Формування економічних знань старшокласників в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ПТУ

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 190

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ  11

1.1 Ретроспективний аналіз наукової літератури з проблеми дослідження. 11

1.2 Соціально-педагогічні умови та їх вплив на економічне виховання старшокласників  30

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ТА ПТУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН.. 44

2.1 Методичні засади формування  економічних знань та вмінь  в  умовах  ринкових відносин. 44

2.2 Аналіз навчальних програм в аспекті формування економічних знань. 73

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ТА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ. 102

3.1. Експериментальна перевірка системи формування економічних знань старшокласників та учнів ПТУ. 102

3.2  Оцінка ефективності  економічного виховання старшокласників. 143

ВИСНОВКИ.. 159

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 163

ДОДАТКИ.. 182

ВСТУП

Соціально-економічні перетворення в Україні, пов’язані з отриманням суверенітету і незалежності, з переходом до ринкової економіки, орієнтацією на загальнолюдські цінності, потребують підвищеної уваги до економічної освіти учнівської молоді.

Проблема економічної підготовки особистості завжди була і надалі залишається однією з найактуальніших у процесі розвитку педагогічної науки та практики, особливо на сучасному етапі роздержавлення власності, розгортання процесу приватизації, нових ринкових відносин. Наукова економічна свідомість проникає в суть і зміст економічних явищ, процесів, розкриває закономірності їх розвитку. Як узагальнення більш високого порядку, наукове економічне мислення повинно сформуватися у старшокласників в чітку систему поглядів, певні практичні переконання, що базуються на загальнолюдських цінностях: честі, совісті, правдивості, доброзичливості, бережливості, підприємливості та інших. Саме тому оновлення змісту економічної освіти є однією із перспективних проблем роботи загальноосвітньої школи.

Актуальність проблеми формування економічних знань учнів можна розглядати як систему економічних знань, професійних навичок і вмінь, спрямованих на вироблення економічної свідомості особистості учня, його світогляду, поглядів і переконань. Вона залежить від певних факторів: мети навчання взагалі; економічної політики держави; завдань, які стоять перед економікою в даний історичний момент і в перспективі; форм здійснення економічної освіти старшокласників; наявності матеріальної бази в сучасних школах; специфіки діяльності школи; професійних інтересів особистості в набутті економічних знань майбутніми спеціалістами; взаємозв’язку навчального процесу з потребами суверенної України.

Актуальне завдання економічної освіти - формування нового економічного мислення у старшокласників та учнів ПТУ в умовах ринкових відносин. Виходячи з цього, потрібно розрізняти і проміжні завдання:

1. Розкриття для кожного учня соціально-педагогічних аспектів економічного виховання особистості, базуючись на досвіді практичної роботи сучасної школи та досягнень педагогічної науки;

2. Обгрунтування необхідності постійного вдосконалення методики економічної освіти старшокласників та учнів ПТУ у реальних умовах навчального процесу;

3. Активізація шляхів підвищення ефективності економічної підготовки старшокласників через пожвавлення та вдосконалення навчальної, громадсько-практичної діяльності.

В педагогічній літературі, дисертаційних роботах проблема економічної освіти і виховання старшокласників поки що недостатньо висвітлена і розроблена. Становище дещо покращилося в останні роки і активізується в зв’язку з переходом України до ринкових відносин, посиленої уваги уряду, всієї громадськості до питань економічної освіти трудящих. В соціальному замовленні суспільством школі ці проблеми і завдання знаходять все більше відображення.

Багато цінного в теорію і практику економічного виховання внесли А.С. Макаренко [121], В.О.Сухомлинський [209-212] та інші провідні вчені-педагоги.

В останні роки педагогічна наука у відповідь на вимоги суспільства до професійної підготовки особистості, яка вступає в самостійне життя, почали приділяти все більше уваги питанням теорії і практики економічної освіти учнів. В педагогічних науках з’явились ряд наукових робіт з даної проблеми. Можна відзначити праці провідних вчених філософів, соціологів, економістів [Ботвінніков А.Д. [31], Шимякін Б.П. [231], Коровкін В.П. [105], Нісімчук А.С. [140-148] та інших].

Практика роботи загальньоосвітніх шкіл та ПТУ переконує, що ефективність економічної підготовки учнів зростає, коли майбутні фахівці в доступній формі отримують знання основ економіки, мають уяву про госпрозрахунок, менеджмент, виробничу програму, фактори підвищення продуктивності праці. Особливу роль відіграють об’єднання старшокласників, участь у яких пов’язана з раціоналізаторством та дослідницькою діяльністю, реальними економічними відносинами, що передбачають практичне використання грошей, бартерні зв’язки.

Формування економічних знань у старшокласників не може відбуватися у рамках окремого предмету чи виховного заходу, тому необхідно, щоб зміст економічної освіти розглядався у структурі всіх основних предметів загальноосвітньої школи, в процесі виховної роботи навчального закладу та сім’ї.

У процесі розвитку педагогічної науки значною віхою стало проведення в жовтні 1995 року міжнародної науково-практичної конференції: “Учнівська молодь і ринок” в місті Бресті. В центрі уваги учасників конференції було коло питань, пов’язаних з усуненням певного розриву між економічною підготовкою молоді та практичним застосуванням отриманих нею знань, однак вирішення цих проблем ще не знайшло достатнього наукового обгрунтування, науково-методичні рекомендації потребують удосконалення.

В концепції про розвиток освіти в Україні передбачається різноманітна багатоскладова система економічної освіти, яка дасть можливість виховати розумну, вільну людину, не відчужену від землі, знайому з економічною агротехнікою, основами фермерського господарювання тощо. Старшокласники мають розуміти, що на сучасному етапі будівництва державності економічна реформа в сільському господарстві наштовхнулась на невирішеність трьох, тісно взаємозв’язаних, ключових проблем:

- матеріально-фінансову незбалансованість;

- відсутність розвинутих ринкових структур;

- збереження залишків адміністративно-командної системи.

Для активізації творчих можливостей працівників у рамках нової системи управління необхідно, щоб вони були в достатній мірі інформовані про її основні риси, суттєві характеристики, конкретні відмінності, що дасть можливість підвищити продуктивність праці.

На основі досліджень, проведених з колишніми випускниками шкіл Рівненської, Хмельницької, Волинської, областей, які розкривали суть цієї проблеми, ми аналізували нові методи господарювання, вплив повного госпрозрахунку на економічну свідомість випускників в залежності від конкретних умов, у яких вони працюють. Опрацьовуючи одержані дані, зробили висновок, що низький рівень економічної грамотності працівників виробництва, їх слабкий інтерес до виробничих питань у колективному господарстві, якими вони безпосередньо займаються, впливає на продуктивність праці та матеріальну зацікавленість особистості.

Обираючи проблему дослідження ми виявили в її структурі певні протиріччя: з одного боку підвищився рівень вимог до економічної освіти старшокласників в зв’язку з переходом України на нові умови господарювання, а з другого – невідповідність економічних знань, вмінь і навичок випускників школи вимогам сучасної професійної діяльності, реалізації своїх творчих зусиль в умовах ринкових відносин.

Враховуючи актуальність проблеми економічного виховання старшокласниківта учнів ПТУ, її специфіку, характер та відповідальність виховної роботи з учнями, темою дослідження обрали “Формування економічних знань старшокласників в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ПТУ”.

ОБ’ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є процес формування економічних знань старшокласників та учнів ПТУ при вивченні навчальних дисциплін.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ - шляхи і засоби формування економічних знань старшокласників та учнів ПТУ в процесі вивчення навчальних дисциплін.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ – науково методичне обгрунтування процесу формування економічних знань старшоклавсників та учнів профтехучилищ.

Об’єкт, предмет, мета дослідження визначили послідовність висунення і розв’язання наступних завдань:

- проаналізувати та узагальнити рівень організації економічної підготовки та ефективність засвоєння економічних знань старшокласників та учнів ПТУ у процесі вивчення навчальних дисциплін;

- визначити оптимальний обсяг економічних знань, засвоєння яких в процесі вивчення навчальних програм дозволить підвести учнів до наукового обгрунтування ідеї ринкової економіки;

- перевірити ефективність розробленої програми та методики.

В основу дослідження покладається гіпотеза про те, що ефективність формування економічних знань старшокласників та учнів ПТУ в процесі вивчення навчальних дисциплін підвищиться, якщо буде забезпечено:

-включення учнів в активну діяльність з практичним розв’язанням конкретних економічних ситуацій;

- оновлення змісту, форм, методів у педагогічній технології школи та ПТУ буде спрямовуватись на формування практичних і організаційних умінь старшокласників, з урахуванням їх інтересів, бажань та нахилів для проведення економічного виховання особистості;

- проведення професійної підготовки майбутніх спеціалістів як цілісної системи формування нової економічної свідомості мислення, діяльності особистості в умовах ринкових відносин.

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ. Під час дослідження в дослідно-експериментальній роботі взяли участь 485 старшокласників міських середніх шкіл №№1, 12 м. Рівного, середніх шкіл №№ 7, 10 м. Хмельницька, середніх шкіл, сільських середніх та неповних середніх загальноосвітніх шкіл Рівненської області: Олександрії Рівнеського району, с. Глинська Здолбунівського району, с. П’ятигори Здолбунівського району, селища Мізоч Здолбунівського району, середніх шкіл №№ 1, 2, 4, 6 м. Здолбунів, середньої шкіл №№ 1 м. Костопіль, середньої школи м. Острога, Конюшецька Дубнівського району, середньої школи №1 м. Березно, Балашівської середня школа Березнівського району та Дашковецької середньої школи Хмельницької області, ПТУ№№ 1, 8, 11, 15 м. Рівне, ПТУ № 3 м. Здолбунів, лісотехнічне училище м. Березне.

У проведенні експерименту взяли участь 87 вчителів і 95 батьків.

МЕТОДОЛОГІЧНИМИ ЗАСАДАМИ дослідження є концепції про всебічний гармонійний розвиток особистості, положення теорії пізнання, філософські праці про взаємозв’язки та взаємозумовленість явищ, принципи і категорії педагогічної і економічної наук, фундаментальні психолого-педагогічні дослідження. Все це вимагало врахування не тільки якісних та кількісних змін в характеристиках процесу виховання, але й природних та індивідуально-типологічних рис учнів, які підлягали виховному впливу, їх вікових та інтелектуальних можливостей. Теоретичні засади дослідження становили також основні положення Конституції України, Закону України "Про освіту”, державної національної програми “Освіта”: Україна ХХІ століття”, сучасних концепцій національної школи.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Теоретичний: аналіз джерел досліджуваної проблеми шляхом вивчення філософської, психологічної, економічної, педагогічної літератури; емпіричні: спостереження, індивідуальні та колективні бесіди, інтерв’ювання, анкетування, вивчення шкільної документації, безпосереднє вивчення досвіду роботи вчителів, теоретичний аналіз результатів дослідження в розв’язанні ряду питань, статистична обробка експериментальних даних, вивчення архівів шкіл, районних, міських і обласних відділів управлінь освіти, окремих вчителів.

НАУКОВА НОВИЗНА дослідження полягає в:

- в розробці методики формування економічних знань у процесі вивчення навчальних дисциплін в загальноосвітніх школах та ПТУ з урахуванням сучасних економічних вимог.

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ дослідження полягає у науковому обгрунтуванні педагогічних умов що сприяють формуванню економічних знань старшокласників враховуючи нові форми господарювання в Україні.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ дослідження полягає в тому що наші науково-методичні рекомендації з питань формування майбутніми фахівцями економічних знань можуть бути використані у навчальній практиці школи та ПТУ, допоможуть майбутнім спеціалістам застосувати отримані знання в своїй виробничій діяльності.

ВІРОГІДНІСТЬ результатів дослідження забезпечується методологічною і теоретичною обгрунтованістю вихідних позицій, підтверджується репрезентативністю дослідницьких даних, аналізом одержаних результатів дослідження і порівнянням їх з досвідом практичної діяльності шкіл, використанням комплексу теоретичних і емпіричних взаємодоповнюючих методів дослідження в ході тривалого та послідовного вивчення організаційних та методологічних основ формування економічних знань старшокласників в умовах ринкових відносин.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК АВТОРА полягає в удосконаленні методики формування економічних знань старшокласників у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл та сільськогосподарських ПТУ і методики прилучення учнів до економічної культури.

ПУБЛІКАЦІЇ. Основні теоретичні положення і висновки дослідження знайшли відображення у чотирнадцяти публікаціях дисертанта, в тому числі трьох статтях у фахових виданнях.

АПРОБАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. Основні результати дослідження доповідались на наукових конференціях викладачів Рівненського педагогічного інституту, Рівненського економіко-гуманітарного інституту, на республіканських конференціях “Школа за мир, взаєморозуміння і соціальний розвиток”, що відбулася 21-23 травня 1996 року в місті Рівне, “Миротворча діяльність школи і вузу”, що відбулася 15 квітня 1997 року, “К.Д.Ушинський – великий український педагог”, що відбулася 19 лютого 1998 року в місті Рівне.

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИСЕРТАЦІЇ. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (241 на-йменувань), додатків. Дисертація ілюстрована 13 таблицями і 5 рисунками. Обсяг дисертаційної роботи 176 сторінок.

Закрити

Формування економічних знань старшокласників в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ПТУ

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.