Формування творчої самостійності у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять з аплікації

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 135

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 7

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 7

1.2. Особливості розвитку творчого мислення дошкільників 17

1.3. Вплив педагога на творчу активність дошкільників у процесі художньої діяльності 25

Висновки до першого розділу 32

РОЗДІЛ 2. АПЛІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 34

2.1. Специфіка аплікації як виду образотворчої діяльності дошкільників 34

2.2. Можливості занять з аплікації у формуванні творчої самостійності старших дошкільників 47

2.3. Використання нетрадиційних прийомів аплікації у розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 54

Висновки до другого розділу 67

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АПЛІКАЦІЇ 68

3.1. Діагностика рівнів розвитку творчих здібностей старших дошкільників 68

3.2. Зміст роботи з розвитку творчої самостійності у старших дошкільників на заняттях з аплікації 80

3.3. Аналіз результатів контрольного етапу дослідно-експериментального дослідження 95

Висновки до третього розділу 100

ВИСНОВКИ 102

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107

ДОДАТКИ 116

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти важливим завданням є формування особистості дитини, розвиток її творчої самостійності. Без виховання естетично освічених людей, вміння розуміти і цінувати мистецтво, без пробудження у дітей творчого начала неможливе становлення цілісної, гармонійно розвиненої і творчо активної особистості.

Відповідно у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні велике значення надається розвитку творчих здібностей дошкільників. Важливим результатом оволодіння дитиною мистецькою діяльністю є усвідомлення себе активним суб’єктом творчості, сформоване емоційно-ціннісне ставлення до рукотворного світу. Показник творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку визначається рівнем розвитку естетичного сприймання об’єктів та явищ, умінням працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти творчу самостійність, естетичну чутливість, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього.

Дитяча творчість ґрунтується на наслідуванні, яке слугує важливим чинником розвитку дитини, зокрема її творчих здібностей. Завдання педагога – спираючись на схильність дітей до наслідування, прищеплювати їм навички й уміння, без яких неможлива творча діяльність, виховувати у них самостійність, активність у застосуванні цих знань і вмінь, формувати критичне мислення, цілеспрямованість.

Основним засобом розвитку творчих здібностей дошкільників є художня діяльність. Кожен вид мистецтва, володіючи специфічними можливостями впливу на особистість, має можливість повною мірою розвинути її творчі здібності, а, отже, і виховати повноцінну, гармонійно розвинену, творчу особистість.

У сучасних педагогічних і психологічних дослідженнях особливе місце займає необхідність організації занять образотворчою творчістю для розумового та естетичного розвитку дітей дошкільного віку. У роботах, таких авторів, як О. Запорожець, В. Давидов, М. Подд’яков визначено, що діти, дошкільного віку, здатні в процесі здійснення предметної чуттєвої діяльності, зокрема аплікацією, виділяти найбільш суттєві властивості предметів і явищ, встановлювати між ними зв’язки, а також в образній формі їх відображати. Даний процес особливо помітний під час практичної діяльності: відбувається формування узагальнених способів аналізу, синтезу, порівняння, а також зіставлення, в тому числі розвивається вміння здійснювати планування своєї діяльності. Звідси і випливає необхідність організації занять з дітьми не тільки образотворчим мистецтвом, але також і специфічними видами зображувальної творчості, до яких відноситься аплікація.

Аплікація надає можливість доступними засобами виразити емоційний стан дитини, її ставлення до навколишнього світу, вміння самостійно створювати прекрасне, а також розвиває вміння бачити прекрасне в повсякденному житті.

Проблема розвитку творчих здібностей у дітей будь-якого віку є однією з актуальних як у педагогіці, так і у психології. Багато публікацій з цього приводу можна знайти серед праць таких науковців, як І. Біла [9], Л. Богоявленська [12], Л. Венгер [15], Н. Ветлугіна [17], Л. Виготський [18], А. Давидчук [24], А. Запорожець [34], Т. Комарова [43], О. Кульчицька [50], В. Моляко [60], Л. Парамонова [63], В. Ухіна [87], О. Чепур [93], О. Яковлєва [98]. Вказаними науковцями досліджувалися різні аспекти творчого виховання та освіти: сутність, компоненти, методики, засоби, прийоми навчання тощо. В той же час мало уваги приділяється конкретним методикам навчання образотворчій діяльності, зокрема, аплікації.

Дослідження розвитку творчих здібностей дошкільників на заняттях з аплікації знаходимо у працях таких науковців: О. Семенов, Л. Шульга [96], Л. Сірченко, М. Чекан [91], Ю. Чуприна [94], Н. Яковлєва [99] та інші. Вони ґрунтуються на тому, що аплікаційна діяльність дошкільників є дуже ефективним засобом їхнього гармонійного й різнобічного розвитку. Відповідно до досліджень Т. Комарової [43], І. Ликової [52], аплікація являє собою простий і доступний спосіб створення художнього образу, що відрізняється збереженням реалістичної основи зображення.

Аналіз наукових праць засвідчує, що проблема розвитку творчої самостійності у дошкільників має комплексний характер і недостатньо ґрунтовно вивчена, а тому не знайшла повного відображення у психолого-педагогічній теорії і практиці. А такий її аспект, як функціональний вплив занять аплікацією на формування творчої самостійності у дітей старшого дошкільного віку практично залишається поза увагою вчених.

Актуальність дослідження її недостатня розробленість як в теорії так і в практиці дошкільної освіти, її соціальна значимість зумовили вибір теми магістерської роботи: «Формування творчої самостійності у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять з аплікації».

Об’єкт дослідження - аплікація як вид образотворчої діяльності.

Предмет дослідження - педагогічні умови формування творчої самостійності у старших дошкільників на заняттях аплікації.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості використання занять з аплікації для всебічного розвитку дітей старшого дошкільного віку, зокрема формування у них творчої самостійності.

Для досягнення поставленої мети в роботі було визначено коло завдань:

-проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження;

-розкрити особливості розвитку творчого мислення дошкільників та вплив педагога на їх творчу активність у процесі художньої діяльності;

-окреслити можливості занять з аплікації в розвитку творчої самостійності у дітей старшого дошкільного віку;

-розробити і апробувати цикл занять з аплікації для дітей старшого дошкільного віку, спрямованих на розвиток творчої самостійності та фантазії, на формування умінь роботи з нетрадиційними матеріалами, різними за кольором, формою, структурою, розвиток дрібної моторики;

-визначити критерії, показники та рівні сформованості творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами аплікації;

-виявити динаміку розвитку рівнів творчих здібностей у старших дошкільників у процесі дослідно-експериментальної роботи.

Для вирішення зазначених завдань і перевірки гіпотези використано відповідні методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, нормативних і програмних документів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних; емпіричні – діагностичні (анкетування, бесіда, вивчення та аналіз продуктів дитячої образотворчої діяльності); педагогічний експеримент; методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Експериментальна база дослідження.Базою дослідження було обрано заклад дошкільної освіти №296 «Віночок» м. Київ. Робота проводилась з дітьми старшої групи №4 «Барвінок» у кількості 27 чоловік, яка була визначена як експериментальна, та дітьми старшої групи №5 «Соняшник» у кількості 25 чоловік – контрольна група. Вік досліджуваних дітей становив 5-6 років.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 135 сторінок, з них: 106 сторінок основного тексту, робота містить 7 таблиць і 3 рисунка, список використаних джерел із 101 найменування на 9 сторінках, 4 додатки на 20 сторінках.

Закрити

Формування творчої самостійності у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять з аплікації

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.