Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 83

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 6

1.1 Зміст та структура поняття «духовні цінності» 6

1.2. Український фольклор як фундамент формування духовних цінностей 18

1.3. Психологічні особливості молодших школярів 27

Висновки до першого розділу 33

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ 36

2.1. Методичні рекомендації формування духовних цінностей молодших школярів засобами українського фольклору 36

2.2 Опис уроків музичного мистецтва 55

Висновки до другого розділу 65

ВИСНОВКИ 67

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71

ДОДАТКИ 77

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Національна культура в усі часи насамперед означала світогляд і систему цінностей, унікальний образ будь-якої країни та її народу в багатоманітній мозаїці вселюдської цивілізації - той духовний і моральний фундамент, на якому виростає особистість зі своїми індивідуальністю та національною ідентичністю. Кожен народ є творцем і володарем створених ним духовних цінностей, які становлять його національні святині, що з плином часу набувають все більшої ваги.

На початку XXI століття ми прагнемо відродити національну культуру та історію українського народу. Нагальним, великим і складним завданням постало формування духовного світу дітей - духовності, як провідної якості особистості. Важливим загальним фактором духовного життя українського народу стало усвідомлення особливого значення могутнього духовно-творчого потенціалу української традиційної культури, яка є головним чинником морально-естетичного самооздоровлення і відродження національної самосвідомості, духовності народу, проявом ментальності, підґрунтям для розвитку професійного мистецтва.

У системі людських цінностей важливе місце відведено духовним цінностям. Значний внесок у розробку і дослідження проблеми духовних цінностей особистості зробили філософи Аристотель, Платон та ін. Упродовж останнього десятиліття над проблемою становлення духовних цінностей сучасної людини-громадянина працюють М.Й. Боришевський [6], Л.Д. Ороновська [32], Ю.Ю. Польшина [39], О.В. Сухомлинська [56] та інші українські науковці.

Суперечливість сучасного навчально-виховного процесу, складність виховання молодого покоління у школі спонукають до пошуків нових, ефективних шляхів виховання на основі національної культури України.

Фольклор – це своєрідний «підручник життя», оскільки в ньому сконцентрована і народна мудрість і житейська філософія, і мораль, і засіб виховання найкращих людських якостей. Усна народна творчість тисячоліттями була чи не єдиним засобом узагальнення життєвого досвіду народу, втіленням народної мудрості, народного світогляду, народних ідеалів. У фольклорі знайшли відображення не лише естетичні й етичні ідеали народу, а його історія, філософія, психологія, дидактика – тобто все, чим він жив, що хотів передати наступним поколінням.

Використання фольклору у початковій школі виховує такі духовні цінності: любов до народних традицій, обов’язок, честь, гідність, доброзичливість. Тому український фольклор – це ефективний засіб духовного та морального виховання.

Узагальнення щодо використання фольклор­них творів у вихованні молоді зроблено у працях видатних педагогів - Г. Ващенка [7], К. Ушинського [61], В. Сухомлинського [57], М. Стельмаховича [53], С. Русової [45] Б. Грінченка, І. Огієнка та ін. Вони наголошували на тому, що джерела на­родної мудрості дають матеріал для творчого са­мовиявлення, навчання й виховання, а безпосе­реднє прилучення до фольклору активізує мож­ливості особистості у здобутті знань, збагачує емоції, почуття тощо.

Все згадане вище обумовлює актуальність та необхідність використання українського фольклору, як засобу формування духовних цінностей школярів.

Об’єкт дослідження – навчання музиці учнів молодших класів.

Предмет дослідження – методика формування духовних цінностей молодших школярів засобами українського фольклору.

Мета дослідження – визначити й науково обґрунтувати методичні рекомендації формування духовних цінностей молодших школярів засобами українського фольклору.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

- проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- розкрити зміст та структуру поняття «духовні цінності»;

- обґрунтувати важливість застосування українського фольклору як фундаменту формування духовних цінностей;

- окреслити психологічні особливості молодших школярів;

- визначити та обґрунтувати методичні рекомендації формування духовних цінностей молодших школярів засобами українського фольклору.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження.

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: на основі аналізу психолого-педагогічної літератури було узагальнено поняття «духовні цінності»; обґрунтовано важливість застосування українського фольклору як фундаменту формування духовних цінностей; окреслено психологічні особливості молодших школярів; визначено та обґрунтовано методичні рекомендації формування духовних цінностей молодших школярів засобами українського фольклору.

Структура роботи. Випускна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Формування духовних цінностей молодших школярів засобами українського фольклору

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.