Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 113

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СУБ’ЄКТА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 9

1.1. Життєтворчість особистості як психологічний феномен. 9

1.2. Психологічні складові становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості 19

1.3. Особливості формування життєвої компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки. 28

ВИСНОВКИ ДО I РОЗДІЛУ.. 38

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.. 40

2.1 Методика, організація та процедура дослідження. 40

2.2 Аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 48

ВИСНОВКИ ДО ІІ  РОЗДІЛУ.. 58

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ.. 60

3.1. Зміст та організація психокорекційної роботи. 60

3.2 Аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 74

ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ.. 80

ВИСНОВКИ.. 81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 84

ДОДАТКИ.. 90

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку української держави, економічні, політичні обставини, в яких знаходиться людство, особливість історичного процесу через який проходить українське суспільство і весь світ, вимагає від кожної особистості творчої самореалізації. З огляду на це, навчально-виховний процес у закладах освіти своєю змістовно-методичною спрямованістю має сприяти розвитку яскравих, здатних завжди перебувати в пошуку власних шляхів самореалізації індивідуальностей, для яких творчість є активною життєвою позицією.

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», державною програмою «Вчитель», Концепцією педагогічної освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті освіта визначається стратегічною основою розвитку особистості. Головною її метою є створення умов для формування особистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, спрямованої на розвиток суспільства. У зв’язку з цим становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості виходять сьогодні на рівень пріоритетних в українському суспільстві.

Життєтворчість являє собою особливий прояв активності особистості, що залежить від суб’єктної організації, від здатності до самодетермінації. Це і дозволяє визначити здатність до життєтворчості як духовну здатність особистості, найважливішою особливістю якої є високий рівень організації активності. Життєтворчість – це не лише дорога до саморозвитку, не лише зовнішній предмет творчості, але і внутрішній, коли людина вибудовує власне життя відповідно до певного морального позитивного задуму, що зрештою збігається із загальнолюдським. Життєтворчість розглядається як вища форма виявлення творчої природи людини, вона сприяє вибору особистістю стратегії її життя, розробці життєвих планів, реалізації її індивідуального життєвого проекту.

Успішність самореалізації людини у соціумі залежить насамперед від усвідомлення себе суб’єктом активності, життєтворчості.

Життєтворчість - це мистецтво жити. Тому завданням вищої школи полягає не тільки в тому, щоб дати відповідні професійні знання, а й у тому, щоб підготувати вчителя, який вміє творчо використовувати здобуті знання, впровадити життєтворчу стратегію виховання, яка забезпечила б придбання особистістю позитивної складової життєвої компетентності.

Провідна мета педагогічної освіти при підготовці майбутнього вчителя має бути спрямована на формування творчої особистості, професіонала, який покликаний творити Людину в усій її величі і красі.

Теоретичні і прикладні аспекти проблеми життєтворчості тісно пов'язані з поняттями саморозвитку особистості (Г.Костюк та ін.), самореалізації (Д.Леонтьєв, Л.Коростильова, Н.Сарджвеладзе та ін.), самоактуалізації (А.Маслоу та ін.), саморегуляції, особистісного зростання (Н.Бітянова, М.Боришевський, І.Булах, П.Лушин, Н.Пов’якель, К.Роджерс та ін.) та виступають предметом дослідження як академічного психологічного напряму (І.Бех, О.Донченко, Г.Несен, Л.Сохань, А.Сухоруков, Т.Титаренко, В.Шинкарук, М.Шульга та ін.), так і новітніх підходів до вивчення закономірностей внутрішнього світу людини (Є.Варламова, В.Козлов, О.Орлов, С.Степанов, І.Семенов та ін.).

Процеси життєтворчості пов'язуються вченими з особливою спрямованістю адаптованої (А.Сухоруков), цілісної (С.Максименко, І.Семенов, В.Семиченко, С.Степанов та ін.), духовної (І.Бех, П.Єршов, М.Каган, М.Савчин, П.Симонов та ін.), творчої (В.Дружинін, В.Моляко, Я.Пономарьов та ін.) особистості, розвиненої індивідуальності (Н.Ануфрієва, О.Саннікова, В.Татенко, Н.Чепелєва та ін.).

Творчість, що стала активною життєвою позицією особистості, потенційно здатна трансформувати закономірності, властиві «психічному» й «особистісному» в цілому. Необхідність вивчення цих закономірностей актуалізує дослідження проблеми життєтворчості, що проявляється в інтеграції найрізноманітніших аспектів психічного життя людини – діяльності, мислення, мотивації, активності тощо.

Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє її вивчення зумовили вибір теми нашого дослідження: «Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості».

Об'єкт дослідження: особистість майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості.

Предмет дослідження: поведінка майбутнього вчителя як суб'єкта життєтворчості.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості.

Гіпотеза дослідження:

1) Життєтворчість особистості майбутнього вчителя виявляється в здатності перетворювати і розширювати життєвий світ, змінювати і організовувати свою систему відношень у процесі розвитку;

2) Процес формування життєвої компетентності майбутніх вчителів у навчально-виховному процесі ВЗН буде ефективним за умови використання методів активного психологічного впливу.

Завдання дослідження:

1) Визначити теоретико-методологічні підходи до проблеми вивчення життєтворчості особистості.

2) З’ясувати психологічні складові становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості.

3) Розглянути особливості формування життєвої компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки.

4) Підібрати методики для діагностування життєвої компетентності майбутніх вчителів.

5) Провести діагностичне обстеження майбутніх вчителів як суб'єктів життєтворчості.

6) Розробити та апробувати психокорекційну програму для майбутніх вчителів.

7) Визначити рівень ефективності проведених психокорекційних заходів.

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи дослідження:

- теоретичні – аналіз та систематизація вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми життєтворчості особистості;

- емпіричні – діагностичні методи (спостереження, опитування, тестування, психологічний тренінг) з метою виявлення становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості;

- метод математичної статистики для опрацювання отриманих результатів.

Методологічною основою дослідження слугувал ипринципи системного підходу в дослідженні особистості (Б.Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, О.В. Скрипченко та ін.); наукові положення вітчизняної психології про закономірності процесу формування особистості (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Т.В. Говорун, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.), процеси самовизначення, життєвий шлях, стратегії і варіанти життя (К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анциферова, Т.М.Березіна, В.М.Дружиніна, О.І.Коржова, Н.О.Логінова, В.А.Петровський, В.А.Роменець, В.О.Татенко, Т.М.Титаренко, Б.І.Цуканова та ін.).

Теоретичне значення дослідження полягає в науковому осмисленні та обґрунтуванні становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості.

Практичне значення роботи полягає у тому, що комплекс методик з визначення особливостей становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості може бути використаним дослідниками при вивченні цього феномену. Виявлені дані про психологічні особливості даного явища можуть бути використані у лекційних курсах з педагогічної психології, психодіагностики викладачами педвузів.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (46 найменування) та 11 додатків. Основний зміст кваліфікаційної (магістерської) роботи викладено на 88 сторінках.

Закрити

Становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта життєтворчості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.