Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 76

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 2

Розділ І. Науково-методичні основи з вивчення кіноповістей учнями старших класів на уроках української літератури. 8

1.1 «Кіноповість» як теоретико-літературне поняття. 8

1.2 Аналіз кіноповісті як психолого-педагогічна та методична проблема. 12

1.3 Вікові особливості сприймання кіноповістей О.Довженка учнями старших класів  18

Розділ ІІ. Вивчення кіноповістей О. Довженка у старших класах методом проектів  22

2.1 Проектна діяльність як один із ефективних способів аналізу кіноповісті 22

2.2 Вивчення стану проблеми кіноповістей О. Довженка у практиці школи за методом проектів. 27

2.3 Методичні рекомендації до вивчення кіноповістей за проектною технологією   30

2.4. Експериментальний робота з вивчення кіноповістей О.Довженка за допомогою методу проектів. 35

Висновки до розділу 2. 38

Висновки. 40

Список використаної літератури. 42

Додатки. 50

Вступ

Актуальність дослідження

Система освіти в нашій державі нині перебуває в стані структурної перебудови. Модернізуються зміст, методи, засоби та форми організації навчання.

У державній національній програмі ,,Освіта ’’(,,Україна ХХI століття’’) [13] зазначається, що Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного й культурного розвитку суспільства.

Відповідно до цього у Національній доктрині розвитку освіти [57] головним напрямом державної політики є особистісна орієнтація освіти, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій.

Однією з досить поширених у сучасній освіті є проектна технологія, суть якої - стимулювати в учнів інтерес до проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну діяльність, а саме розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань - від теорії до практики. Цей метод орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом визначеного вчителем терміну. Як педагогічна технологія метод проектів є сукупністю дослідно-пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Проектну систему навчання розробили в 20-ті роки двадцятого сторіччя американський педагог і філософ Дж. Дьюі та його послідовник В. Кілпатрик.

В українській школі метод проектів частково почали застосовувати ще в перші десятиліття минулого сторіччя, ще у 1920-ті роки за часів масштабного реформування шкільної освіти. У той час застосовувались проектні методи на зразок лабораторно-бригадної роботи, роботи в парах змінного складу, трудові екскурсії та практики. На сьогоднішньому етапі цією проблемою займаються Г.Воц, І.Когут, І.Підласий, П.Сікорський, С.Сисоєва, Л.Оничук та інші. На уроках літератури застосування методу проектів стало поширеним явищем, проте практичні напрацювання залишаються досить незначними. Вивчення творчості письменників методом проектів розробляли з методичної точки зору окремі науковці, вчителі-практики:

Творчість Олександра Довженка (1894-1956) належить до найбільших значних явищ української і світової культури ХХ століття і вивчається в 11 класі.

На сьогоднішній хвилі українського національного відродження образ Олександра Довженка увійшов у наше життя як важливий чинник самоусвідомлення, набув значною мірою символічного значення.

Творча спадщина Олександра Довженка - багатогранна. Він - всесвітньовідомий кінорежисер-новатор, чиї творчі шукання вказали світовому кіномистецтву нові шляхи естетичного освоєння дійсності. Він - сценарист, який створив новий літературний жанр - кіноповість. Він - письменник, оригінальний, самобутній, майстер слова пристрасного, полум’яного, насиченого революційною патетикою і народною мудрістю. Він - художник, і це теж займає значне місце в його життєвій і творчій біографії. І вчитель, вихователь: в юності - шкільний, у зрілому віці - нового поповнення кінодіячів. А ще державний і громадський діяч - неспокійний і небайдужий.

Нині, коли Україна вступила у нову еру свого історичного розвитку, їй особливо потрібний високий моральний потенціал народу. Потрібно формувати нову генерацію, спроможну розбудувати ні від кого не залежну, справді соборну, демократичну Україну. Окреслена проблема відповідає вимогам Декларації про державний суверенітет, Закону про освіту, Державній програмі «Освіта ХХІ століття».

Високоідейна художня творчість Олександра Довженка, з погляду виховного впливу на юні душі, є особливо цінною в українській літературі. Постать цього письменника в річищі світової літератури ХХ століття надзвичайно колоритна. Від народження загострене відчуття краси світу дало йому змогу поєднати в собі якості організатора і теоретика ідеї, залишаючись одночасно митцем, поетом. Цьому сприяла індивідуальність О.Довженка, його стоїчна безкомпромісність, пріоритет національного, заглиблення у витоки народної моралі, естетики, світобачення.

У свій час вивченням життя і творчості О.Довженка займалися І.Білодід, М.Рильський, Ю.Барабаш, О.Килимник, В.Костенко, О.Поляруш, О.Плачинда та інші. На сучасному етапі особливу цінність у розвитку сучасної Довженкіади мають праці М.Куценка, Л.Пригоровської, Р.Корогодського та інших. Методичні аспекти вивчення творчості О. Довженка розкриті у посібниках, статтях

Проте всі ці дослідження не висвітлюють можливостей вивчення кіноповістей митця за допомогою новітніх технологій, зокрема, методом проектів.

Зумовлена вимогами часу об’єктивна потреба нового прочитання та вивчення життєвого і творчого шляху О.Довженка визначає актуальність нашого дипломного дослідження.

Об’єктом дослідження є процес вивчення української літератури у старших класах загальноосвітньої школи.

Предметом дослідження є особливості вивчення творчості О. Довженка на уроках української літератури в загальноосвітній школі методом проектів.

Мета дослідження полягає у розробці науково обґрунтованої методики вивчення творчості О. Довженка на уроках української літератури в загальноосвітній школі методом проектів.

Для реалізації мети дослідження ставились такі завдання:

- опрацювати науково-методичну літературу з означеної проблеми;

- проаналізувати стан проблеми у шкільні практиці;

- з’ясувати особливості використання методу проектів на уроках української літератури;

- розробити та перевірити на практиці методику вивчення творчості О. Довженка на уроках української літератури в 11 класі методом проектів.

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи наукового пошуку:

Теоретичні: аналіз літературознавчих, психолого-педагогічних, методичних праць для вивчення стану теоретичної розробки проблеми, порівняльний аналіз навчальних програм, шкільних підручників, хрестоматій, узагальнення педагогічного досвіду для визначення теоретико-методичних засад дослідження; метод теоретичного моделювання застосовано для визначення предмета, об’єкта дослідження.

Емпіричні: діагностичні методи (анкетування, бесіди з учителями й учнями), обсерваторні методи (педагогічні спостереження, аналіз уроків літератури); експериментальні методи (педагогічний (констатувальний ).

Математичної статистики: для статичної обробки експериментальних даних.

Теоретико-методологічна основа: Закон України «Про освіту», «Державна національна програма «Освіта»(«Україна ХХІ століття»), Національній доктрині розвитку освіти, праці Р.Корогодського, Л.Пригоровської, М.Куценка, С.Плачинди, О.Поляруша, Б.Степанишина, В.Шишова, О.Бандури, В.Лесина, Н.Волошиної, С.Жили, Є.Пасічника про особливості вивчення художнього твору, літературознавчі та методичні дослідження про творчість О. Довженка.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у дослідженні методу проектів та застосуванні його у процесі вивчення творчості О.Довженка у загальноосвітній школі.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріали можуть бути використані в навчально-виховному процесі з української літератури у загальноосвітній школі, на лекціях та практичних заняттях з ШКУЛ у ВНЗ.

Експериментальною базою дослідження стали Великоклецьківська загальноосвітня школаI-III ступенів. Експериментом були охоплені 16 учнів одинадцятого класу.

Дослідження проводилось протягом трьох етапів.

На першому етапі опрацьовувалися психолого-педагогічна, літературознавча, методична література з окресленої проблеми, визначались об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження.

На другому етапі проводився констатувальний зріз та аналізувались його результати, розроблялася методика формувального експерименту.

На третьому етапі проводилося експериментальне навчання з метою перевірки ефективності пропонованої методики, аналіз результатів, здобутих у процесі навчання, формулювалися й уточнювалися основні висновки та положення, оформлявся текст дипломної роботи.
засадах особистісно зорієнтованого навчання.

Вірогідність висновків та результатів дослідження забезпечується обґрунтованим методологічним підходом до розв’язання проблеми, опорою на сучасні досягнення психолого-педагогічної та методичної думки з узагальненням педагогічного досвіду, застосуванням комплексу взаємодоповнювальних методів дослідження, адекватних його предмету, меті й завданням, єдністю теоретичного й експериментального досліджень, перевіркою експериментальних матеріалів у процесі впровадження в педагогічну практику, кількісним і якісним аналізом результатів, одержаних під час апробації методики.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Основний зміст роботи викладено на 50 сторінках. Список використаних та опрацьованих джерел містить 102 найменування.

У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, методи дослідження, наукову новизну, практичне значення роботи.

У першому розділі «Науково-методичні основи з вивчення кіноповістей учнями старших класів на уроках української літератури» ми розглядаємо психолого-педагогічні засади вивчення кіноповістей учнями старших класів на уроках української літератури, з’ясовуємо «кіноповість» як теоретико-літературне поняття, обґрунтовуємо з методичної точки зору особливості аналізу кіноповісті та вікові особливості сприймання кіноповістей О.Довженка учнями старших класів.

У другому розділі – «Методика вивчення кіноповістей О.Довженка у старших класах методом проектів» - обґрунтовуємо доцільність використання методу проектування на уроках української літератури, подаємо методичні рекомендації вчителям щодо вивчення творчості О.Довженка у старших класах методом проектів та .

У списку літератури подано перелік наукової, науково-практичної та методичної літератури, вивченої нами у процесі дослідження.

У додатках наведено зразки власних розробок уроків з української літератури для учнів 11 класу загальноосвітньої школи та проекти, виконані учнями експериментального класу.

Закрити

Вивчення кіноповістей О.Довженка у школі за допомогою методу проектів

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.