Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 81

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. МАГІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В КУЛЬТУРІ 7

1.1. Походження магії та її сутність у висвітлені науковців 7

1.2. Значення магії як найдавнішого пласта народної культури 15

РОЗДІЛ 2. МІФОЛОГІЯ ЯК СВІТОГЛЯДНА СКЛАДОВА ДАВНЬОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 26

2.1. Сутність і поняття міфів, їх класифікація та вплив на формування світогляду 26

2.2. Міфологічний простір давнього язичництва на прикладі слов’янської культури 47

РОЗДІЛ 3. ПИТАННЯ ТРАСОРМАЦІЇ МАГІЇ ТА МІФОЛОГІЇ В УМОВАХ КРИЗИ КУЛЬТУРИ 60

3.1. Магія як форма побутування культурної практики українців 60

3.2. Міфологія та її вплив на розвиток сучасної культури 64

ВИСНОВКИ 71

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77

ВСТУП

Актуальність теми. Дедалі актуальнішим стає зв’язок історії і сучасності нашого народу з його найдавнішим світоглядом. Міфи та легенди, вірування, ритуали та обряди - переходять із століття в століття, від покоління до покоління. Ці духовні скарби далеких пращурів з їхньою чарівною образністю і символікою, незвичними для нас персонажами, яким притаманна надлюдська магічна енергія, здатність перевтілюватися - розповідають нам глибинні процеси духовного життя прадавніх людей, їхній світогляд, засвідчують еволюцію народної культури.

Але, матеріали в первісному вигляді, недостатньо збережені, як правило частинки залишилися, лише в пам’яті та звичаях, багато що зі слов’янської міфології та магії втрачено або трансформовано. Тому, дослідження й збереження найдавніших обрядів, звичаїв, ритуалів, пісень, танців, народної мудрості, магії і міфології має величезне значення для української культури.

Актуальною ця тема тому, що такі культурні феномени як - міфологія та магія не залишились у минулому, а функціонують у різних сферах сучасного життя. Тому тема магії та міфології як найдавніших пластів народної культури, без перебільшення, є актуальною і значимою для розвитку культурологічного знання.

Стан дослідження теми. Науковий інтерес до цієї теми з’явився в українській історіографії ще у ХІХ ст. Серед цих досліджень варто назвати відомі праці М. Костомарова «Славянская мифология» (1846), Я. Головацького «Очерк старославянского баснословия или мифологии» (1860), І. Нечуй-Левицького «Світогляд українського народу. Ескіз української міфології» (1876), М. Сумцова «Культурные переживания» (1890), В. Милорадовича «Заметки о малорусской демонологии» (1899), В. Гнатюка «Останки перед християнського релігійного світогляду наших предків», тритомне видання «Знадоби до української демонології». Космогонічних міфологічних проблем торкалися М. Гоголь, П. Куліш, П. Чубинський, Г. Булашев та ін.

У радянський період на розвиток цієї теми було накладене ідеологічне табу, адже ні ритуальна культура давнини, ні міфологія як пласти народної культури не могли співіснувати із теорією класової боротьби та побудови комунізму. І усе ж таки наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. ця прогалина заповнюється новими дослідженнями та виданнями. Помітними стали, зокрема, роботи Знойка О. «Міфи Київської землі та події стародавні» (1989), «Українці: народні вірування, повір’я, демонологія» (1991), Плачинди С. «Словник давньоукраїнської міфології» (1993), «Українські замовляння» (1993), Войтовича В. «Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців» (1997), «Українська міфологія» (2002), «Міфи та легенди давньої України» (2013), Гунчика І. «Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування» (2011), Лозко Г. «Коло Свароже. Відроджені традиції» (2005), Гейштор О. «Слов’янська міфологія» (2015), Ульянов Д. «Українська старовинна магія» (2015) та ін.

Науковці сходяться у поглядах, що магія та міфологія - два способи практично-духовного осягнення світу. Багато вчених схиляються до думки, що вони не розривні, що міф - словесний еквівалент магічного ритуалу, а ритуал - театралізація міфу. Кожна більш-менш значна дія в міфі є ритуалом, який актуалізує зв’язок між соціальною ситуацією і «початком усього».

Разом з тим, наголосимо, що окреслена проблематика є сферою інтересів етнологів, мовознавців, фольклористів, істориків, філософів та представників інших галузей знань. В сучасних умовах розвитку науки існує необхідність розгляду теми магії та міфології у контексті культурологічного знання.

Мета дослідження: виявити основні характеристики магії та міфології як найдавніших пластів народної культури.

Досягнення мети передбачає розв’язання таких основних завдань:

‒ проаналізувати спеціальну літературу;

‒ з’ясувати походження магії та її сутності у висвітлені науковців;

‒ охарактеризувати значення магії як найдавнішого пласта народної культури;

‒ виявити особливості міфології як світоглядної складової давньої культури, при цьому з’ясувати сутність і поняття міфів;

‒ визначити міфологічний простір давнього язичництва на прикладі слов’янської культури;

‒ розкрити розвиток магії в умовах кризи культури як форми побутування культурної практики;

‒ простежити вплив міфології на розвиток сучасної культури.

Об’єктом нашого дослідження є ритуальні дійства та міфологічна світоглядна складова, які репрезентовані у найдавніших пластах культури.

Предметом дослідження є процеси розвитку магії та міфології як найдавніших пластів народної культури.

Методи дослідження: виходячи із завдань даного дослідження ми використали історичний та описовий методи, при цьому спиралися на методи аналізу та синтезу, абстрагування і порівняння. У процесі написання роботи також постійно тримали у полі зору культурологічний метод, який спрямований на розкриття наступних складових будь-якого явища культури, а саме пошуку відповідей на питання: як явище народилося (народження нового), як воно розвивалося (генезис), чим воно стало сьогодні і прогноз дій щодо перспектив його розвитку у майбутньому.

Наукова новизна роботи. Новизна роботи полягає в тому, що нами зроблена спроба систематизувати існуючі матеріали з теми дослідження та проаналізувати їх у контексті культурологічного знання.

Практичне значення: матеріали дослідження можуть використовуватися студентами вищих навчальних закладів у підготовці до навчальних занять з української культури, написанні рефератів та вивченні спецкурсів культурологічного циклу, предметом яких є ритуальні дійства та міфологічний світогляд.

Апробація дослідження. Матеріали дипломної роботи були апробовані у виступі на тему «Магія та міфологія як найдавніші пласти культури слов’ян» на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції // Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії та перспективи: Програма ХІІ міжнародної науково-практичної конференції: 10-11 листопада 2016р. – Рівне : РДГУ, 2016. - С. 29, а також у виступі на тему «Магія та міфологія як найдавніші пласти народної культури» // Програма науково-практичної конференції «Актуальні питання культури» у рамках проходження виробничої переддипломної практики студентами 5 курсу спеціальності 034 «Культурологія» заочної форми навчання 21 лютого 2017 р. – С. 5.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено предмет і об’єкт дослідження, мету та завдання. У першому розділі - «Магія, її походження, сутність та значення в культурі» виявлено походження магії та як ритуальні дії впливали на формування народної культури. Другий розділ - «Міфологія як світоглядна складова давньої культури України» висвітлюється походження та функціонування міфу в народній культурі, розглядається вплив міфу на формування світогляду та розкривається міфологічний простір слов’ян. Третій розділ - «Питання трансформації магії та міфів в умовах кризи культури» проаналізовано сфери життя суспільства в яких побутують магія та міфи.

У висновках узагальнюються результати роботи над темою та вказується на виконання поставлених завдань та окресленої мети дослідження.

Матеріали дипломної роботи викладені на 81 сторінках, основний текст складає 76 сторінки, список літератури презентує 55 найменувань. 

Закрити

Магія та міфологія як найдавніші пласти народної культури

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.