Формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення із народними ремеслами

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 105

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 7

1.1. Поняття етнокультурної компетентності особистості у психолого-педагогічній літературі 7

1.2. Особливості формування етнокультурної компетентності у дітей старшого дошкільного віку 16

1.3. Методика ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із народними ремеслами 30

Висновки до розділу 1 43

РОЗДІЛ 2. РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ НАРОДНИМИ РЕМЕСЛАМИ 45

2.1 Діагностика уявлень про народні ремесла у дітей старшого дошкільного віку 45

2.2. Впровадження методики формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення із народними ремеслами 56

2.3. Аналіз результатів контрольного етапу експерименту 70

Висновки до розділу 2 75

ВИСНОВКИ 76

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80

ДОДАТКИ 86

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах відродження України особливо велике значення має культурологічна основа виховання дітей дошкільного віку. Сучасна система виховання має сприяти становленню особистої культури дітей дошкільного віку, яка ґрунтується на культурно-історичних цінностях своєї нації.

У Державних національних програмах «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Діти України», «Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України як світоглядного чинника. У цьому процесі система дошкільної освіти покликана забезпечити історичну спадкоємність поколінь і розвиток національної культури, виховання дбайливого ставлення до історичної та культурної спадщини.

Етнокультурне виховання особистості орієнтоване на становлення носія традицій і звичаїв духовної культури народу. Формування основ етнічної культури особистості неможливе без усвідомлення себе частиною (одиницею) певного народу, культури. Одним із завдань етнокультурного виховання дітей дошкільного віку є усвідомлення та засвоєння ними культурних традицій певної спільноти, вихідцями з якої вони є, на кореневому рівні. Кінцевим результатом такої роботи є сформованість етнокультурної компетентності вихованців дошкільного навчального закладу.

Проблема формування етнокультурної компетентності дітей розглядається в різних аспектах. У вітчизняному науковому просторі особливості національного виховання дітей дошкільного віку досліджують Г.Мороз [37], В. Ніколаєнко [40], Н. Побірченко [41], С. Чередніченко [62]та інші; педагогічний аспект українського народознавства у вихованні громадянина – А. Богуш [5], О. Долганова [17], Л. Калуська [19], О. Ковальчук [25], Є. Лозинська [28] та інші; особливості етнокультури та етнокультурного виховання підростаючого покоління – Н. Бондаренко [7], О. Гуренко [14], Н. Лисенко [27], Л. Маєвська [31], Г. Філіпчук [58] та інші; формування етнокультурної компетентності особистості – О. Березюк [4], М. Шульга [66], Т. Мацейків [33]та інші.

Одним із ефективних засобів етнокультурного виховання дітей старшого дошкільного віку є ознайомлення їх з народними ремеслами та залучення до занять декоративно-ужитковим мистецтвом, що ґрунтується на вивченні і засвоєнні української традиційної народної культури як суспільно-історичного явища.

Вплив народних ремесел у вихованні дітей дошкільного віку передбачає: формування художньої культури, що передбачає уміння цінувати і розуміти прекрасне у продуктах-результатах фізичної і розумової, духовної і художньої праці людей; уміння брати посильну участь у процесах підтримки і відновлення суспільної культури шляхом удосконалення своєї особистості. Народні ремесла справляють величезний позитивний вплив на формування всіх якостей дітей дошкільного віку. Безпосередньому вдосконаленню засобами ремесел підпорядковується уява, як засіб образно-чуттєвого відображення оточуючої дійсності та духовної сфери особистості, а також відчуття, як основа ціннісно-орієнтаційної діяльності. На цій основі всебічно вдосконалюється духовна і матеріально-практична діяльність особистості. Сьогодні все частіше постає питання про необхідність широкого використання народних ремесел в процесі навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Однак, незважаючи на наявність досить значного наукового доробку з досліджуваної проблеми, відзначається недостатність розробленості такого її аспекту, як використання народних ремесел як засобу формування етнокультурної компетентності дітей дошкільного віку. Зазначене й обумовило вибір тематики дослідження випускної роботи: «Формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення із народними ремеслами».

Об’єкт дослідження – формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – методика формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення із народними ремеслами.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність ознайомлення із народними ремеслами у процесі формування етнокультурної компетентності у дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до мети і предмету дослідження визначено наступні завдання дослідження:

- здійснити теоретичний аналіз сутності та основних характеристик етнокультурної компетентності особистості у психолого-педагогічній літературі;

- охарактеризувати особливості формування етнокультурної компетентності у дітей старшого дошкільного віку;

- розкрити методику ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із народними ремеслами в умовах ЗДО;

- визначити виховне значення та розробити методику ознайомлення із народними ремеслами дітей старшого дошкільного віку;

- експериментально перевірити ефективність розробленої методики із формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку та проаналізувати отримані результати.

Для вирішення поставлених завдань було обрано наступні методи дослідження: теоретичні: теоретичний і системно-структурний аналіз психологічної, педагогічної й спеціальної методичної літератури з проблеми дослідження; підбір етнопедагогічного матеріалу, методи аналізу, порівняння та узагальнення дали уявлення про актуальність проблеми, міру її вивченості та допомогли визначити концептуальні засади дослідження; емпіричні: педагогічний експеримент, спостереження, усні та письмові опитування (бесіди, інтерв’ю, анкетування), порівняльний аналіз; статистичні: методи математичної обробки, якісного та кількісного аналізу даних.

Теоретичне значення дослідження: розкрито особливості формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку; виявлено вплив ознайомлення із народними ремеслами на формування етнокультурної компетентностіудітей старшого дошкільного віку.

Практичне значення дослідження: розроблено методику формування етнокультурної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами народних ремесел; відібрано твори декоративно-ужиткового мистецтва з метою пробудження у дітей естетичних переживань художніх образів; визначено методи використання засобів культурно-історичної спадщини нашого народу у етнокультурному вихованні дітей старшого дошкільного віку. Результати дослідження можуть бути використані вихователями дошкільних закладів в освітньому процесі з дітьми.

Структура роботи. Випускна робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 105 сторінок. Основний зміст роботи викладено на 85 сторінках.

Закрити

Формування етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення із народними ремеслами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.