Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні на середньому ступені навчання загальноосвітньої школи

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 93

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи навчання іншомовного діалогічного мовлення в основній школі 8

1.1. Ситуативно-ігровий підхід до навчання іноземних мов. 8

1.2. Діалогічне мовлення як вид мовленнєвої діяльності 13

1.3. Роль та місце рольової гри у навчанні іноземної мови в загальноосвітній школі 25

1.4. Психологічні особливості рольової ігрової ситуації 40

Розділ 2. Методика формування іншомовних діалогічних умінь на середньому ступені навчання ЗОШ... 48

2.1. Класифікація рольових ігрових ситуацій у процесі навчання діалогічного мовлення учнів основної школи. 48

2.2. Комплекс вправ для навчання діалогічного мовлення на основі рольових ігрових ситуацій на середньому ступені навчання. 56

2.3. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання іншомовного діалогічного мовлення учнів основної школи. 67

Розділ 3. Цивільна безпека. 71

3.1 Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». 71

3.2 Освітлення виробничих приміщень. Підбір оптимальних параметрів освітлення робочих місць. 76

3.3 Робочі положення і пози людини. Вимоги до робочих сидінь. Раціональне розміщення обладнання. Естетичне забезпечення як важливий чинник покращення умов праці. Заходи щодо зменшення втомлюваності. 79

Висновок. 83

Resume. 85

Список використаних джерел. 86

Додатки. 92

Вступ

Основною метою навчання іноземної мови у сучасній середній загальноосвітній школі є формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції, що забезпечується оволодінням основними видами мовленнєвої діяльності, зокрема говорінням в монологічній і діалогічній формах.

Проблемі навчання діалогічного мовлення на уроках іноземної мови присвячена низка робіт (А.А. Алхазишвіллі, Д. Браун, І.О. Зимня, В.Л. Скалкін, В.О. Бухбіндер,. Ю.І. Пассов, Є.М. Розембаум, Н.К. Скляренко та ін.).

Однак практика навчання іноземної мови на сьогоднішній день у середній загальноосвітній школі є об’єктом критики, в першу чергу через низький рівень сформованості комунікативних умінь. В зв’язку з цим важливого значення набуває необхідність вирішення саме цього завдання, а також осмислення тих психолінгвістичних явищ, які лежать в основі формування цих вмінь. Актуальність даної проблеми також визначається життєвою необхідністю спілкування в сучасних умовах, а звідси потребою удосконалення практичної підготовки студентів до іншомовного спілкування.

Як показав аналіз літератури, розроблені в сучасній методиці вправи для формування комунікативних вмінь, які використовуються на традиційних заняттях, необхідні,але недостатні для переносу комунікативних вмінь в умови їх практичного використання. На наш погляд, навчання діалогічного мовлення потребує ситуативно-ігрового підходу.

Питання використання ситуативно-ігрового підходу достатньо повно і послідовно розроблені в методичних дослідженнях (Н.Г.Кравченко, Р.П.Мільруд, А.М.Поніматко, В.Л.Скалкін, М.Ф.Стронін, В.М.Філатов та ін.). Існують численні дослідження, які розкривають теоретичні і практичні питання, пов’язані з використанням ситуацій ( І.М.Берман, В.О.Бухбіндер, І.Л.Бім, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, Ю.І. Пассов, Г.В. Рогова, В.Л. Скалкін та ін.).

Але, як показує аналіз робіт, існуючі методики формування вмінь діалогічного мовлення розроблені або для прискореного навчання іноземної мови (Л.Ш. Гегечкорі, Г.О. Китайгородська, С.І.Мельник та ін.), або для формування професійних комунікативних умінь ( Л.І. Девіна, Л.Б.Котлярова, Л.Н.Смирнова, А.Г.Сонгаль, W.Littlewood), тоді як завдання формування у учнів базових комунікативних вмінь, які дозволять їм у будь-якій реальній ситуації спілкування вирішити різні комунікативні ситуації, залишається невирішеною.

На даний час, коли методика викладання іноземної мови стає все більш психологічно-орієнтованою, численні дослідження в галузі психології мовлення і спілкування (М.І.Жинкін, О.О. Леонтьев, Б.Ф.Ломов та ін.), психолінгвістики і теорії мовленнєвої діяльності (Б.Х. Бгажноков, О.О. Леонтъєв, О.М. Шахнарович та ін.), психології навчання іноземних мов (А.А.Алхазишвіллі, В.О.Артемов, І.О.Зимня, О.О. Леонтьєв та ін.), соціальної психології (Г.М.Андрєєва, Т.М.Дрідзе, Я.Л.Коломинський, І.С.Кон, Б.Д.Паригін та ін.) дозволяють виявити нові резерви для визначення оптимального шляху формування діалогічних умінь в умовах ігрових ситуацій. Але теоретичні дослідження, розроблені названими і іншими дослідниками, не використовуються повною мірою при створенні методики навчання діалогічного мовлення. Як показує аналіз досліджень, що стосуються окремих аспектів формування комунікативних умінь, названі роботи не відображають повною мірою питання теорії і практики цілеспрямованого, спеціально організованого і керованого процесу формування діалогічних умінь в умовах ігрових ситуацій. Зокрема, не ставиться питання підходу до формування даних вмінь з точки зору принципу мовленнєвої дії, який передбачає організацію даного процесу з урахуванням специфіки процесу породження і стимулювання мовленнєвого висловлювання, відсутня класифікація мовленнєвих ситуацій, не вирішена проблема співвідношення мовленнєвих ситуацій як умови породження і стимулювання мовленнєвих висловлювань учнів і навчальних мовленнєвих ситуацій, які забезпечують оптимальне формування діалогічних умінь, не висвітлене питання про психологічні механізми ігрової ситуації.

Все вище викладене свідчить про те, що незважаючи на низку робіт по психології та методиці викладання іноземних мов, присвячених розв’язанню даної проблеми, не всі аспекти навчання діалогічного мовлення достатньо досліджені.

Таким чином, актуальність даного дослідження обумовлена, з одного боку, необхідністю подальшого удосконалення процесу формування комунікативних умінь в середній загальноосвітній школі, з іншого – відсутністю закінчених досліджень даної проблеми, які дозволять створити оптимальні умови для процесу формування базових діалогічних умінь в умовах ігрової ситуації.

Об’єктом даного дослідження є процес формування діалогічних умінь на середньому ступені навчання англійської мови у загальноосвітній школі.

Предметом дослідження є визначення оптимальних шляхів формування діалогічних умінь в умовах рольових ігрових ситуаціях, розробка і обґрунтування методики формування діалогічних умінь на основі комплексу рольових ігрових ситуацій на середньому ступені навчання.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практична розробка методики формування діалогічних умінь в умовах рольових ігрових ситуацій на середньому ступені загальноосвітньої школи.

Гіпотеза дослідження. Організація процесу формування діалогічних умінь в умовах рольових ігрових ситуацій на основі керування компонентним складом ситуацій мовленнєвого спілкування дозволить підвищити рівень сформованості діалогічних умінь в учнів середнього ступеня навчання.

Для досягнення поставленої метинеобхідно було вирішити низку завдань:

- обгрунтувати необхідність використання ситуативно ігрового підходу у процесі навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови;

- визначити роль та місце рольової гри у навчальному процесі з іноземної мови в ЗОШ;

- вивчити специфіку процесу породження мовленнєвого висловлювання і можливості стимулювання мовленнєвих дій учнів в умовах змінних ситуацій мовленнєвого спілкування;

- на основі вивчення психологічної сутності і структурного складу рольової ігрової ситуації обгрунтувати можливість керування процесом формування діалогічних умінь в умовах рольових ігрових ситуацій.

- розробити комплекс рольових ігрових ситуацій для формування діалогічних умінь на середньому ступені навчання;

- розробити комплекс вправ для формування діалогічних умінь на основі комплексу рольових ігрових ситуацій;

- експериментально перевірити ефективність запропонованої методики формування діалогічних умінь у пробному навчанні.

Для реалізації поставленої мети та перевірки гіпотези використовувались такі методи дослідження: вивчення та критичний аналіз теоретичних джерел з методики навчання іноземних мов та суміжних наук, спостереження за процесом навчання діалогічного мовлення на середньому ступені ЗОШ, вивчення і узагальнення досвіду роботи вчителів,анкетування, проведення пробного навчання.

Практичне значення роботи полягає в розробці методики навчання діалогічного мовлення на основі комплексу рольових ігрових ситуацій, які дозволяють підвищити рівень сформованості вмінь діалогічного мовлення. Запропонована методика може бути використана в практиці навчання учнів іншомовного спілкування будь-якою мовою з урахуванням ступеня навчання.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження оприлюднені на науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу РДГУ 2013 року, на IВсеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології»,а також опубліковані в журналі філологічні витоки.

Структура бакалаврської роботи. Структура роботи зумовлена метою та завданням дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновку, бібліографії і додатків. Текст роботи становить 73 сторінки, бібліографія включає 54 джерела, з них 18 - іноземною мовою, додатки - 2 сторінки.

Закрити

Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні на середньому ступені навчання загальноосвітньої школи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.