) розглядати інформацію, отриману щодо учасника дослідження, як конфіденційну;

є) приймати платню тільки за реально виконану роботу, яка стосується наукових або дослідницьких результатів і лише таку, яка пропонується добровільно і на законних підставах.

5. Права, прерогативи, першочерговість інтересів клієнтів. Соціальний педагог і працівник мають докласти максимум зусиль, щоб виховати і розвинути самостійність клієнта. Основні вимоги до соціального педагога і працівника стосовно клієнта:

а) не використовувати відносини з клієнтами у власних інтересах;

б) не практикувати, не сприяти або не брати участі у будь-яких формах дискримінації, спрямованої на національність, сексуальні орієнтації, вік, віросповідання, сімейний статус, політичну орієнтацію, розумові чи фізичні вади або будь-які переваги, привілеї, персональні характеристики; навпаки - всіма доступними засобами боротися з такою дискримінацією;

в) уникати зв'язків або відносин, шкідливих для клієнтів;

г) не вступати в сексуальні стосунки з клієнтами за будь-яких обставин;

д) повідомляти клієнтів про ризик, права, можливості, обов'язки, пов'язані для них із соціальною службою;

е) додержувати порад і консультацій колег і наставників, якщо ці поради служать інтересам справи;

є) завершити роботу і професійні відносини з клієнтом, коли вони більше не є необхідними і, більше того, не служать потребам та інтересам цієї людини, сім'ї;

ж) мати справу з особою, офіційно призначеною виступати на захист клієнта, причому виключно в інтересах клієнта;

з) не дозволяти схиляти себе до будь-яких дій, що применшують громадянські та юридичні права клієнта, навіть якщо це робиться за проханням самого клієнта;

і) забезпечувати активну суб'єктивну позицію самого клієнта, не допускати приниження гідності особистості клієнта формами благодійної допомоги, що йому надається.

6. Конфіденційність і збереження таємниці. Співробітник соціальної служби повинен поважати таємниці клієнта і не розповсюджувати інформацію, отриману в ході професійної соціальної допомоги:

а) може поділитися конфіденційною інформацією, яку він отримав від клієнтів, без згоди на те клієнта за необхідних професійних обставин;

б) інформувати клієнтів про межі конфіденційності у даній ситуації, а також про цілі, коли ця інформація може використовуватися;

в) забезпечити клієнтів будь-якими офіційними записами, що їх стосуються;

г) додержувати конфіденційності іншої інформації, що міститься у записах;

д) дістати згоду клієнтів, перед тим як друкувати, робити магнітофонні записи або дозволити будь-якій третій інстанції спостерігати за його роботою.

7. Гонорари. Співробітник соціальної служби повинен переконатися, що встановлені гонорари за різні види соціальної допомоги справедливі, розумні, тактовні, співвідносяться з видом соціальної допомоги і зі здатністю клієнта платити. Соціальний педагог і працівник не повинні приймати цінних подарунків за виконану роботу.

8. Повага, чесність, ввічливість. Соціальний педагог (працівник) повинен ставитися до колег із повагою, ввічливістю, довірою, бути делікатним і справедливим. Він має:

а) звертатися до колег на основі професійних інтересів і переконань;

б) поважати довіру колег у професійних взаєминах і взаємодії;

в) створювати і підтримувати ситуації, що полегшують етичні професійні дії колег;

г) детально і чесно надавати відомості про кваліфікацію, творчі знахідки колег, використовувати необхідні канали для оцінки методів їх роботи;

д) заміщаючи колегу, діяти в інтересах того, кого він заміщає;

е) не використовувати конфлікт між колегами і керівництвом у своїх інтересах, а також для зміцнення своєї професійної позиції;

є) шукати арбітраж або об'єктивне посередництво, коли професійні конфлікти з колегами потребують термінового розв'язання;

ж) поширювати поважливе ставлення до колег, не пов'язаних безпосередньо зі сферою його роботи;

з) виконуючи функції експерта, керівника, інспектора, наставника, доброзичливо і спокійно доводити до їх відома умови спільної роботи і взаємин. Кваліфікаційні характеристики соціального педагога.


Використана література

1.Галагузова М.А. и др. Социальная педагогика: Курс лекций. –М., 2000.

2.Социальная педагогика под ред. Галагузовой М.А. – М. – 2000.

3.Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

4.Л.І. Міщик Соціальна педагогіка. К., 1997.

5.Соціальна педагогіка. Навчально–методичний посібник /За ред. Капської А.Й. – К., 2000.

6.Соціологія. М., 1992.

7.Соціальна педагогіка: теорія, методика, досвід. Свердловськ, 1989.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Соціальна педагогіка 2

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.