Запорізька Січ - зародок української державності. Основні етапи її політичного становлення

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ У ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ 8

1.1. Причини, виникнення та генеза козаччини 8

1.2. Формування політичної державності у Запорізькій Січі 12

1.3. Зовнішня політика, військовий та територіальний поділ Вольностей Запорізьких 15

РОЗДІЛ ІІ. ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ 21

2.1. Військові козацькі старшини – вищі посадові особи у Запорізькій Січі 21

2.2. Похідна та паланкова старшини як інститути політичної влади 24

2.3. Інститут гетьманства у системі політичної влади та управління Запорізької Січі 26

РОЗДІЛ ІІІ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ 31

3.1. Джерела права: розвиток звичаєвого права і нормативно-правового регулювання 31

3.2. Злочини та застосування покарань 33

3.3. Еволюція судоустрою на Запорізькій Січі у XVI-XVIІІ століттях 37

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47

ВСТУП

Актуальність теми. Вирішення актуальних проблем розбудови сучасної Української держави не в останню чергу залежить від вивчення і засвоєння історичного досвіду, знання тих державотворчих процесів, які відбувалися в Україні протягом століть. Чимало вагомих, і не завжди однозначно оцінених, історичних державно-правових явищ передувало сучасному державотворенню.

У нових політичних умовах серед багатьох історичних явищ повинно знайти своє переосмислення та визнання і запорізьке козацтво, внесок якого, зокрема у становлення української державності, сьогодні по-новому розглядається й оцінюється не тільки вітчизняною наукою, а й за рубежем.

Мабуть, жодне явище в історії українського народу не здобуло такої широкої відомості, як козацтво, його фортеця – Запорізька Січ. Свідченням цього є хоча б той факт, що не тільки слово «козаки», а й їхні військові подвиги, прагнення до свободи, військове мистецтво широко відомі не тільки в Україні, а й згадуються далеко за її межами. Слід зазначити, що саме українське козацтво доволі часто перебувало у полі зору європейських дипломатів, керівників багатьох держав. Ще на початку XVIII ст. у суспільній думці поширеними були переконання, що на долю європейських держав у майбутньому впливатиме їх союз з козаками України. Варто наголосити на такому факті: ні одне іноземне джерело жодного разу не вказує на завойовницький характер козаків, на їх прагнення нести неволю іншим народам.

Від часів падіння козацької республіки (1775 р.) минуло вже понад два століття, а питання державності, яке багато значило для січовиків і залишалось болючим впродовж усієї історії, тільки тепер одержало свою історичну відповідь і втілення у життя. Наперекір тим проблемам, яких Україні довелось зазнати протягом своєї трагічної історії, українці змогли зберегти національну самобутність, а, отже, і козацькі традиції. Саме в Запорізькій Січі сформувались такі моральні засади, як побратимство, товариська рівність, обстоювання справедливості. Демократичне прийняття рішень Січовою радою, простота відносин із старшиною, повага один до одного – ці принципи об’єднували запорожців, і вони гідні наслідування сьогодні.

Історія козацтва і, зокрема, його внесок в утвердження і розвиток ідеї Української державності, ще і досі недостатньо вивчені і розроблені. Більш ґрунтовно досліджений період, починаючи від другої половини XVІІІ ст. Дослідження більш раннього періоду (XV-XVІІ ст.) досить ускладнене через малодоступність або взагалі відсутність достатньої кількості історичних джерел, причому його вивчення базується, як правило, на основі опрацювання документів українських, польських та російських архівів.

Отже, у період становлення і розвитку соціальної, демократичної, правової Української держави історичне минуле відіграє неабияку роль. Чимало відповідей на питання про те, яким бути сучасному державотворенню України, можна знайти і в історії Запорізької Січі, вивчаючи, зокрема, її державно-правові інститути: апарат управління Запорізької Січі, судові органи, їх структуру, функції та засади організації і діяльності тощо.

Метою дослідження є розкриття суті, особливостей, історичного значення організації влади на Запорізькій Січі та засад її створення і функціонування, які були сформовані у той період і не втратили свого значення для сучасного процесу державотворення.

Для досягнення цієї мети зроблено спробу розв’язати такі завдання дослідження:

– з’ясувати причини, виникнення та генеза козаччини;

– висвітлити формування політичної державності у Запорізькій Січі;

– охарактеризувати зовнішню політику, військовий та територіальний поділ Вольностей Запорізьких;

– проаналізувати військові козацькі старшини – вищі посадові особи у Запорізькій Січі;

– дослідити похідну та паланкову старшини як інститути політичної влади;

– розглянути інститут гетьманства у системі політичної влади та управління Запорізької Січі;

– визначити джерела права, зокрема, розвиток звичаєвого права і нормативно-правового регулювання;

– провести аналіз злочинів та застосування покарань на Січі;

– охарактеризувати еволюцію судоустрою на Запорізькій Січі у XVI-XVIІІ століттях.

Об’єктом роботи є суспільні відносини, які виникали під час формування державно-правових інститутів Запорізької Січі.

Предметом дослідження виступає Запорізька Січ – зародок Української державності, зокрема, основні етапи її політичного становлення

Методи дослідження. Принцип історизму було використано з метою врахування конкретно-історичних умов життя та діяльності істориків, які безперечно, мали вплив на формування їх поглядів та публікацію праць. Також було застосовано принцип системності, що виражено у врахуванні здобутку істориків не лише материкової України, а й української діаспори. Важливим у дослідженні було дотримання принципу наступності (спадкоємності) для з’ясування ступеня здатності нових генерацій продовжувати дискурси попередніх поколінь, встановлення співвідношення старих і нових знань та реальної величини їх примноження. Серед використаних методів варто назвати хронологічний, порівняльно-історичний, метод класифікації. Для характеристики наукового доробку у вивченні організації влади на Запорізькій Січі при збереженні хронологічної послідовності публікації наукових студій використано хронологічний метод. За допомогою порівняльно-історичного методу співставлено наукові погляди істориків на проблему походження, розвитку, функціонування та еволюції влади на Запорізькій Січі. Метод класифікації дає можливість групування основних проблемних питань, які висвітлюються в роботі.

Стан наукової розробки теми.Останнім часом на сторінках наукових видань, у періодиці опубліковано чимало матеріалів і розвідок, які стосуються історії Запорізької Січі в цілому. Поштовхом до цих публікацій та підвищення інтересу до проблем козацтва стало широке святкування (в 1992 р.) 500-річчя виникнення українського козацтва. Проте необхідно підкреслити, що в опублікованих матеріалах такі проблеми, як формування державно-правових інститутів Запорізької Січі, зокрема організація влади, специфіка діяльності центральних та місцевих органів влади, судоустрій Запорізької Січі, практично залишались поза увагою авторів або висвітлювались недостатньо, не охоплювали тих аспектів, які є об’єктом нашого наукового інтересу і дослідження.

Історії та процесам державотворення Запорізької Січі – різним її аспектам – присвячені праці багатьох вчених, – і вітчизняних, і зарубіжних, – зокрема таких, як: В. Б. Антонович, О. М. Апанович, В. О. Голобуцький, І. М. Грозовський, М. С. Грушевський, О. І. Гуржій, І. П. Крип’якевич, В. С. Кульчицький, В. К. Липинський, Ю. А. Мицик, Л. О. Окиншевич, О. Л. Олійник, Н. Д. Полонська-Василенко, О. І. Рігельман, А. Й. Рогожин, В. І. Сергійчук, А. О. Скальковський, М. Є. Слабченко, В. А. Смолій, В. С. Степанков, І. С. Стороженко, Б. Й. Тищик, А. П. Ткач, Д. І. Яворницький, О. Н. Ярмиш та інших.

Кращому розумінню та глибшому вивченню нашої проблеми сприяли загальні праці з загальної історії України та історії держави і права України.

Але, незважаючи на значну кількість праць про запорізьке козацтво, ще далеко не всі питання знайшли своє вирішення і належне висвітлення. Дана курсова робота є спробою доповнити висвітлення окремих аспектів, зокрема з історії права та держави, сприяти більш конкретному та об’єктивному висвітленню історії запорізького козацтва. Адже цілісного, комплексного дослідження саме історико-правових, державно-правових відносин, що склалися у Запорізькій Січі, а також питань організації і функціонування владних структур (центральних і місцевих органів), судочинства, в цілому апарату управління Запорізької Січі з проекцією тогочасного досвіду і традицій на сучасні процеси державотворення в Україні, – такого дослідження поки що не проводилось.

Практичне значення одержаних результатів.Положення, які обґрунтовані в роботі, та висновки, які зроблені на їх основі, можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях. Теоретичне і практичне значення роботи полягає в тому, що детальне вивчення організації влади, апарату управління Запорізької Січі розширює уявлення про такий складний соціальний та політичний феномен української історії, як козацтво, дозволяє відтворити цілісну картину, реконструювати фрагменти процесу державно-правового розвитку України. Запропоноване дослідження сприятиме подальшому удосконаленню правової бази України, завдяки використанню положень, інститутів, які існували в Запорізькій Січі, їх переосмисленню та практичному застосуванню. Фактичні дані і результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі юридичних та інших навчальних закладів, служитимуть поповненню курсів «Історія держави і права України», «Судові та правоохоронні органи України», можуть бути використані при підготовці навчальних посібників та підручників, а також цей матеріал може бути застосований при запровадженні спеціального курсу «Козацьке право».

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків за результатами здійснених досліджень, списку використаних джерел (43 найменування). Загальний обсяг роботи – 50 сторінок, при цьому основної частини – 43 сторінки.

Закрити

Запорізька Січ - зародок української державності. Основні етапи її політичного становлення

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.