Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 117

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 7

1.1. Вивчення проблеми готовності до шкільного навчання у вітчизняній та зарубіжній психології 7

1.2. Сутність поняття «готовність дитини до школи» 17

1.3. Критерії готовності дитини до навчання у школі 26

Висновки до першого розділу 37

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ГОТОВНОСТІ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ДНЗ 39

2.1. Старший дошкільний вік як перехідний етап між дошкільником і молодшим школярем 39

2.2. Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах 53

2.3. Організація роботи по формуванню готовності дітей до навчання в школі в практиці дошкільного навчального закладу 62

Висновки до другого розділу 69

РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 72

3.1. Програма емпіричного дослідження визначення готовності старших дошкільників до школи в умовах ДНЗ 72

3.2. Аналіз стану розумової, психологічної та фізичної готовності старших дошкільників до навчання в школі 78

Висновки до третього розділу 92

ВИСНОВКИ 94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100

ДОДАТКИ 106

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Відповідно до Державних стандартів початкової освіти метою навчання і виховання молодших школярів є розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Ця мета визначена і у законодавстві України про школу, зокрема, у Законі України "Про загальну середню освіту", а також у Національній доктрині розвитку освіти та Концепції загальної середньої освіти. Це вимагає забезпечення готовності дитини до шкільного навчання.

Особистісний аспект готовності дитини до навчання у початковій школі визначається сформованістю психолого-педагогічних процесів та особистісних якостей, які необхідні для оволодіння навчальною діяльністю та навичками формального спілкування. Також готовність підростаючої особистості до шкільного навчання забезпечує її адаптованість до норм і правил колективного співжиття, формує та стимулює бажання вчитися, оволодівати соціальною роллю учня загалом.

Проблема готовності дітей до шкільного навчання останнім часом стала предметом гострих дискусій як серед науковців, так і серед широкого кола громадськості. Для нього є вагомі як об'єктивні так і суб'єктивні причини.

Однією з головних є та, що загальноприйнятий термін "готовність дитини до шкільного навчання" недостатньо точно передає суть того складного психологічного й педагогічного явища, яке він означає.

Високі вимоги сучасного життя до організації виховання й навчання змушують шукати нові, більш ефективні психолого-педагогічні підходи, націлені на приведення методів навчання у відповідність вимогам життя. У цьому змісті проблема готовності дошкільників до навчання в школі набуває особливого значення. З її вирішенням пов'язане визначення цілей і принципів організації навчання й виховання в дошкільних закладах. У той же час від її рішення залежить успішність наступного навчання дітей у школі.

Як свідчить досвід психолого-педагогічних досліджень [1; 4; 11; 17; 22], загальна готовність до шкільного навчання закладається задовго до його початку, в процесі виховання дитини у сім'ї.

Незважаючи на наявність значної кількості психолого-педагогічних публікацій з проблем готовності дитини до навчання, все-таки дидактичні аспекти підготовки дитини до школи у процесі взаємодії з учителями розкриті недостатньо.

Таким чином, педагогічна значущість проблеми та її недостатнє вивчення зумовило вибір теми дипломної роботи «Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання в школі».

Джерельна база дослідження. Питання психолого-педагогічної готовності дітей до школи були фундаментально розроблені ще у XX столітті представниками психологічної школи: Л. І. Божович [5], Л. А. Венгером [10], Л. В. С. Мухіною [44], Н. І. Гуткина [17], Д. Б. Ельконіним [47], О. В. Запорожцем [24], О. В. Кулешова [34], О.М.Леонтьєвим[36], М. В. Савчин, Л. П. Василенко [60] та ін.

Критерії готовності дитини до навчання у школі детально висвітлили у своїх працях відомі вчені Н. О. Головань [12], Є. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман [7], О. Кочерга [30], А. І. Кузьмінський [32], І. Любарська [38].

Старший дошкільний вік як перехідний етап між дошкільником і молодшим школярем відображено у працях педагогів і психологів В. К. Котирло [23], С. Максименко, К. Максименко, О. Главник [14], Р. С. Бура [8], І. Н. Агафонова [2], М. К. Авраменко [1].

Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах охарактеризовано у працях Т. Поніманської [56], Г. Г. Петроченко [51], С. П. Максимюка [41], С. О. Ладивіра [35].

Наукове обґрунтування організації роботи по формуванню готовності дітей до навчання в школі в практиці дошкільного навчального закладу здійснили Д. С. Мазоха [40], Г. А. Марлова [42], М. Є. Мішечкіна [43], Л. Покроєва [55].

Різні аспекти психолого-педагогічної готовності до школи активно досліджуються сучасними українськими вченими: Н. О. Головань [12], Л. В. Іщенко [26], О. Кочерга [29], О. Дєдов [18], Л. В. Ковальчук [27], С. П. Єфімова [22], О. Кочерга [29], О. О. Любар [37], Г. Г. Петроченко [51], О. Проскура [57], О. Скрипченко [64], Л. В. Шелестова [72]та ін.

Аналіз наукової, дидактичної, методичної літератури доводить, що готовність до школи є об’єктом пильної уваги науковців, педагогів та психологів.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, виявленні особливостей та експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов готовності до школи старших дошкільників.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Вивчити проблеми готовності до шкільного навчання у вітчизняній та зарубіжній психології;

3. Висвітлити сутність поняття «готовність дитини до школи»;

4. Охарактеризувати критерії готовності дитини до навчання у школі;

5. Проаналізувати старший дошкільний вік як перехідний етап між дошкільником і молодшим школярем;

6. Розкрити педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних навчально-виховних закладах;

7. Дати характеристику організації роботи по формуванню готовності дітей до навчання в школі в практиці дошкільного навчального закладу

8. Розробити програму емпіричного дослідження визначення готовності старших дошкільників до школи в умовах ДНЗ;

9. Проаналізувати стан розумової, психологічної та фізичної готовності старших дошкільників до навчання в школі.

Об’єкт дослідження – готовність дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема.

Предмет дослідження – структурні і змістовні особливості психолого-педагогічної готовності дітей до навчання в школі.

Методи дослідження: аналіз літератури з проблеми психолого-педагогічної готовності дітей до навчання в школі, бесіда, карта спостереження Д.Скотта, психодіагностичні методи: тест інтелекту Векслера, проективний тест «Неіснуюча тварина», Орієнтаційний тест шкільної зрілості Керна-Йєрасика.

Гіпотеза дослідження: є припущення про те, що діти старного дошкільного віку до школи не завжди готові.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають:

Теоретичні методи: системний та порівняльний аналіз педагогічної і психологічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних.

Емпіричні: діагностичні (тестування дошкільників).

Експериментальні: організація і проведення підготовчого і діагностичного етапів експерименту.

Математичні методи обробки результатів педагогічного експерименту.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося ДНЗ №11 м. Рівне.

Наукова новизна дослідження полягає в проведенні емпіричного дослідження фізичної, розумової та психологічної готовності сучасних дітей до шкільного навчання.

Практичне значення дипломної. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ, а також для розробки сучасних методик викладання в ДНЗ для підвищення готовності до школи дітей.

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати наукової розвідки обговорені на засіданні кафедри й апробовані на щорічній науково-звітній конференції.

Публікації:

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (76 позицій) і додатків. Загальний обсяг дослідження становить 105 сторінок.

Закрити

Психолого-педагогічна готовність дітей до навчання в школі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.