Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 116

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Концептуальні основи формування знань і навичок з основ кольорознавства у світлі багатокультурних та національних тенденцій. 7

1.1. Колір як засіб пізнання навколишнього світу. 7

1.2. Стан наукової розробки проблеми в історичному аспекті 9

1.3. Психофізіологічні особливості сприйняття кольору дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку. 14

1.4. Наукові основи кольорознавства. 18

Розділ ІІ. Кольорознавство в системі художньо-естетичного виховання учнів. 29

2.1. Колір як фактор формування естетичної культури учнів молодших класів  29

2.2. Кольори національної символіки у формуванні естетичної та політичної культури учнів старших класів. 40

Розділ ІІІ. Методика вивчення кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва  53

Висновки. 72

Бібліографія. 78

Додатки. 82

Вступ

Сучасна педагогічна наука і практика відповідно до проекту “Україна ХХІ ст. Державна національна програма “Освіта” наполегливо шукають шляхи не лише оновлення та реформування системи освіти та виховання в Україні, а й принципово нові підходи до розв’язування важливого завдання – збереження і розвиток культурного, інтелектуального потенціалу нашого суспільства.

У цьому процесі пріоритет надається особистості, в основу якої закладена культурна унікальність, неповторність та універсальність.

Світла освіта в сучасних умовах є основним механізмом передачі естетичного надбання нашого народу новим поколінням. Розвиток художньо-естетичної культури школярів, як складової частини цього процесу, повинен зазнати змін у відповідності до вимог, які поставили перед суспільством зміни в житті нашої держави.

Сьогоднішнє спостереження колористичної безграмотності педагогічних працівників, техніків і інженерів призводить до практичної неможливості подолати бар’єр якості в поліграфії, хімії полімерів, виробництві барвників, в текстильній промисловості. Нездоланною перешкодою в цих та інших напрямках виробництва є “чисто фізична” сліпота до сприйняття кольору, його тональності, насиченості, відтінку. І будь-який високотехнічний прогрес не може забезпечити якісного зрушення, так як ключ до нього в розвитку зору людини-оператора. Фактично “сліпота” до сприйняття кольорових та фактурних характеристик предметів сприяє значній частині браку, явного та прихованого, зниженню сортності в сучасному виробництві.

Культура зору стає суттєвим моментом у професійному вигляді великої кількості професій, які виникають у процесі пошуку нових технологій, і елементарні вміння їх розробляти повинні закладатись у ранньому шкільному віці.

Останні дослідження вчених показали, що з розвитком абстрактно-словесного мислення роль конкретно-чуттєвого досвіду не зменшується, а якісно зростає. Для сучасної людини культура зору кольорового сприйняття має значення не менше, ніж культура мовного спілкування, якому в школі останнім часом приділяється значна увага. Звідси і переконаність, що настав час усвідомити це і внести певні зміни в практику середньої школи. До цього спонукає також рух держави у напрямку ринкових реформ, конкурентоспроможності нашої продукції на світовому ринку. Отже, виникає необхідність привести систему художнього розвитку в загальноосвітніх школах у відповідність з потребами часу.

У пошуках своєї системи художнього розвитку в загальноосвітній школі, ліцеї, - як ланки єдиної системи культурно-естетичного виховання, - необхідно уважно поставитися до позитивного досвіду інших цивілізованих країн. Проте, аналізуючи їх досягнення, ми не повинні бездумно переносити цей досвід на грунт нашої системи навчання. Наш народ з давніх-давен умів поєднувати природне і рукотворне, уміло інтерпретувати елементи природних форм. Активну роль при цьому завжди відігравав колір, і не тільки естетичну, а й виступав, як символічний культурний код. Тому ми повинні більше приділити уваги у використанні його як засобу активізації художньо-естетичного виховання школярів. Такий підхід розширить межі та можливості свідомо займатись кольорознавчою підготовкою на уроках та факультативах середньої школи, дозволить справляти значний вплив на внутрішній світ учнів, вводити їх у сферу справді людських емоцій, виховувати здатність орієнтуватися в навколишній дійсності.

Досі проблема формування елементів естетичної культури учнів під час вивчення кольору (виконання різноманітних вправ навчального характеру створення закінчених художніх кольорових образів, художньо-естетичне вивчення кольору в цілому) в педагогічних дослідженнях не ставили і не розробляли. Не досить вивчено і питання, що стосується значення і ролі зображення кольору у формуванні творчої особистості людини. Хоча окремі аспекти цієї проблеми знайшли відображення у працях І.П.Глинської, С.В.Коновець, М.М.Ростовцева.

Разом з тим, як свідчить аналіз педагогічного досвіду, ще не всі можливості образотворчого мистецтва, в тому числі і навчально-виховні компоненти процесу кольорознавства, як активного засобу формування естетичної свідомості та культури, використовуються в загальноосвітній школі.

Актуальність та недостатня розробленість у педагогічній науці і практиці досліджуваної проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження “роль кольорознавства у формуванні естетичної культури учнів”, його об’єкта, предмета, мети та робочої гіпотези.

Об’єкт дослідження: процес формування естетичної культури учнів засобами образотворчого мистецтва.

Предмет дослідження: педагогічні умови формування елементів естетичної культури засобами образотворчого мистецтва на основі вивчення кольорознавства.

Метою нашого дослідження є спроба наукового обгрунтування важливості вивчення кольорознавства та вдосконалення методики його вивчення на уроках образотворчого мистецтва.

Під час дослідження ми виходили з такої робочої гіпотези: естетичне виховання на основі вивчення кольорознавства на сучасному етапі є незадовільним і потребує розробки більш досконалих методик його вивчення.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження ми прагнули розв’язати такі завдання:

- пошук та вивчення спеціальної літератури;

- вивчення історії кольорознавства;

- вивчення і аналіз рівня професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва;

- вивчення рівня знань і навичок з основ кольорознавства в учнів молодших класів;

- розробити методику вдосконалення структури і змісту естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку способами вивчення кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва.

База дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалась на базі загальноосвітніх шкіл №12, 15 м. Рівне і Великолюбської ЗОШ Костопільського району, Рівненському державному гуманітарному університеті, інших закладах і організаціях м. Рівне.

Методика дослідження носила комплексний характер, який поєднує вивчення історії і теорії проблеми і застосування ряду методів аналізу емпіричного матеріалу, а саме:

- аналіз документації;

- контент-аналіз творів образотворчого мистецтва;

- опитування учнів і студентів, вчителів шкіл, педагогів вузу;

- бесіди, дискусії, колективні обговорення;

- спостереження і експеримент (констатуючий і формуючий).

Організація та методика експерименту проходила в два етапи.

На першому етапі було здійснено вивчення, аналіз та узагальнення педагогічної, психологічної і мистецтвознавчої літератури, навчальних програм, підручників і посібників, ознайомлення та систематизацію досвіду вчителів, що сприяло уточненню об’єкта, предмета, мети, робочої гіпотези, визначення завдань і методів дослідження. Також було розроблено педагогічну модель системи формування елементів естетичної культури учнів в ході ознайомлення з кольором, проведено констатуючий етап експерименту та узагальнено його результати.

На другому етапі було здійснено формуючий педагогічний експеримент, спрямований на апробацію педагогічної моделі системи формування елементів естетичної культури учнів на уроках образотворчого мистецтва в 1–3 класах, підведемо його підсумки, сформульовано висновки, розроблено методичні рекомендації.

Закрити

Роль кольорознавства у формуванні естетичної культури учнів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.