Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 74

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ.. 6

1.1.Психологічні аспекти дослідження. 6

1.1.1.Креативність як психологічна категорія. 6

1.1.2. Обгрунтування сутності мовлення, його взаємозв’язку з мовою та мисленням. 12

1.1.3. Діяльнісний підхід до розвитку зв’язного мовлення учнів. 16

1.2.Лінгвістичні аспекти дослідження. 26

1.2.1.Проблема розвитку креативного мовлення в сучасній лінгводидактиці 26

1.2.2. Аналіз програми з української мови і читання. 33

1.2.3. Аналіз підручників з української мови і читання для учнів початкових класів  34

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.. 37

2.1. Стан розвитку креативного мовлення у практиці шкільної освіти. 37

2.2. Характеристика творчих проявів учнів початкових класів у процесі розвитку зв’язного мовлення. 38

2.3. Розвиток креативного мовлення учнів 4(3) класів на уроках української мови і читання. 56

2.4. Порівняльна характеристика рівнів розвитку креативного мовлення учнів початкових класів. 64

ВИСНОВКИ.. 70

ЛІТЕРАТУРА.. 72

ДОДАТОК.. 75

ВСТУП

Актуальність проблеми розвитку мовлення учнів початкових класів визначається сучасними концепціями розбудови освіти в Україні в напрямку забезпечення всебічного розвитку особистості. Важливого значення у зв’язку з цим набуває переорієнтація навчання з чисто прагматичної на духовно-творчу мету і стосується це насамперед лінгвістичної освіти. Сучасні концепції навчання державної мови в Україні зазначають, що у знаннях учнів є багато формалізму, зумовленого вербальним заучуванням теоретичних положень. Означеними позиціями обумовлюється необхідність цілеспрямованої, систематичної роботи з розвитку креативного мовлення, яке є показником гармонійного поєднання творчого мислення з високорозвиненими загальномовленнєвими вміннями.

Зазначимо, що хоча проблеми творчості завжди були в центрі уваги педагогічної науки (Я.А.Коменський, О.В.Духнович, К.Д.Ушинський, С.Ф. Русова, П.П.Блонський, В.О.Сухомлинський, А.Ф.Музиченко, О.Я.Савченко та ін.), однак її лінгводидактичний аспект щодо розвитку креативного мовлення розглядався лише у зв’язку з дослідженнями інших проблем: розвитку зв’язного мовлення учнів (Л.О.Варзацька, Г.М.Іваницька, Г.П.Коваль, Т.О.Ладиженська, В.І Капінос, Н.І.Сентюріна, І.О.Синиця, М.Г.Стельмахович); лінгвістичний аналіз художнього тексту (І.С. Чередниченко, В.Я.Мельничайко, М.П.Крупа, І.І.Ковалик та ін.); словесної творчості (В.В.Данилов, В.В.Добромислов, С.Л.Редозубов, В.І.Масальський, К.І.Чуковський, О.Я.Савченко).

Означені дослідження, шкільна практика засвідчили, що безпосередньо формуванню креативного мовлення в школярів приділяється недостатньо уваги. Крім того, розвиток його доцільно здійснювати в молодшому шкільному віці, коли творчі здібності людини розвиваються особливо інтенсивно. Традиційна методика початкової школи недооцінює важливість цієї роботи в означеному напрямку.

Потреба виховувати культурну і творчу особистість, здатну висловлювати думки оригінально, нетрадиційно, продукувати певні ідеї адекватними мовними засобами, відсутність наукових і методичних доробок щодо педагогічного впливу на креативність мовлення молодших школярів зумовили вибір теми даного дослідження “Розвиток креативного мовлення молодших школярів”.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ - навчально-мовленнєва діяльність учнів 4(3)-х класів.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ - процес розвитку креативного мовлення учнів 4(3)-х класів.

МЕТА - теоретичне обгрунтування й експериментальна перевірка методики розвитку креативного мовлення в учнів початкових класів.

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ - розвиток креативного мовлення молодших школярів буде ефективним, якщо забезпечити різноманітність видів мисленнєво-мовленнєвої діяльності учнів; їхню активну пізнавально-творчу діяльність через стимуляцію мисленнєвої діяльності та реалізацію мовленнєвих виразників креативності; активізацію творчої уяви молодших школярів; доцільний добір вправ, спрямованих на розвиток мовленнєвої креативності та їх частотність на уроках мови і читання.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Уточнити і науково обгрунтувати поняття “креативність”, “креативне мовлення”.

2. Визначити критерії, показники та рівні розвитку креативного мовлення учнів 4(3) класів.

3. З’ясувати педагогічні умови розвитку креативного мовлення учнів 4(3) класів.

4. Розробити та експериментально перевірити методику розвитку креативного мовлення учнів 4(3)-х класів.

МЕТОДОЛОГІЧНИМИ ЗАСАДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ виступили: положення про взаємозв’язок мови, мовлення і мислення; мову як засіб пізнання; обумовленість чуттєвого і раціонального в оволодінні мовою; законодавчі акти і концепції навчання державної мови в Україні.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ становлять праці психологів і психолінгвістів щодо феноменів мова, мовлення, мислення (І.О.Зимняя, М.І. Жинкін, О.О.Леонтьєв), креативність, креативна діяльність (Л.С.Виготський, Дж.Гілфорд, О.М.Леотьєв, І.Я Лернер, С.Л.Рубінштейн, Г.Сельє, П.Торренс та ін.); лінгвістів щодо функціонування мовних засобів у текстах художнього стилю (В.В.Виноградов, Б.М.Головін, Г.П.Коваль, та ін.), а також провідні ідеї українських і російських методистів, що розкривають основні положення розвитку мовлення школярів (А.М.Богуш, Л.О.Варзацька, М.С.Вашуленко, Н.В.Гавриш, Г.М.Іваницька, Г.П.Коваль, Т.О.Ладиженська, Н.А.Пашковська, О.Я.Савченко).

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: теоретичні - аналіз літератури з проблеми дослідження креативного мовлення; емпіричні - цілеспрямоване спостереження за вербальною поведінкою учнів, аналіз навчально-методичної документації, програм, конспектів учителів з навчання учнів української мови; педагогічний експеримент (констатуючий і формуючий), кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.

Закрити

Розвиток креативного мовлення молодших школярів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.