Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 120

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 7

1.1. Проблема виховання творчої особистості у психолого-педагогічній літературі 7

1.2. Розвиток творчої особистості молодших школярів на уроках художньої праці 23

1.3. Педагогічні умови та методи творчого розвитку учнів у процесі трудового навчання 34

Висновки до розділу 1 44

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 46

2.1. Педагогічна діагностика рівнів розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках праці 46

2.2. Методи організації творчої діяльності молодших школярів на уроках художньої праці 56

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 88

Висновки до розділу 2 91

ВИСНОВКИ 93

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97

ДОДАТКИ 103

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних соціальних завдань освіти є творчий розвиток особистості. Розв’язання яких передбачає використання всього спектру педагогічних засобів, що формують естетичний ідеал, виражаючи його у вигляді художніх образів, з допомогою яких естетичні цінності суспільства перетворюються в особистий досвід дитини, в органічні здобутки її характеру.

Однак у цілому проблема творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання потребує системного й послідовного вивчення. Недостатнє обґрунтування теоретичних та практичних основ з боку педагогічної науки, наявність протиріч між формою і змістом трудового навчання молодших школярів, між метою та шляхами реалізації творчого розвитку учнів у процесі трудового навчання, між завданнями й методами творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання потребують негайного розв’язання зазначеної проблеми. У вирішенні цього завдання важливу роль відіграє теоретичне обґрунтування сутності творчої діяльності, визначення педагогічних умов, за яких можливий ефективний творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання.

Уроки художньої праці в початковій школі відіграють важливу роль у формуванні трудових практичних умінь і навичок та підготовці учнів до самостійної трудової діяльності. Усі основні навички, якими людина користується протягом життя, такі як робота з папером і картоном, нитками і тканиною, природними матеріалами діти опановують у початкових класах. На уроках художньої праці учні одержують відомості про форму й будову різних предметів, інструментів для обробки матеріалів, виникнення й використання технік декоративно-прикладного мистецтва, технічних засобів, збагачують словник, вчаться висловлювати свої думки.

Система трудової підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до практичного впровадження знань, умінь та навичок на практиці, усвідомленого вибору майбутньої професії, виховання культури праці.

Виховання дитячої творчості в початковій школі є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів і повинно розглядатися як наслідок розумового, морального, трудового, естетичного, фізичного виховання, як один із результатів комплексного підходу до навчання і виховання.

Розуміння категорії «творчий розвиток» стало підґрунтям для генерування ідеї щодо виключної ролі художньої праці в творчому розвитку особистості молодшого школяра. Внаслідок цього вченими запропоновано структурно-функціональну модель творчого розвитку школярів. Стрижнем її виступають засоби трудового навчання, які мають творчо-розвивальне значення. На цій основі в учнів формується емоційність: відчуття форми, прекрасного, гармонії, естетичні почуття насолоди, задоволення, радощі та муки творчості тощо; пізнання: розуміння і знання явищ та процесів природи, дійсності і праці, активізація логічного, абстрактного й художнього мислення, збагачення уяви, фантазії, підсилення інтуїції тощо; мотивація: збудження інтересу до знань і набуття навичок творчої діяльності, активізація будь-якого виду конструктивної діяльності, результати якої обов’язково мають характеристики новизни й оригінальності.

Аналіз вітчизняних (В. Алексєєва, Л. Виготський, Е. Ігнатьєв, В. Мухіна, Б. Нєменський, М. Ростовцев, П. Сакуліна, Н. Сокольникова та ін.) і зарубіжних (Р. Арнхейм, Е. Геккель, Г. Гроддек, В. Келлер, Г. Рід, З. Фрейд та ін.) підходів щодо природи трудового навчання дітей дав змогу зробити принципово важливий педагогічний висновок про те, що творчість школярів потрібно розвивати на основі репродуктивної і продуктивної трудової діяльності як найдоступнішого прояву дитячої активності, індивідуальності з метою самовираження.

Об’єкт дослідження – творчі здібності учнів початкових класів.

Предмет дослідження - шляхи і засоби розвитку дитячої творчості на уроках художньої праці в початковій школі.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів у процесі художньої праці та в обґрунтуванні організаційно-методичної доцільності дотримання даних умов.

Досягнення мети дослідження передбачає розв’язання таких взаємопов’язаних теоретичних і практичних завдань:

- з’ясувати стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній та методичній літературі;

- розкрити сутнісну характеристику поняття дитячої творчості.

- проаналізувати особливості проведення уроків художньої праці в початковій школі.

- визначити організацію і зміст експериментального дослідження.

- дати обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках художньої праці в початкових класах.

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що ефективність творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання та художньої праці суттєво зростає за таких педагогічних умов:

- установки на адекватне сприймання молодшими школярами естетичного потенціалу декоративно-ужиткового мистецтва;

- посилення мотивації творчої діяльності молодших школярів та диференційованого використання творчих завдань на уроках трудового навчання та художньої праці.

Теоретико-методологічною основою дослідження є: положення про особистісно орієнтовану освіту, спрямовану на розвиток ціннісно-смислової сфери учнів (І. Бех, Н.Бібік, І.Зязюн, О.Савченко та ін.); про роль зовнішніх чинників і емоційно-вольової сфери у формуванні потреб, мотивів діяльності людини (С. Максименко, О. Киричук та ін.); стимулюючих можливостей процесів навчання і виховання (М. Вейт, Е. Голант, А. Маркова); професійної підготовки вчителів початкових класів і формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів (В.Бондарь, О.Мороз, Н.Ничкало, С.Сисоєва).

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; аналіз і синтез; побудова аналогій, моделювання; емпіричні:діагностичні (опитування, ситуації вибору, проективні методи); педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); вивчення результатів діяльності школярів; статистичні методи обробки експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження.Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №12 м. Рівне. У експерименті брали участь учні 3-А класу (27 школярів), що була експериментальною групою та учні 3-Б класу (25 школярів) - контрольна група.

Теоретичне значення та наукова новизна дослідженняполягає у доповненні теорії навчання науковим обґрунтуванням системи роботи вчителя, спрямованої на формування творчих здібностей, як засобу підвищення успішності та продуктивності інтелектуальної праці в процесінавчання молодших школярів; уточненні змістової та процесуальної основи формування мотивації навчання учнів; у розробці теоретично обґрунтованої моделі розвитку творчих здібностей; визначенні педагогічних умов ефективного функціонування експериментальної структурно-компонентної моделі.

Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблені прийоми розвитку творчих здібностей учнів на уроках художньої праці можуть бути використані у роботі не тільки з молодшими школярами, але й з учнями основної та старшої школи на уроках трудового навчання.

Структура магістерської роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках художньої праці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.