Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 93

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

Розділ І. Теоретико-практичні основи формування позитивної морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури. 10

1.1. Морально-вольова мотивація (зміст поняття, історія становлення,  психолого-педагогічний аспект) 10

1.2. Стан досліджень з питань формування позитивної морально-вольової мотивації у старших підлітків на сучасному етапі розвитку суспільства. 19

1.3. Виховання у старших підлітків позитивної морально-вольової мотивації у сучасній шкільній практиці 27

Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота по формуванню позитивної морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури. 37

2.1. Зміст формування морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури. 37

2.2. Актуальні форми навчальної діяльності у 7-9 класах на уроках української літератури  47

2.3. Результати дослідної роботи. 59

Висновки. 64

Список використаних літературних джерел. 67

Додатки. 71

Вступ

Актуальність дослідження

Формування особистості дитини, виховання в неї правильного відношення до оточуючого, певної моральної позиції – складний психолого-педагогічний процес. В його основі лежить правильний, гармонійний розвиток почуттів. Адже саме в почуттях проявляється особистість, її соціальні установки, інтереси, потреби, смаки.

Виховувати морально-етичні якості особистості – означає терпляче викладати і пояснювати багато правил та настанов, які вчать добра. Арістотель наголошував на вирішальному впливі добрих звичок, закладених у юному віці. Стрижневим моментом виховання морально-етичних якостей є сила особистого прикладу. Для того, щоб дитина набула високої моралі, їй необхідно бачити приклади реальних дорослих людей, які проявляють позитивні риси характеру, що, в свою чергу, відбиває глибини їхніх моральних переконань.

Майбутнє українського суспільства, його моральний клімат визначається тим, що відбувається в душах молодого покоління. Пізнання й усвідомлення моральних цінностей у школі не лише доречне, а й необхідне.

Найбільш відповідальну місію – виховання молодих поколінь – покладено на освітян. Ще з сивої давнини школа вважалась осередком, де виховували та прищеплювали високі моральні й духовні засади.

Учитель – духовний провідник дитини, який не має права на помилку. Саме від нього сьогодні залежить, якою особистість вийде зі школи – гуманістично спрямованою чи соціально деструктивною. Тому перед учительським колективом постають складні і відповідальні завдання, що не можуть бути розв’язані без перебудови форм і методів навчання і виховання учнів. Це вимагає від учителя нового педагогічного мислення і, зокрема, у формуванні позитивної морально-вольової мотивації.

Для проникнення в істоту індивідуально-неповторного психічного світу учня, осягнення його проблем, надій, педагог повинен володіти широким репертуаром інструментування діалогу з ним, щоб справді допомогти йому в особистісному розвитку.

За своїми емоційними відгуками на вплив педагога учні дуже не схожі один на одного. Їх особистості надзвичайно різняться між собою. Є сором’язливі, легко вразливі діти, але дуже скриті у своїх переживаннях; і є флегматичні, яким важко перелаштуватися з однієї емоційної хвилі на іншу, які довго зберігають почуття, що виникло; є легко і емоційно неглибоко піддатливі на нові впливи і тому швидко змінюють свої почуття; є вразливі, схильні за незначними приводами до афектних спалахів і т.д.

Отже, педагогу для успіху справи необхідно орієнтуватися в цьому широкому діапазоні індивідуальностей, щоб спілкування його не нагадувало розмову глухого із сліпим, а розгорталося б як справжній діалог, для чого і необхідно, відштовхуючись від психічної і особистісної своєрідності різних школярів, надавати діалогічним контактам різні педагогічні нюанси. Особливо це актуально тепер, коли процеси глибоких змін у політиці, економіці, культурі породили у частини населення серйозні деформації в цілісних орієнтаціях, викликали падіння моральності і духовності, посилили агресивність і конфліктність. Саме школа, на нашу думку, має протиставити високу духовність, пробудити в свідомості молоді генетично закладений моральний потенціал доброзичливості, співчуття, гідності, відданості, справедливості, не допустити породження почуттів мстивості, злоби.

Не буде перебільшенням та думка, що формування позитивної морально-вольової мотивації на уроках української літератури сприяє осмисленню ролі і значення мистецтва, внесок кожного з письменників у національну скарбницю літератури і культури. Літератори досягають такого рівня інтелектуального і духовного розвитку, який дає змогу розв’язати складні моральні проблеми, дати оцінку суспільним і життєвим явищам. Дає можливість з’ясувати: що хвилює людей старшого покоління, як формується наша молодь, який її духовний світ, як ставиться сучасна людина до великих набутків свого народу, які почуття, думки й сподівання вкладає у свою щоденну працю, з яким моральним кодексом йде людина у свій завтрашній день.

Ми вважаємо, що саме формування моральної культури через впровадження високоморальних відносин на уроках української літератури допомагають реалізувати такі основні завдання:

1.Формувати національну свідомість, плекати український національний ідеал.

2.Виховувати активну самостійну особистість, свідомого громадянина України.

3.Плекати сучасного кваліфікованого читача з аналітичним підходом до літературного твору і самостійним поцінуванням його змісту й форми.

4.Розвивати розумові сили, багатство мови, логічного мислення, довільну пам’ять, увагу, відтворюючу уяву, образне мислення.

5.Формувати засобами художньої літератури майбутніх матерів, батьків, чоловіків, дружин.

6.Розвивати емоційну сферу учнів, високу культуру почуттів, цілеспрямованість і твердість переконань.

Сучасна українська школа і педагогічна наука розглядають формування у старших підлітків позитивної морально-вольової мотивації через впровадження на уроках української літератури високоморальних відносин, як одну з найважливіших проблем в загальній системі навчання і виховання учнів.

Проблема формування позитивної моральної культури знайшла своє відображення в працях філософів (Конфуція, Арістотеля, Г.С.Сковороди, І.С.Конта, С.Л.Франка, О.О.Ухтомського, П.Юркевича), педагогів (А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, І.Ващенка, І.К.Фрідмана, Д.Дьюї, С.Чавдарова, С.Моложавого, П.Блонського), психологів (Л.С.Виготського, І.Д.Беха, Л.І.Божовича, С.Л.Рубінштейна, Я.Чепіги, Г.Костюка, Л.Занкова).

Питання методології і теорії виховання та формування морально-вольової мотивації на уроках літератури розроблені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених (О.Масевря, А.Собко, Р.Коваль, Б.Степанишин, О.Кот, А.Фасоля, Т.Савенко).

Ці дослідження є позитивним явищем в педагогічній науці та практиці. Однак проблема формування у старших підлітків позитивної морально-вольової мотивації через впровадження на уроках української літератури високоморальних відносин мало досліджена і потребує пошуку нових форм і методів навчальної діяльності. Адже освіта на перший план висуває проблеми формування здібностей дитини, розвитку її інтелектуальних можливостей, а питання моральних якостей, духовної особистості залишається на другому плані. І саме підлітки потребують розуміння і розв’язання такої проблеми, як позитивна моральна поведінка. Адже вони стоять на порозі самостійного життя, входження в нове суспільство, тому важливо, щоб вони стали гідними громадянами своєї нації.

Процес формування морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури потребує особливого підходу, форм і методів викладу навчального матеріалу. Такий процес можливий за умови розуміння, усвідомлення та використання тих форм і правил поведінки, що засвоєні людством.

Проблема змісту, форм і методів формування позитивної морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури, наукова розробка його основних спрямувань та шляхів удосконалення, ефективних методичних рекомендацій для вчителів потребують всебічного, наукового, педагогічно обґрунтованого підходу і дослідження. Враховуючи актуальність проблеми виховання учнівської молоді в навчальній діяльності вчителя-словесника в процесі формування позитивної морально-вольової поведінки, специфіку цієї роботи, характер відповідальності виховної роботи з учнями, а саме з старшими підлітками, ми обрали тему нашого дослідження: Формування у старших підлітків позитивної морально-вольової мотивації на уроках української літератури.

Обєкт дослідження – процес формування позитивної морально-вольової мотивації на уроках української літератури.

Предмет дослідження – використання змісту, форм і методів формування в учнів морально-вольової мотивації на уроках української літератури.

Мета дослідження – розробити, обґрунтувати та експериментально випробувати ефективність системи формування морально-вольової мотивації.

Гіпотеза дослідження: формування в учнів позитивної морально-вольової мотивації буде здійснюватись цілеспрямовано і результативно при роз’ясненні старшим підліткам суті проблеми формування позитивної морально-вольової мотивації, її основних напрямків, організації та проведенні відповідних форм і методів на уроках української літератури, створення нових підходів і напрямків у процесі формування морально-вольової мотивації сучасної молоді.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан роботи школи по формуванню позитивної морально-вольової мотивації учнів.

2. Виявити критерії та рівні вихованості моральної культури старших підлітків.

3. Розробити методику та педагогічні умови ефективного виховання учнів.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз джерел досліджуваної проблеми шляхом вивчення педагогічної, психологічної, історичної літератури; емпіричні: спостереження, індивідуальні та колективні бесіди, анкетування, вивчення досвіду роботи вчителів; педагогічні: експеримент, що складається з трьох частин – констатуючий, формуючий та підсумковий; обробка статистичних даних.

База дослідження: під час дослідження в дослідно-експериментальній роботі взяли участь 40 учнів Крупівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, Дубровицького району Рівненської області та 60 учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №3 м.Дубровиці Рівненської області.

Методологічні засади дослідження становили: законодавчі документи про освіту і виховання в Україні: Закон України „Про освіту”, державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.), концепція національного виховання „Діти України”, Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, декларація принципів педагогіки толерантності, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Теоретична значущість дослідження полягає в доведенні необхідності моральної культури, реалізації її завдань, обґрунтуванні умов підвищення ефективності процесу формування позитивної морально-вольової мотивації на уроках української літератури у старших підлітків.

Практичну значущість дослідження становить: обґрунтування і розробка методики формування морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури.

Наукова новизна полягає в тому, що теоретично і експериментально апробовано оптимальну і раціональну методику формування позитивної морально-вольової мотивації у старших підлітків у процесі урочної діяльності, визначені основні рівні і критерії сформованих рис особистості, шляхи підвищення ефективності форм і методів формування морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури.

Дослідження проводилось в три етапи.

На першому етапі вивчалась наукова література з педагогіки, психології, проводились спостереження, аналіз і узагальнення педагогічних фактів з метою усвідомлення практичних досягнень і недоліків в навчальній діяльності учнів, формування в них позитивної морально-вольової мотивації та виявлення можливих шляхів удосконалення цієї роботи.

На другому етапі проводилась дослідно-експериментальна робота, використовувалися найяскравіші зразки творів української літератури, що несуть в собі виховне значення та порушують проблеми моралі, коректувалися методи і прийоми, що сприяють насиченості уроку. На цьому етапі були виявлені оптимальні педагогічні умови, що сприяли процесу формування у старших підлітків позитивної морально-вольової мотивації на уроках української літератури.

На третьому етапі дослідження узагальнювались результати дослідження, уточнювались теоретичні висновки і методичні рекомендації, які застосовувалися під час навчальної діяльності середньої загальноосвітньої школи з формування морально-вольової мотивації у старших підлітків.

На захист виноситься:

-критерії та рівні вихованості у старших підлітків позитивної морально-вольової мотивації;

-методика виховної роботи по формуванню морально-вольової мотивації у старших підлітків на уроках української літератури.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

Закрити

Формування особистості дитини

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.