Теоретико-практичні основи формування культури міжнаціонального спілкування в старшокласників на уроках зарубіжної літератури

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 106

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретико-практичні основи формування культури міжнаціонального спілкування в старшокласників на уроках зарубіжної літератури. 9

1.1 Ідеї національного та міжнаціонального в системі освіти (сутність, постановка проблеми ) 9

1.2. Стан дослідження з питань формування культури міжнаціонального спілкування в старшокласників на сучасному етапі. 23

1.3. Формування культури міжнаціонального спілкування в сучасній шкільній практиці. 38

Розділ 2. Дослідно-експериментальна робота з формування в старшокласників культури міжнаціонального спілкування на уроках зарубіжної літератури. 50

2.1. Зміст культури міжнаціонального спілкування на уроках зарубіжної літератури. 50

2.2. Актуальні форми виховання в старшокласників культури міжнаціонального спілкування на уроках зарубіжної літератури. 70

2.3 Результати дослідницької роботи. 94

Висновки. 100

Список використаних літературних джерел. 103

Вступ

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль єдиного і цілісного миру у сфері навчання та виховання підростаючого покоління. Цього результату можна досягнути у процесі виховання юних громадян України у дусі гуманізму і миролюбства щодо людей іншої національності, полікультурного сприйняття навколишньої дійсності. Виконання цього завдання залежить від підвищення культурного рівня учнів, відродження загальнолюдських цінностей, перебудови системи народної освіти, повернення її до гуманістичних джерел, до морального виховання дітей та юнацтва.

Україна, на сьогоднішній день, багатонаціональна держава. В сучасний період в ній перебуває понад сто національностей. Всі вони є громадянами української держави, а в цілому складають народ України. За своїм геополітичним становищем наша держава опинилася на перехресті світових культур. Адже на її території проживають представники практично всіх релігій та національностей світу: 11 млн. 430 тисяч – росіян, 8 тисяч – поляки, 486 тисяч – євреї, 98,6 тисяч – греки, 200 тисяч – татари. А це означає, що питання терпимості, етичності, гуманістичного виховання набувають особливої уваги. Сьогодні, як ніколи, актуальною постає проблема стосунків між людьми різних національностей, формування якісно нового рівня культури між етичних відносин.

На жаль, сучасний світ – це світ, де існує расова дискримінація, національна незгода, коли одні люди, а іноді цілі народи присвоюють собі право розпоряджатися іншими. На цій підставі виникають міжнаціональні конфлікти, расова неприязнь. У наш час гуманізація унеможливлюється через війни, насильства, ненависть, яку розпалює інша частина людства. На нашу думку, не можна примиритися з таким положенням справ. І тому полікультурне виховання повинне бути покладене в центр всієї педагогічної діяльності.

В загальних засадах Основного закону – Конституції України, в статті 11 говориться: Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традиції і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. [30,6]

Конституція України є основою для виховання підростаючого покоління, перш за все справжніми громадянами незалежної української держави і спрямовує виховання молоді України на ідеях гуманізму і демократії, збереження культурної спадщини свого народу та виховання у дусі терпимості щодо інших народів.

Проблема міжнаціонального спілкування – складна й багатогранна. Вона зачіпає як окрему людину, представника певної національності з усіма сферами її життєдіяльності, так і всю націю в державному масштабі. Розв’язання конкретних завдань виховання підростаючого покоління вимагає обґрунтованого теоретичного аналізу стану наукового розроблення проблеми формування в школярів культури міжнаціонального спілкування.

Сьогодні перед педагогами стоїть завдання спрямувати виховний процес на формування в учнів педагогічно доцільних стосунків, їх гуманізацію та полікультурну спрямованість.

Розв’язання цього завдання можливе при формуванні в учнів оцінного та ціннісного ставлення до людського життя. Необхідно звернути увагу на внутрішню потребу в емоційному контакті, на розуміння іншої людини, громадянина іншої національності, повагу її гідностей та прав, нагромадження досвіду гуманних взаємин і поведінки в емоційно насичених ситуаціях, які вимагають співчуття і співпереживання щодо людей інших національностей.

Сучасна система освіти передбачає виховання та навчання дітей у дусі гуманізму, толерантності та терпимості щодо народів інших національностей. Основними факторами, що впливають на таке виховання дітей та підлітків є:

стосунки учнів з батьками;

ставлення учнів до оточуючих;

вплив вчителів на формування світогляду дітей;

взаємовідносини у шкільному колективі.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. стверджує, що освіта підпорядкована консолідації українського народу з усіма народами і державами світу. Вона підпорядкована і системі національних інтересів і сприяє оволодінню багатствами світової культури, вихованню поваги до народів світу.

Українська освіта має гуманістичний характер. Вона не допускає шовіністичних, расистських та інших антигуманних ідей та поглядів. Саме дослідження цих питань зацікавило таких вчених як Андрієвська В. В., Безкоровайна О. В., Тараненко І. Г., Юрченко В. М.

Обґрунтування основних положень проблеми міжнаціонального спілкування ми знаходимо в дослідженнях учених-філософів. З цього приводу заслуговують на увагу праці Е.А.Багромова, Ю.В.Бромлея, Ф.Н. Горовського, М. Б. Євтуха, Ю. І. Римаренка, Ю. І. Саєнка, Т. П. Толочка та інших, які звернули увагу на потребу дослідження теорії етносу й міжнаціональних відносин. Автори розглядають питання співвідношення держави і нації, особливості етнонаціональної політики на сучасному етапі, роль національної свідомості, її духовності в процесі консолідації суспільства в зв’язку з морально-етичним вихованням учнівської молоді.

Ці дослідження є позитивним явищем в педагогічній науці та практиці. Процес формування культури міжнаціонального спілкування на уроках зарубіжної літератури є ефективним, на нашу думку, за умови, якщо:

1. діяльність на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії і діалогу педагога з учнями, особистісно-гуманістичного підходу до них;

2. діяльність наповнена різноманітними соціально-корисними, доброчинними, творчими справами;

3. активно використовувати національні традиції та звичаї власного народу та знання про культуру інших народів.

Процес формування культури міжнаціонального спілкування у старшокласників потребує також демократичних форм викладення і виховання. Його не можливо здійснювати авторитарними методами роботи. Цей процес можливий лише за умов встановлення партнерських взаємовідносин між учнем та вчителем.

Враховуючи актуальність проблеми, ми обрали тему нашого дослідження: „Педагогічні умови формування культури міжнаціонального спілкування в старшокласників на уроках зарубіжної літератури”.

Об’єкт дослідження – процес формування культури міжнаціонального спілкування на уроці зарубіжної літератури.

Предмет дослідження – використання змісту, форм, методів з формування у старшокласників культури міжнаціонального спілкування на уроках зарубіжної літератури.

Мета дослідження – розробити, обґрунтувати та експериментально спробувати ефективну методику з формування культури міжнаціонального спілкування в старшокласників на уроках зарубіжної літератури.

Дослідження – формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників на уроках зарубіжної літератури буде здійснюватись цілеспрямовано й результативно: при роз’ясненні вчителем учням суті проблеми культури міжнаціонального спілкування; застосуванні та організації ефективних форм і методів з проведення уроків, створенні нових напрямків у полікультурному вихованні учнів старшого шкільного віку на ідеях добра, миру, взаємодопомоги, людяності.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан роботи школи з формування культури міжнаціонального спілкування у старшокласників на уроках зарубіжної літератури.

2. Виявити й обґрунтувати структуру основних національних цінностей та критерій ставлення до культури народів інших національностей.

3. Розробити методику та педагогічні умови ефективного спілкування на уроках зарубіжної літератури.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз джерел досліджуваної проблеми шляхом вивчення психологічної, педагогічної та історичної літератури; емпіричні: спостереження, бесіди, анкетування, тестування, інтерв’ювання, вивчення досвіду роботи вчителів; педагогічні: експеримент у трьох його частинах – констатуючий, формуючий, підсумковий, статистична обробка експериментальних даних.

База досліджень: під час досліджень в дослідно-експериментальній роботі взяли участь учні старших класів Рівненської загальноосвітньої школи №15 з поглибленим вивченням іноземних мов та зарубіжної літератури.

Методологічними засадами дослідження є основні положення ідей гуманізму, концепції національного та полікультурного виховання. Велике значення слід надавати змінам в процесі виховання, враховуючи природні та індивідуально-типологічні риси учнів, які підлягають виховному впливу. Теоретичні засади дослідження встановили також основні положення Конституції України, закону України „Про освіту”, державної національної програми „Освіта: Україна ХХІ століття”.

Теоретична значущість дослідження полягає в доведенні необхідності формування культури міжнаціонального спілкування у старшокласників на уроках зарубіжної літератури.

Дослідження проводилося в три етапи.

На першому етапі вивчалася наукова література з педагогіки, психології та суміжних наук, проводилися спостереження, аналіз і узагальнення педагогічних фактів з метою усвідомлення практичних досягнень і недоліків щодо формування культури міжнаціональногоспілкування в старшокласників на уроках зарубіжної літератури і визначення можливих напрямків удосконалення цієї роботи, головних її пріоритетів.

На другому етапі проводилася дослідно-експериментальна робота, уточнювались і коректувалися запропоновані дослідником засоби керівництва процесом виховання учнів на ідеях гуманізму, в полікультурному середовищі на ідеях терпимості та миру щодо громадян інших національностей. Завданням було виховати в учнів бережливе ставлення до релігій та культур цих народів через кращі зразки творів зарубіжної літератури.

На третьому етапі дослідження узагальнювалися результатами дослідження, уточнювались теоретичні висновки і методичні рекомендації, які впроваджувалися в практику на уроках зарубіжної літератури.

На захист виносяться:

Основні компоненти „культури міжнаціонального спілкування”;

Методика формування в старшокласників культури міжнаціонального спілкування на уроках зарубіжної літератури.

Робота складається зі вступу, двох розділів,висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

Закрити

Теоретико-практичні основи формування культури міжнаціонального спілкування в старшокласників на уроках зарубіжної літератури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.