Дидактико-ігрові завдання як спосіб оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 103

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Психолого-педагогічні засади оптимізації викладання музичної літератури в ДМШ 8

1.1. Теоретичні основи оптимізації навчального процесу 8

1.2. Оптимізація навчального процесу на заняттях музичної літератури ДМШ 21

1.3. Дидактико-ігрові завдання як форма та метод навчання 26

1.4. Використання дидактико-ігрових завдань на заняттях музичної літератури в ДМШ 37

Висновки до першого розділу 48

Розділ 2. Дидактико-ігрові завдання в ОПТИМІЗАЦІї Оптимізація викладання музичної літератури в ДМШ 50

2.1. Методика використання дидактико-ігрових завдань на уроках музичної літератури 50

2.2.Застосування дидактико-ігрових завдань на уроках музичної літератури 62

2.3. Результати експериментального дослідження 82

Висновки до другого розділу 94

Висновки 95

Список використаних джерел 98

Вступ

Актуальність. В епоху побудови нового інформаційного простору змінюється роль інформації в житті суспільства. Розширення інформаційного простору ставить нові вимоги до освіти, яка спрямована на розвиток особистості, що здатна обирати відбирати стратегії життєвого шляху.

Сучасний навчальний процес у школі характеризується великою кількістю інформації, яку учні мають свідомо сприяти і опрацьовувати. Подається вона у найрізноманітніших формах – усно і письмово, у вигляді текстів, графіків, схем малюнків і т.д. Значний обсяг самої інформації, багато форм її пояснення зумовлюють чималі труднощі в засвоєнні. Одне із завдань сучасної педагогічної та психологічної наук – пошук оптимальних умов навчальної праці, таких форм адаптації психіки, які б дали людині змогу без негативних наслідків успішно впоратися з різного роду навчальними та професійними завданнями.

Школа має гарантувати досягнення кожним, хто навчається, більш високих результатів в учбовій діяльності на відміну від традиційних систем; скорочувати норми часу на аудиторну і самостійну роботу, які відводяться на вивчення тем; створювати реальні умови, які б сприяли самоактуалізації і самореалізації особистості; не допускати психічного і фізичного перевантаження. Неабиякої актуальності сьогодні знову набувають проблеми оптимізації навчально-виховного процесу, який знайшов висвітлення у працях І.І.Д’яченко, Т.А.Ільїної, Ю.К.Бабанського, М.М.Поташника, В.А.Сластєніна, Н.А.Сорокіна, О.П.Околєва, А.Б.Коваленко. Так дослідники теорії оптимізації Ю.К.Бабанський і М.М.Поташник висувають свою трактову теоретичних основ оптимізації процесу навчання: розкривають суть і критерії оптимізації, за яким можна оптимізувати навчальний процес, пропонують цілу систему методів, способів, а також етапи впровадження ідей оптимізації у практику.

Психологічні наука з даної проблеми сказала своє слово з питання розуміння тексту (навчального, художнього), розуміння людини одне одного. Спеціальні дослідження були проведені Г.С.Костюком і його співробітниками, а також В.А.Артемовим, К.К.Корніловим, В.О.Моляком, М.С.Роговіним та ін.

Скорочення обсягу навчального матеріалу, економний відбір повідомлень, які озброять учнів максимальним обсягом інформації за мінімум часу - найактуальніша проблема на різних ланках шкільної освіти, серед яких свою роль відіграють дитячі музичні школи. Одним з видів музичної діяльності в цих навчальних закладах є вивчення музичної літератури. Пошуки ефективних шляхів вдосконалення методики викладання музичної літератури в дитячій музичній школі розглядались М.Гейлиг, М.І.Єпіфановою, А.І.Лагутіним, Л.С.Худаш та ін.

Велике значення на шляху розв’язання проблеми оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ має методичний арсенал ігрових технологій навчання.

Ігровими технологіями займались Ф.Фребель, М.Монтесорі, Р.Мейдмент, Р.Г.Бронштейн, Дж.Колман, використовують сьогодні М.Абрамова, Н.П.Анікєєва, Л.П.Борзова, В.М.Букатов, О.С.Газман, Н.Є.Харітонова, М.Ф.Відерман, М.В.Кларин, В.Кукушин, Г.А.Кулагіна, А.Мельник, О.П.Мокрогуз, А.О.Єрмоленко, І.М.Носаченко, О.Охредько, В.Г.Семенов, В.Федоренко, М.М. Фіцула Г.І.Щукіна та ін.

Ігрові методики широко висвітлюють та застосовують музиканти-педагоги М.Алєйніков, Г.Букрєєва, І.О.Зеленецька, В.Ковалів, Н.Мінасян, Г.Тарасов.

Разом з тим, аналіз наукової літератури показав, що до цього часу немає спеціальних досліджень, які б розкривали сутність поняття „оптимізація занять з музичної літератури", досліджували її умови та методи в практиці дитячої музичної школи.

Навпаки, накопичені факти вимагають подальшого аналізу й узагальнення, вирішення завдань, поставлених педагогічною практикою. Зокрема, в ДМШ на уроках музичної літератури основними завданням залишається засвоєння музичних понять, нотної грамоти.

На наш погляд, сьогодні мало і часто безсистемно використовуються дидактико-ігрові завдання на уроках музичної літератури в ДМШ, в практиці викладання не в повній мір реалізовуються новаторські форми роботи та пропозиції передової педагогічної думки. Недостатня теоретична та методична розробленість проблеми, її актуальність та педагогічна значущість зумовили вибір теми магістерського дослідження: „Дидактико-ігрові завдання як спосіб оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема магістерської роботи входить до плану наукової роботи кафедри історії музики та теорії і методики музичного виховання РДГУ „Формування художньої культури молоді: мистецтвознавчий та педагогічний аспекти”.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка методики використання дидактико-ігрових завдань на уроках музичної літератури в умовах оптимізації навчально-виховного процесу в ДМШ.

Об’єкт дослідження: процес викладання музичної літератури в дитячій музичній школі.

Предмет дослідження: дидактико-ігрові завдання в процесі оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ.

Завдання дослідження:

1) вивчити сучасний стан розробки проблеми в психолого-педагогічній та музично-педагогічній літературі;

2) розкрити сутність і структуру поняття оптимізація навчально-виховного процесу, оптимізація занять з музичної літератури;

3) проаналізувати проблеми використання дидактико-ігрових завдань в практиці загальноосвітніх навчальних закладів та дитячої музичної школи;

4) визначити рівні та критерії музичних знань, які б засвідчували результат оптимізації навчально-виховного процесу викладання музичної літератури в ДМШ;

5) обґрунтувати і експериментально перевірити методику використання дидактико-ігрових завдань на уроках музичної літератури в умовах оптимізації навчально-виховного процесу в ДМШ.

Гіпотеза дослідження: рівень оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ підвищиться за умов використання в навчально-виховному процесі дидактико-ігрових завдань, тому що активність уваги, активність засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу, психічний та фізичний комфорт при виконанні дидактико-ігрових завдань сприяють:

максимально можливим результатам засвоєння навчального матеріалу,

підвищенню рівня музичних знань,

скороченню норм часу на класну і домашню роботу,

самореалізації особистості.

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали філософські положення про діалектичний системний підхід до оцінки можливих рішень задач, який забезпечує вибір найкращого варіанту для відповідних умов; про об'єктивну детермінованість, що витікає з аналізу повної і правдивої інформації про закономірності функціонування цілісної системи; наукові положення психології та педагогіки про цілі, способи, критерії та шляхи оптимізації навчально-виховного процесу; про засоби впливу на максимально можливі результати засвоєння навчального матеріалу.

Для реалізації поставлених завдань використовувались такі методи дослідження. У перебігу дослідження використовувалися методи науково-педагогічних досліджень, що відповідали його меті та завданням: теоретичний аналіз психолого-педагогічної, музично-методичної літератури стосовно проблеми; проаналізовано навчальні програми, індивідуальні робочі плани учителів музичної літератури, узагальнено їх педагогічний досвід. Використано емпіричні методи: тестування, індивідуальне опитування, письмова музична вікторина, творчі письмові роботи, педагогічний експеримент; математична обробка результатів дослідження.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження:

- визначено та обґрунтовано сутність оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ;

- виявлено рівні та критерії музичних знань, які б засвідчували результат оптимізації навчально-виховного процесу викладання музичної літератури в ДМШ;

- розроблено та експериментальне перевірено методику використання дидактико-ігрових завдань на уроках музичної літератури в умовах оптимізації навчально-виховного процесу в ДМШ.

Практичне значення полягає в розробці методики та плану використання дидактико-ігрових завдань для уроків музичної літератури в 4-5 класах дитячої музичної школи. Матеріали і результати дослідження можуть бути використані у навчально-виховному процесі дитячих музичних шкіл, музичних і педагогічних факультетів вищих навчальних закладів та в інших ланках системи музичної освіти. Теоретичні висновки та експериментальні дані можуть становити підґрунтя для оновлення змісту викладання музично-теоретичних дисциплін ДМШ, використовуватись при написанні методичних рекомендацій з питань удосконалення фахової та професійної підготовки учителів.

Вірогідність і аргументованість одержаних результатів і висновків експериментальної роботи забезпечується методологічною обґрунтованістю вихідних положень; використанням комплексу методів, адекватних поставленим завданням; поєднанням кількісного та якісного опрацювання експериментальних даних і репрезентативністю вибірки.

Закрити

Дидактико-ігрові завдання як спосіб оптимізації занять з музичної літератури в ДМШ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.