План

1. Мислення як предмет вивчення формальної логіки.

2. Особливості логічного мислення.

3. Структура логіки

Література   

1. Мислення як предмет вивчення формальної логіки.

Мислення людини підкоряється логічним законам і протікає в логічних формах незалежно від науки логіки. Вона є лише наслідком існування певного закономірного стану речей і є його систематизоване і упорядковане відображення. Так як для фізики причиною її виникнення є закони Всесвіту, так логіці передують закони мислення. Як фізика, вона знаходиться в постійному становленні і розвитку, тому що можливості і предмет її дослідження і відображення безмежно широкий, і не пізнаний. Багато людей мислять логічно, не знаючи правил логіки, так само як для падіння (комусь або чомусь) необов’язково знати закони тяжіння або для розмовляння – закони граматики.

Для того, щоб визначити, що таке логіка, ми повинні заздалегідь з'ясувати, в чому полягає ціль людського пізнання. Ціль пізнання полягає в досягненні істини за допомогою мислення, ціль пізнання є істина. Логіка ж є наука, яка показує, як повинне скоюватися мислення, щоб була досягнута істина; яким правилам мислення повинне підкорятися для того, щоб була досягнута істина. За допомогою мислення іноді досягається, а іноді не досягається. То мислення, за допомогою якого досягається істина, повинне названо правильним мисленням. Таким чином, логіка може бути визначена як наука про закони правильного мислення, або наука про закони, яким підкоряється правильне мислення.

Логіка – наука про мислення. Назва її походить від грецького слова logos – “думка”, “слово”, “закон” і т.д. Термін “логіка” вживається також для позначення закономірностей об’єктивного світу (наприклад “логіка фактів”, “логіка речей” і т.д.); для позначення строгості, послідовності, закономірності процесу мислення (“логіка мислення”, “логіка міркування”). Закономірний характер мислення є своєрідним відображенням об’єктивних закономірностей. Логіки мислення є відображення логіки речей (змістовно). Але на відміну від інших наук, вивчаючих мислення людини, наприклад, фізіології вищої нервової діяльності чи психології, логіка вивчає мислення як засіб пізнання. Логіка, яка вивчає пізнаюче мислення і застосовується як засіб пізнання, виникла і розвивалась як філософська наука і в теперішній час являє собою складну систему знань, що включає дві відносно самостійні науки: логіку формальну і логіку діалектичну (усне пояснення).

Оскільки думки виражаються в мові, вони мають звукові, або мовні форми. Одна і та ж думка може виражатися в мові по-різному. Наприклад, пропозиції "Петро - студент", "Peter is a student", "Peter ist student"выражают одну і ту саму думка. Можна навести приклади різних способів виразу деякої думки в одній мові, наприклад, в російському.

Окрім звукової форми, кожна думка має логічну форму (логічну структуру).

Логічна структура думки, виразимої приведеними вище пропозиціями, така: "Деякий певний предмет володіє деякою певною властивістю", або при іншому підході: "Деякий певний предмет явився елементом деякого певного класу предметів".

Як виявляти логічну форму складніших думок, а також процесів мислення (міркувань)?

Для знаходження способу, що дозволяє виявляти логічні форми різних думок і процесів мислення, виділимо найбільш загальні властивості і характеристики речей і явищ, найбільш загальні відносини між речовинами і явищами, а також найбільш загальні властивості і характеристики самих думок і відношення між ними. Ці властивості, характеристики і відносини явилися предметом вивчення логіки. Вони виражаються наступними словами і словосполученнями: "суть" /"есть", "является"/, "все" / "кожний, "ні один"/, "деякі", "якщо …то", "и", "або", "отже", "невірно, что…" /"не"/ і деякими іншими, званими логічними термінами, на відміну від нелогічних термінів, що позначають речі і явища або що виражають властивості і відносини, що не явилися предметом логіки.

Щоб виявити логічну форму думки, потрібно відвернутися від більшої частини змісту нелогічних термінів, що входять в словосполучення, що виражає цю думку. Зробити це можна різними способами. Можна, наприклад, опустити нелогічні терміни в цьому словосполученні і поставити замість них багатокрапки, штрихові і інші лінії. При цьому слідує замість різних входжень одного і того ж терміну креслити однакові лінії, а замість входжень різних термінів - різні лінії. Останні зауваження якраз і говорять про неповне відволікання від сенсу нелогічних термінів. По типу ліній можна відновити тип нелогічних термінів, "від більшої частини сенсу" яких відбулося відволікання.

Другий спосіб відволікання від сенсу нелогічних термінів полягає в заміні цих термінів символами - змінними. І в цьому випадку замість різних входжень одного і того ж терміну ставиться одна і та ж змінна, а замість різних термінів - різні змінні. Крім того, замість термінів різних типів ставляться і змінні різних типів.

Хай дані міркування:

(1)Всі метали явилися теплопровідними речовинами.

1Всі метали явилися електропровідними речовинами.

Отже, деякі електропровідні речовини явилися теплопровідними.

(1)Слідчий - юрист.

1Отже, добрий слідчий - добрий юрист.

(1)Муха - тварина. Отже, крупна муха - крупна тварина.

(6) В двох подальших міркуваннях мається на увазі слово "все".

В результаті заміни нелогічних термінів змінними отримаємо, відповідно, вирази:

(1)Все М суть Р. Все М суть S. Отже S суть Р.

(2)Все S суть Р. Отже, все Sq суть Pq.

(3)Все S суть Р. Отже, все Sq суть Pq.

(4) Вони виражають логічні форми вказаних міркувань.

Таким чином, логічна форма - це структура думки, або процесу мислення, одержувана в результаті відволікання від сенсу /от його більшій части/ нелогічних термінів.

Логічна форма виражає частину змісту думки. Вона інформативна.

Так, зміст, що виражається логічною формою першого міркування, таке: "Якщо всі предмети класу М включаються в клас Р. і всі предмети класу М включаються в клас S, то деякі предмети класу S включаються в клас Р". Іншими словами, кожна думка має звукову, або мовну, форму виразу і зміст. Весь зміст ділиться на логічне і нелогічне. Логічний зміст виражається логічними термінами і частково нелогічними, а нелогічне нелогічними.

Логічні форми можна класифікувати по типах. Основними типами логічних форм явилися поняття, думка і висновок.

Поняття - це думка, в якій узагальнені і виділені в клас предмети на основі системи ознак, загальної тільки для предметів цього класу.

Приклад поняття: дія або бездіяльність, кваліфікована законом як караного (поняття злочину).

До думок відносяться думки, в яких затверджується наявність або відсутність властивостей в предметів, відносин між предметами, зв'язків між предметами. Приклади: (1) Людина, що палить, говорить багато, але невлад.

(2) Людина, що палить з серйозним виглядом, вважає, що думки величезної державної важливості витають в нього в голові, а витає тільки дим, та і те не в голові, а біля неї.

Висновок - це процес отримання знання, виразимого в думці, їх інших знань, теж виразимих в думках. Прикладами висновків можуть служити приведені вище міркування (1), (2) (3).

Між думками існують зв'язки, залежні тільки від їх логічних форм. Такі зв'язки мають місце і між поняттями. І між думками, і між висновками. Так, між думками логічних форм "деякі S суть Р" і "деякі Р суть S" існує наступний зв'язок: якщо істинна одна з цих думок, то істинна і друга, незалежно від того, яке нелогічний зміст цих думок.

Зв'язки між думками формою, при яких істинність одних з цих думок обумовлює істинність інших, називаються формально-логічним законами, або просто законами логіки.

Закони логіки явилися віддзеркаленням об'єктивної реальності. Це віддзеркалення відбувається в процесі взаємодії людини з навколишнім світом. В.І. Ленін писав: "Практика людини, мільярди разів повторюючись, закріплюється в свідомості людини фігурами логіки. Фігури ці мають міцність забобону, аксіоматичний характер саме через це мільярдне повторення".

Зв'язок між думками в міркуванні представляє собою логічний закон. Щоб встановити, чи є зв'язок між висловами логічним законом, необхідно замість нелогічних термінів підставляти в ці вислови довільні терміни тих же типів і при цьому всякий раз з'ясовувати, чи виявиться істинним вислів, що виводиться, при істинності початкових. Якщо завжди виявляється така залежність істинності висловів, то зв'язок між ними представляє собою логічний закон. В сучасній логіці розроблені більш продуктивні методи виявлення закономірного зв'язку між думками.

Маючи поняття логічної форми і логічного закону, можна дати визначення формальній логіці.

Формальна логіка - це наука про форми мислення, про формально-логічні закони і інших зв'язків між думками по їх логічних формах.

Мислення, яке здійснюється відповідно до формально-логічних законів, називається правильним. Формальна логіка, явився наукою про правильне мислення, досліджує і систематизує також типові помилки, скоювані в процесі мислення, тобто типові алогизмы.

При застосуванні засобів, що виробляються формальною логікою, можна відволікатися від розвитку знання.

Формальна логіка досліджує зв'язки між думками, залежні від їх логічних форм, тобто перш за все від сенсу логічних термінів. Ці зв'язки мають місце незалежно від того, чи знаємо ми про них чи ні. Оскільки логічні терміни, принаймні деякі, представляють найбільш загальні характеристики позаязикової дійсності, остільки в логіці виражається знання онтологічного характеру, знання про те, якими ознаками володіє дійсність. Такими знаннями, наприклад, є: (1) "Неможливе існування ситуації і в той же час її відсутність, зокрема, неможлива наявність властивості в предмета, і в той же час відсутність цієї властивості в предмета"; (2) "В предметів, що змінюються, є властивості, які залишаються властивими їм у багатьох випадках принаймні деякий час".

Знання вказаних зв'язків і ознак включаються в світоглядну частину науки формальної логіки. В науці логіці ці знання виражається у виді так званих логічно-істинних висловів, тобто висловів, які явилися істинними незалежно від того, які вхідні в них дескриптивні терміни (ці вислови істини через особливості їх логічних форм).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Логіка 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.