Методика формування граматичних понять учнів початкових класів під час вивчення частин мови

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 111

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ 11

1.1. Теоретичні основи формування граматичних понять учнів початкових класів. Зміст терміну «граматичне поняття» 11

1.2. Психолого-педагогічні засади формування граматичних понять на уроках рідної мови 14

1.3. Методичний аспект навчання граматики в початковій школі. Цілі та зміст навчання граматики в початковій школі 24

1.4. Особливості навчання та контролю граматичних навичок у початковій школі 27

1.5. Стан сформованості граматичних понять учнів початкових класів на уроках рідної мови 30

1.6. Аналіз чинних програм та підручників згідно з досліджуваною темою 35

1.7. Характеристика рівнів сформованості граматичних понять учнів початкових класів на уроках рідної мови (констатувальний етап) 38

Висновки з першого розділу 47

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ 49

2.1. Вихідні позиції в організації експерименту 49

2.2. Експериментальна модель формування граматичних понять учнів початкових класів на уроках рідної мови 76

2.3. Порівняльна характеристика рівнів сформованості граматичних умінь учнів початкових класів на уроках рідної мови 79

Висновки з другого розділу 83

ВИСНОВКИ 85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91

ДОДАТКИ 105

ВСТУП

Актуальність дослідження. У період реформування початкової школи й оновлення її змісту освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» відбувається переорієнтація процесу навчання української мови на розвиток мовної особистості молодшого школяра, формування його комунікативної компетентності.

З огляду на значущість цього завдання у Державному стандарті початкової освіти і навчальній програмі з української мови для 1–4 класів визначено комунікативну, лінгвістичну (мовну), соціокультурну змістові лінії, за якими має здійснюватися оволодіння рідною мовою, опанування усного й писемного спілкування [ 63 ].

Одне з важливих місць у системі початкової мовної освіти школярів займає лінгвістична змістова лінія, спрямована на засвоєння учнями знань про мову, формування мовних умінь (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних).

Вивчення знань із граматики, засвоєння граматичних норм рідної мови, формування відповідних практичних умінь на початковому етапі шкільної мовної освіти дають можливість досягти її найважливішої мети–сформувати в молодших школярів уміння правильно оформлювати власнівисловлювання і підвищити рівень їхньої загальної культури усного й писемного мовлення.

Відповідно до мети вивчення початкового курсу рідної мови й одного з його розділів–граматики «важливе місце в діяльності вчителя займає робота над формуванням поняття про граматичні категорії роду, числа і відмінка різних частин мови» [53, 96]. Вона спрямована на розвиток у молодших школярів умінь правильно користуватися різними формами слів під час спілкування, на вдосконалення граматичного ладу їхнього мовлення.

Категорії роду, числа і відмінка характеризуються розмаїттям значень, форм і функцій, тому вони є досить складними для засвоєння учнями початкових класів і з методичного боку вимагають особливої уваги.

Процес «усвідомлення молодшими школярами лінгвістичної сутності роду, числа і відмінка різних частин мови, їх істотних ознак і особливостей функціонування в мовленні необхідно будувати на функціональній основі» [54, 44].

У вивченні граматичного ладу конкретної мови першорядну роль відіграє кваліфікація його визначальних граматичних понять, у яких знаходить відображення специфіка зв’язку мислення і мови. У змісті граматичної категорійності відтворюється організація мови як цілісної системи. Специфіка слова як граматичної одиниці мови полягає в тому, що воно належить і морфологічному, і синтаксичному рівням.

У слові як основній лексичній одиниці мови поєднуються елементи певного граматичного значення з певними типами лексичного значення. Сучасна теорія граматики спрямована на розкриття закономірностей взаємодії граматичних понятьіз лексичними одиницями різних розрядів у межах певної частини мови.

Увітчизняному мовознавстві зазначена проблема вивчалася під різними кутами зору дослідниками різних часів. Однак обрана тема є актуальною, оскільки передбачає ґрунтовне вивчення і введення до наукового обігу матеріалів аналізу зв’язків граматичного поняття та граматичної форми роду, числа і відмінка частин мови, здійснення аналізу сучасного стану граматичної категорії роду, числа і відмінка в українській мові.

Значний внесок у дослідження функціонування мовних одиниць різних рівнів зробили Ф.О. Будагов, В.В. Виноградов, О.М.Пєшковський, О.О. Потебня, О.О. Шахматов, Л.В. Щерба та інші. Проблема застосування функціонального підходу до вивчення граматичних понять є предметом розглядутаких мовознавців, як: О.К. Безпояско, О.В. Бондарко, І.Р. Вихованець, Н.О. Слюсарева,В.Г. Гак, К.Г. Городенська, Г.О. Золотова, В.М. Русанівський та ін. Важливим питанням граматики і методики її викладання у школі присвячено науково обґрунтовані дослідження В.І. Бадер, Л.О. Варзацької, О.В. Дуднікова,В.А. Каліш, Н.І. Лазаренко, М.Р. Львова, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ, М.М. Шкільника та інших.

Система роботи щодо вивчення української мови на основі комунікативно-діяльнісного і функціонального підходів знайшла своє висвітлення в працях О.М.Біляєва, М.С. Вашуленка, Н.І. Гац, І.П.Ґудзик, В.Я. Мельничайка, О.І. Мельничайко, М.М. Наумчук, К.М. Плиско, Л.Б. Попової, Т.Ф. Потоцької, Л.В. Скуратівського, О.Н. Хорошковської, Г.Т. Шелехової та ін.

Важливу роль у розв’язанні проблеми застосування комунікативно-функціонального підходу до засвоєння граматичних явищ мови відіграли дослідження в галузі психології і психолінгвістики, зокрема теорія мовленнєвої діяльності (Л.С. Виготський, О.О. Леонтьєв, О.М. Леонтьєв) і теорія поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін.).

В українській методичній літературі спеціальні дослідження проблеми формування граматичних понять в учнів початкових класів не проводилися. З огляду на зазначене постає актуальність теми дипломного дослідження: «Методика формування граматичних понять в учнів початкових класів під час вивчення частин мови». Вона зумовлена кількома факторами:

а) сучасними напрямами в розвитку мовознавства, психолінгвістики та лінгводидактики, що стосуються дослідження функціонування слів у різних граматичних формах, їх ролі у процесі побудови й оформлення висловлювань;

б) недостатнім рівнем сформованості в молодших школярів практичних умінь правильно вживати категорії роду, числа і відмінка частин мови, що позначається на їхньому загальному рівні мовленнєвих умінь і викликає відповідні труднощі під час опрацювання цього граматичного матеріалу в початковій школі;

в) нерозробленістю цієї проблеми в українській лінгводидактиці з погляду сучасних підходів до організації шкільної мовної освіти.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження є складовою частиною комплексної теми кафедри теорії і методик початкового навчання «Теоретико-методичні основи компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (№ держреєстрації –0116U007737), яка входить до загальноуніверситетської теми Рівненського державного гуманітарного університету.

Мета дослідження – теоретично узагальнити та експериментально перевірити ефективність формування граматичних понять в учнів під час вивчення частин мови на уроках української мови в початкових класах.

Для досягнення мети дослідження визначені такі завдання:

1. Опрацювання стану дослідження проблеми в лінгвістичній літературі.

2. З’ясування лінгвістичних основ та лінгвістично-дидактичних принципів вивчення граматичного матеріалу в початковій школі.

3. Аналіз практики роботи вчителів щодо опрацювання граматичних понять на початковому етапі навчання рідної мови.

4. Визначення особливостей методики формування граматичних понять учнів на уроках рідної мови.

5. Розроблення системи вправ і завдань на опрацювання граматичних понять та обґрунтування її ефективності.

6.  Організація і зміст експериментального дослідження, виявлення його ефективності.

Об'єкт дослідження - мовленнєва діяльність молодших школярів на уроках української мови в початкових класах.

Предмет дослідження – методика роботи щодо формування граматичних понять в учнів початкових класів.

Для досягнення поставленої в роботі мети застосовувалися такіметоди дослідження:вивчення, аналіз, порівняння, узагальнення даних психолого-педагогічної, психолого-лінгвістичної, лінгвістичної і лінгводидактичної літератури з проблеми дослідження, аналіз програми, підручників і навчальних посібників з української мови для початкової школи.

Методологічною основоюдослідження є наукові праці лінгвістів і психолінгвістів про взаємозв’язок мислення і мовлення, мови і мовлення; функціональне призначення мови в суспільстві, її роль у розвитку особистості; теорія мовленнєвої діяльності та функція слова в її механізмі.

Експериментальною базою дослідження стали наступні заклади Берездівської сільської ради Славутського району Хмельницької області: Манятинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (7 учнів), Горицький навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (7 учнів), Мирутинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - школа І-ІІІ ступенів» (8 учнів), Піддубецький навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - школа І-ІІ ступенів» (7 учнів). Експериментом було охоплено 29 учнів. Це становило чотири 4 – их класи ( 29 учнів взяли участь в усіх етапах експерименту, 14 учнів – у 4 -их (контрольних класах) і 15 учнів – у 4 - их (експериментальних класах).

Організація та етапи дослідження. Дослідження велося в три етапи.

На першому етапі (вересень – жовтень 2016 р.) здійснювався вибір та обґрунтування теми дослідження, визначалися об’єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання; вивчався теоретичний стан досліджуваної проблеми шляхом аналізу психолого-педагогічної, лінгвістичної та науково-методичної літератури; було організовано і проведено пошуково-констатуючі зрізи з метою з’ясування рівня обізнаності учнів 4 класів із граматичним матеріалом.

Другий етап (листопад – грудень 2016 р.) було присвячено розробці системи вправ, методів і прийомів, спрямованих на формування вмінь і навичок обізнаності учнів із основними граматичними категоріями.

На третьому етапі (січень – травень 2017 р.) упроваджено в навчальний процес методичні рекомендації щодо оволодіння учнями сталими граматичними знаннями на уроках рідної мови; продовжено методику спостереження й аналізу занять вчителів початкових класів Хмельницької області; розроблено тести для визначення рівнів обізнаності учнів 4 класів із граматичними поняттями; спостереження за навчально-виховним процесом; бесіди з вчителями, викладачами, студентами; робота на уроках української мови, виконання вправ, проведення цікавих завдань-ігор на визначення індивідуального рівня обізнаності кожного учня з граматичним матеріалом; здійснено статистичну обробку даних; сформульовано та теоретично обґрунтовано висновки дослідження; завершено роботу над дослідженням і оформлено у вигляді дипломної роботи.

Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-практичних студентських конференціях Рівненського державного гуманітарного університету. Основні положення і результати дослідження доповідалися на Всеукраїнській науковій конференції «Пріоритети філологічної освіти» (Рівне, 2017), на засіданні методичних об’єднань учителів початкових класів.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні методики вивчення граматичних понять у початкових класах, у створенні методичної системи роботи, спрямованої на формування в молодших школярів початкових теоретичних знань про граматичні поняття, необхідні для розвитку практичних умінь оформлення власних висловлювань, на підвищення рівня культури мовлення учнів початкових класів.

Теоретичне значення дослідження полягає у розробці в курсі початкової мовної освіти методики формування граматичних категорій роду, числа і відмінка як засобу формування й удосконалення мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що їх можна використовувати у процесі вивчення початкового курсу української мови, у розробці спецкурсів і спецсемінарів із проблем методики опрацювання граматичного матеріалу в початкових класах, у процесі фахової підготовки і післядипломної освіти вчителів початкових класів, у створенні методичних посібників для вчителів початкових класів.

Структура і обсяг дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. 

Закрити

Методика формування граматичних понять учнів початкових класів під час вивчення частин мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.