Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 104

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 4

Розділ І. Форми організації навчальних занять з фізики. 8

1.1. Сучасний урок як організаційна форма навчання. 8

1.2. Класифікація уроків. 11

1.3. Інноваційні процеси в сучасній методиці навчання фізики. 18

1.4. Організація уроків фізики нових типів. 24

Висновки до І-го розділу. 37

Розділ ІІ.  Уроки-запитань, як нова форма навчального процесу з фізики. 38

2.1. Проблема “пізнавальної активності” в теорії і практиці школи. 38

2.2. Розвиток пізнавальної активності шляхом складання учнями запитань на уроках фізики. 52

2.3. Роль і місце уроків-запитань в навчальному процесі 68

Висновки до ІІ-го розділу. 76

Розділ ІІІ. Використання уроків-запитань в практиці школи. 77

3.1. План-конспекти уроків-запитань з фізики та інформатики. 77

3.2. Результати педагогічного експерименту в 9-их класах з поглибленим вивченням фізики. 94

Висновки. 100

Література: 102

Додаток 1. 105

ВСТУП

Проблема нової організації викладання фізики обумовлена потребою оновити застарілий курс фізики, наповнити його ідеями і методами цієї науки, а не її результатами, зробити його структуру стрункою і суцільною. Шляхи вирішення цієї проблеми дотепер не визначені. Мало того, у школі переважає тенденція до спрощення навчання за рахунок зниження фізико-математичної компоненти освіти, переведення шкільної фізики в ранг винятково описової дисципліни. А тим часом, одна з основних цілей викладання фізики – розвиток абстрактного мислення учнів, а вона відійшла на другий план. Тільки репродуктивна освіта стомлююча і малокорисна для учнів.

Концепція нового курсу зводиться до наступного основними положеннями: структура, логіка і методика викладання фізики в школі повинні бути адекватними фізиці – науці. У новому курсі велика увага приділяється вихідним поняттям, основним експериментальним фактам, фундаментальним законам. Учень повинен бачити, що кожна область фізики заснована на своїх вихідних спрощеннях, емпіричних фактах і сформульованих на їх основі законах.

Ступінь глибини фізичного розуміння характеризується вмінням застосовувати для аналізу різних явищ найбільш загальні, фундаментальні закони. Загальні закономірності пронизують весь курс, і вивчення загальних тем змінюється розглядом конкретних явищ.

Викладання фізики повинне базуватися на високій культурі розв’язку задач, у тому числі графічних, оціночних, експериментальних. Тому першорядне місце в курсі, займають задачі, що включають елементи дослідницької діяльності, що вимагають участі школяра у формулюванні проблеми, широко використовуються графічні задачі, графічні методи розв’язування й інтерпретації результатів. У 7-му класі ставиться мета навчити школяра “читати” графічну інформацію, вирішувати і формулювати на її основі задачі, що торкаються його інтересів в повсякденному житті.

Викладання фізики в середній школі відкриває великі можливості для активізації пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання завдяки особливостям фізичної науки і її глибокому зв’язку з сучасним науково-технічним прогресом.

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середній загальноосвітній школі – важлива і завжди актуальна проблема практичної методики. Сьогодення висуває перед школою нові завдання, які пов’язані з розвитком в учнів інтересу до знань предметів природничо-математичного циклу і, насамперед, фізики, тому що саме вона найбільш наближена до передових рубежів сучасної науки і техніки. Адже пасивне засвоєння законів, формул, визначень приводить до того, що не сприяє психологічній підготовці молоді до творчої праці на користь суспільству. Учні почувають себе впевненіше, якщо навчання фізики спрямоване на розвиток пізнавальних можливостей та їх здібностей, що частіше забезпечується емоційним сприйманням. Враховуючи всі тенденції розвитку суспільства, вчителям середньої школи необхідно передати учням максимум сучасних знань, потрібно щоб учні оволоділи основами наук, навчити їх творчо мислити і працювати, виховати в них повноцінних громадян держави. Це здійснити неможливо, якщо процес навчання буде одностороннім. Для того, щоб учні зайняли активну позицію в процесі здобування знань, щоб у них було бажання вчитися, необхідно активізувати їх пізнавальну діяльність.

Шкільне навчання фізики нерідко буває сухим, малоемоційним. Таке викладання призводить до байдужості сприймання. Тому досить значна частина школярів не цікавиться науково-популярною літературою, не виносить зі школи інтересу до знань, до самоосвіти. Як наслідок, в майбутньому у них відсутня ініціатива і самостійність в розв’язанні науково-технічних проблем сучасного виробництва.

Все це і спонукало нас до проведення експериментального дослідження по виявленню рівнів пізнавальної активності учнів 7-9 класів,та розробки методики по розвитку пізнавальної активності школярів в процесі вивчення фізики.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування і дослідна перевірка організаційно-педагогічних умов розвитку пізнавальної активності учнів на уроках-запитань.

Об’єктомдипломного дослідження є розвиток пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках-запитань з фізики в сучасній загальноосвітній школі.

Предметом дослідження є розробка і методика впровадження нових дидактичних засобів (уроків-запитань) в процесі вивчення фізики для підвищення пізнавальної активності школярів.

Гіпотезою дослідження є запровадження системного використання уроків-запитань в процесі вивчення фізики, що дозволить підвищити загальний рівень розвитку пізнавальної активності школярів.

Для досягнення вказаної мети ми поставили перед собою ряд завдань:

1. Розкрити зміст поняття пізнавальна активність в теорії дидактики.

2. Розглянути і проаналізувати класифікацію уроків, які існують в сучасній методиці викладання фізики, а також нестандартні типи уроків, які можуть бути використані для розвитку пізнавальної активності при організації навчального процесу.

3. Дослідити рівні розвитку пізнавальної активності учнів на уроках-запитань, вміння правильно і коректно будувати запитання.

4. Розробити методичні рекомендації з використанням запропонованої системи для організації пізнавальної активності школярів.

5. Перевірити ефективність застосування вищезгаданої методичної системи в школі.

Новизна дослідження полягає в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності розвитку пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках-запитань з фізики.

Закрити

Уроки-запитань, як нова форма навчального процесу з фізики

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.