Історико-правові аспекти розвитку освіти в Західній Україні 20-30 роки ХХ століття

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Огляд джерельної бази та історіографія даного дослідження 7

1.1 Історіографія проблеми 7

1.2. Джерельна база дослідження 12

Розділ 2. Правові аспекти розвитку освіти Західної України 20-30 роки ХХ століття 14

2.1. Державно-правові проблеми національної політики в галузі освіти в Україні 20-30 ті роки ХХ століття 14

2.2. Внесок освітньо-наукового товариства Просвіта у правове становище української освіти 26

2.3 Уніфікація загальної освіти в 30-ті роки 30

Розділ 3. Історичні аспекти розвитку освіти в Західній Україні 20-30ті роки ХХ століття 33

3.1 Освітньо-культурні процеси на Волині поч..20-30 рр. ХХ століття 33

3.2 Освітньо-культурні процеси в Галичині 20-30 роки ХХ століття 35

Висновки 49

Список використаної літератури 51

Вступ

Актуальність теми. Своєрідним, важким і суперечливим був історичний шлях Західної України у складі Польської держави протягом 20-30 років ХХ століття. Українське населення краю зазнавало національного та соціального гноблення з боку властей, насамперед це стосувалося освіти.

Дана проблема є важливим аспектом у вивченні історії державотворення територій, які сьогодні включені до складу України. Правовий статус освітянських органів, на які українцями Волині покладались великі сподівання, як на засіб збереження та захисту національних інтересів, досліджуваних суто з історичної точки зору, а історично-правового аналізу актів у цій сфері не проводилось. Тому вважається за доцільне вивчити саме правову сторону цього явища.

Як свідчить аналіз наукових робіт даної тематики досліджень фактично немає. Починаючи з 20-х років і до нашого часу щодо освіти в ІІ Речі Посполитій опубліковано ряд значних праць історичного плану та велику кількість статей , які висвітлюють лише окремі аспекти проблеми, при тому оминаючи правові.

У методологічному плані слід відзначити доробок К.Федоровича « Українські школи в Галичині у світлі законів і практики», де було спробу висвітлити поступову полонізацію шкільництва, окрім того відзначити потрібно роботи польських авторів Іваніцького М.,Маусберга, Урбанського З., радянського дослідника Павлюка І. та праці сучасних науковців Крамара Ю., Панасюка В. та інших.

Під час написання дипломної роботи було використано першоджерела, ті нормативно-правові акти які складали основу вирішення проблеми статусу освітніх інституцій на західноукраїнських землях у міжвоєнних період. Дане дослідження ґрунтується на опублікованих та архівних документах з питань юридичного підґрунтя діяльності влади, освітніх закладів та громадсько-освітянських організацій в Західній Україні і період входження її до складу Польщі. Джерельна база складається з численних документів Центрального державного історичного архіву України у м.Львові, державного архіву Волинської, Рівненської та Львівської областей.

Офіційні документи щодо розвитку вищої освіти Західної України міститься переважно у фондах чотирьох львівських вузів- Університету Яна Казимира, Львівської політехніки, Академії ветеринарної медицини, Академії закордонної освіти. Документи щодо діяльності приватних початкових та середніх учбових закладів, кураторій Львівського та Волинського шкільного округу знаходяться у фондах воєводських управлінь, староств, органів поліції, суду та прокуратури.

Для всебічного висвітлення освітянського життя на українських землях піддано аналізу інформацію щодо освіти, вміщену в опублікованих законодавчих та статистичних збірниках Польської держави, охарактеризовано матеріали тогочасної періодичної преси. Окремої уваги заслуговують різні директивні документи, програми навчання, положення, статути, звіти тощо.

Мета і завдання дослідження. Метою роботиє обґрунтування та розкриття історико-правових засад становлення та розвитку освіти у 20-30 роках ХХ століття, виявлення різних тенденцій і напрямів в політико-правовій діяльності влади через вивчення відповідних законів, актів та розпоряджень.

Реалізаація поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:

- зясування стану освіти на Західній Україні у міжвоєнний період

- розкриття характеру взаємовідносин органів місцевої влади та освітніх закладів краю

- вивчення статутних та програмних документів громадських, культурно-освітніх організацій та їх ролі у освітянському процесі.

Об’єктом дослідження є нормативно-правова база сформована польскою владою щодо розвитку освіти.

Предмет – становлення та розвиток освіти в Західній Україні 20-30 роки ХХ століття.

Хронологічні рамки охоплюють 20-30 роки ХХ століття – тобто період порівняно мирного розвитку подій у Західній Україні після українсько-польської та польсько-радянської воєн до розпаду Польської держави у 1939 році.

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму та об’єктивності в підході до висвітлення явищ минулого на основі комплексного і всебічного використання джерел. Застосовані методи порівняльного аналізу, синтезу, періодизації, класифікації, систематизації базуються на пріоритеті документальних фактів. У своїй сукупності вони стали важливим засобом розкриття поставленої мети.

Наукова новизна одержаних результатів роботизумовлена тим, що вперше зроблено спробу неупередженого аналізу національних меншин в ІІ Речі Посполитій, виявлено різні законодавчі та виконавчі тенденції та напрями в розвитку освіти на західноукраїнських землях, узагальнено державні акти в галузі освіти та визначено їхній декларативний характер, систематизовано та охарактеризовано основні програмні документи культурно-освітніх українських громадських організацій.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали дослідження можуть бути використані при підготовці узагальнюючих праць з історії держави і права України в навчальному процесі.

Окремі положення дипломної роботи можуть використовуватись для подальшої розробки й поглиблення теоретично-методологічних і прикладних засад дослідження освіти в Україні міжвоєнного періоду.

В основу структури покладено системно-структурний та функціональний метод вивчення правових явищ, що дозволило збагнути взаємодію держави і права в розвитку освіти на західноукраїнських землях20-30 роки ХХ століття, а також виділити окремі складові в освітній системі ІІ Речі Посполитої.

Дипломне дослідження включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатків

Закрити

Історико-правові аспекти розвитку освіти в Західній Україні 20-30 роки ХХ століття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.