Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 134

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 7

1.1. Компетентнісний підхід до навчання в умовах нової освітньої парадигми 7

1.2. Поняття «компетентність» та «компетенція» в теорії освіти. Професійна компетентність фахівця 16

1.3. Комунікативний компонент професійної компетентності 30

1.4. Психологічні основи навчання української мови у ВНЗ 38

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 49

2.1. Аналіз навчальної програми та підручників із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 49

2.2. Визначення рівня професійної комунікативної компетентності студентів-математиків 61

2.3. Вихідні положення експериментального навчання 70

2.4. Хід та підсумки педагогічного експерименту 76

ВИСНОВКИ 87

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 91

ДОДАТКИ 100

ВСТУП

Актуальність дослідження. Процес модернізації вищої освіти України та входження нашої держави в єдиний економічний простір потребують перегляду й змін у вищій освіті з метою підвищення професійного та культурного рівня майбутніх кадрів. Створення нових умов навчання й виховання сучасної молоді спрямоване на здійснення більш якісної та різнобічної підготовки висококваліфікованих фахівців.

Нового тлумачення нині набуває професійна компетентність майбутніх фахівців, змінюються та модернізуються її складники, більше уваги приділяється гуманітарному блоку знань із метою розширення світогляду та формування нового мислення з огляду на швидкий розвиток науково-технічного прогресу та підвищення ролі комунікацій різних типів у професійній діяльності спеціалістів різних напрямків.

Одним із важливих аспектів формування високої кваліфікації, що сприяє підвищенню ефективності професійної діяльності людини, є комунікація, за допомогою якої здійснюється передача значного обсягу інформації. Отже, володіння комунікативною компетентністю на високому рівні студентам-математикам необхідне не менше, ніж фахівцям, чия діяльність безпосередньо пов’язана зі спілкуванням. Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців, зокрема встановлення ділових контактів, наради, бесіди, переговори вимагають комунікативної компетентності, що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.

Таким чином, виникають суперечності: між сучасними вимогами суспільства до випускників вищих технічних навчальних закладів і реальним рівнем їхньої комунікативної компетентності та готовності до професійного спілкування; підвищенням рівня значущості спілкування в усіх сферах професійної діяльності сучасного фахівця та змістом підготовки; необхідним та реальним рівнем володіння комунікативною компетентністю як одним із складників професійної компетентності майбутніх фахівців.

Комунікативна діяльність учнів і студентів була предметом наукового аналізу вітчизняних та зарубіжних учених. Дослідженням цього питання займались М. Барболін, О. Бодалєв, М. Вашуленко, Ф. Гоноболін, І. Зимня, І. Зязюн, Г. Китайгородська, М. Каган, В. Кан-Калик,О. О. Леонтьєв, М. Лісіна, Б. Ломов, С. Ніколаєва, Є. Пассов, Б. Паригін, К. Платонов,Н. Половникова, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський, Г. Хорошавіна та ін.

Проте, у наукових працях проблема формування комунікативної компетентності студентів-математиків була розкрита лише частково, що й зумовлює актуальність обраної теми.

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування професійної комунікативної компетентності студентів-математиків.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми, основні педагогічні, лінгводидактичні та психолінгвістичні аспекти роботи.

2. Вивчити сучасний стан викладання української мови для студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах і виявити рівень розвитку професійної комунікативної компетентності студентів-математиків.

3. Проаналізувати вишівські навчальні програми та підручники з боку наявності у них досліджуваної проблеми.

4. Розробити експериментальну методику формування комунікативної компетентності студентів-математиків, враховуючи її професійне спрямування.

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики на заняттях із «Української мови (за професійним спрямуванням)» у студентів факультету математики та інформатики РДГУ.

Об’єкт дослідження – процес навчання української мови студентів-нефілологів.

Предмет дослідження – методика формування професійної комунікативної компетентності студентів-математиків.

Методи дослідження. Під часнаписання магістерської роботи використовувались теоретичні, емпіричні та статистичні методи наукових досліджень.

Теоретичні методи: аналіз педагогічної, психологічної, психолінгвістичної, лінгводидактичної наукової літератури з проблеми досліджуваної теми; систематизація, класифікація, аналіз, синтез, порівняння та узагальнення з метою дослідження стану проблеми та теоретичних засад формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців; розробка критеріїв сформованості усної та письмової комунікативної компетентності.

Емпіричні: спостереження завербальною поведінкою студентів у процесі аудиторної та позааудиторної роботи, опис, анкетування, тестування, аналіз навчально-методичної документації, вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів, проведення індивідуальних та групових бесід, метод групових експертних оцінок із метою перевірки рівня сформованості комунікативної компетентності студентів, педагогічний експеримент.

Статистичні: методи статистичної обробки експериментальних даних.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає у виявленні, обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування комунікативної компетентності студентів факультету математики та інформатики.

Практичне значення роботи полягає у розробці експериментальної методики формування комунікативної компетентності студентів-математиків.

Апробація результатів дослідження здійснювалась так:

- виступи на звітних науково-практичних конференціях викладачів, студентів та аспірантів РДГУ (2015-2016 рр.);

- публікація двох статей: Текстоцентричний аспект формування риторичних умінь і навичок учнів / І. Баланчик // Пріоритети філологічної освіти : зб. наук. допов. студентів. – Рівне ; Острог : вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2015. – Вип. 3. – С. 23-25; Компетентнісний підхід до викладання української мови у ВНЗ / І. Баланчик // Пріоритети філологічної освіти : зб. наук. допов. студентів. – Рівне ; Острог : вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2016. – Вип. 4. – С. 4-6.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 134 сторінки.

Закрити

Формування професійної комунікативної компетентності студентів-математиків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.