Зовнішня політика Франції XVIII століття

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Характеристика тогочасної епохи. 7

1.1. Розподіл сфер впливу європейських держав у ХVІІІ столітті 7

1.2. Франція в епоху просвітництва. 12

Розділ 2. Силові інструменти зовнішньополітичного впливу Франції у ХVІІІ столітті 15

2.1. Війна за іспанську спадщину. 15

2.2. Війна за австрійську спадщину. 18

2.3. Англо-французьке колоніальне суперництво та Семирічна війна 1756-1763 рр. в Північній Америці 20

Розділ 3. Зовнішня політика Франції за часів Наполеона. 33

3.1. Боротьба Франції проти європейських коаліцій. 33

3.2. Силова дипломатія в двосторонніх відносинах Франції з європейськими державами. 36

Висновки. 38

Список використаних джерел. 40

Додаток. 43

Вступ

Актуальність та розробленість теми. Серед різноманітних проблем нової історії Франції світова історична думка упродовж багатьох десятиліть звертає увагу на дослідження питань зовнішньої політики Франції у XVIII столітті. Вивчення військової та державної діяльності її політичних лідерів, внутрішньої та зовнішньої політики належить до історичних тем, інтерес до яких з плином часу не лише не зменшується, а навпаки, виявляє стійку тенденцію до зростання.

Вивчення проблем реалізації “силової дипломатії” в боротьбі проти європейських коаліцій та в двосторонніх відносинах з країнами Європи дає змогу більш ґрунтовно дослідити як історію зовнішньої політики Франції, так й історію міжнародних відносин цього періоду.

Висвітлення особливостей французької дипломатії знаходимо в працях Ланфре, детальний аналіз Сорелем заходів дипломатії щодо розколу антифранцузьких коаліцій за допомогою погроз, тиску, диктату, розкриття російсько-французьких відносин у працях Вандаля, аналіз Дріо методів реалізації зовнішньої політики Франції, особливо при здійсненні східної політики Франції того періоду тощо.

У XX ст. французькі історики більш детально розробляють окремі проблеми історії Франції. Так, у 30-х роках історики демократичного спрямування Е.Дард і Ж.Лакур-Гайє створили фундаментальні праці [18, с. 114-120], присвячені формуванню та здійсненню французької зовнішньої політики.

У другій половині XX ст. у Франції з’являється “квантативна історіографія”, яка розглядала явища суспільного життя Франції через призму економічних відносин. Зокрема, історики-економісти цієї школи звернули увагу на питання впливу континентальної системи на міжнародні відносини того часу. Найвідомішою працею з цього питання є грунтовне дослідження професора Лільського університету Ф.Крузе, в якому він дав глибокий соціально-економічний аналіз зовнішньої політики Франції. [2, с. 120-127]

Серед сучасних робіт французьких істориків слід виділити праці Ж.Тюлара, в яких значне місце займають питання зовнішньої політики Франції, силових методів її здійснення. [18, с. 114-115]

Чималий внесок до світової наполеоніани зробила російська дореволюційна історіографія. Її особливостями було те, що, по-перше, вона перебувала під значним впливом французьких істориків, і, по-друге, розгля­даючи проблеми зовнішньої політики Першої імперії у Франції, російські історики надавали перевагу передусім російсько-французьким відносинам. Зразком такого підходу можна вважати праці М.Шильдера [6, с. 40-45], який був визнаним фахівцем у галузі міжнародних відносин XIX ст. і ввів до наукового обігу нові документи і матеріали, що відтворювали деякі невідомі аспекти дипломатії Наполеона.

Подальша методологічна еволюція роcійської історіографії політики Франції пов’язана з діяльністю істориків “помірно-ліберальної” орієнтації – С.Соловйова, О.Трачевського, О.Попова. Вони продовжили традицію своїх попередників і створили цикл спеціальних праць з історії російсько-французьких відносин на зламі XVIII-XIX ст. [5, с. 569-599]

Радянські дослідники збагатили досягнення російської історичної школи. Своєрідним мостом між російською і радянською історіографією стали праці вчених, які плідно працювали як в дореволюційний час, так і в радянський період. Серед них передусім слід виділити дослідження акад. Є.Тарле. [27, с. 56-70]

У другій половині XX ст. в СРСР з’явилася низка праць, де розглядалися різні проблеми зовнішньої політики Франції. Основний акцент у наукових розвідках радянської історичної школи робився на дослідженні російсько-французьких відносин. Їх особливістю був соціально-класовий підхід до подій, що відбувалися у ХVIII столітті.

Значна увага радянських істориків була присвячена східній політиці Франції. Цій проблемі присвячені праці О.Міллера, А.Іоаннісяна, А.Станіславської, Д.Гуліа та ін. [19, с. 42-49] Відмінною рисою цих досліджень є значна джерельна база та використання авторами концептуальної тези, висловленої ще Дріо, про те, що невпинна агресивність французької дипломатії на Сході перетворювала на фікцію будь-які компромісні угоди між Росією і Францією.

Велика група радянських вчених зосередилась на дослідженні основних напрямів європейської зовнішньої політики Франції. Е.Вербицький, С.Іскюль та ін. [11, с. 240-245] розглядали дії французької дипломатії в німецьких землях. Політиці Франції щодо країн Північної Європи присвячені монографії І.І.Кяйвяряйнена та В.Рогінського. [29, с. 34-35] Змаганням російської і французької дипломатії в Європі та на Сході приділив увагу в своїй монографії В.Сироткін [30, с. 138-139], польська проблема в зовнішній політиці Франції цього періоду проаналізована в праці О.Федосової. [18, с. 114-120]

Радянська історіографія років перебудови, а потім російська історіо­графія поступово відійшли від виключно класових підходів до оцінок історичних явищ минулого. Серед сучасних фундаментальних праць російсь­ких істориків, де висвітлюются проблеми зовнішньої політики Франції, найбільш значними є дві колективні монографії, підготовлені провідними дослідниками Російської Академії наук [11, с. 213-216], біографічне дослідження Ю.Борисова про Талейрана [5, с. 13-14]. Цікавою для викриття методів економічних диверсій в зовнішній політиці стала праця Г.Польського. [9, с. 26-27]

Серед українських дослідників, які аналізували проблеми зовнішньої політики Франції, варто виділити праці І.Борщака, В.Котова, Е.Вербицького та В.Ададурова. В роботі відомого українського дослідника І.Борщака [30, с. 138-139], який значну частину свого життя провів у Франції, на базі значного архівного матеріалу аналізуються плани та дії французької дипломатії щодо українських земель колишньої Речі Посполитої. В 1945 р. В.Котов вперше в українській радянській історичній науці в Києві захистив дисертацію, в якій проаналізував плани Наполеона щодо українських земель у протистоянні з Росією.

Об’єктом дослідження є зовнішня політика Франції ХVIII століття.

Предметом дослідження є методи та засоби французької зовнішньої політики у ХVІІІ столітті.

Мета дослідження полягає у висвітленні основних подій та видатних діячів зазначеного періоду.

Для реалізації цієї мети були поставлені такі завдання:

дати загальну характеристику епохи, що зумовлювала перебіг тогочасних політичних процесів;

визначити розподіл сфер впливу європейських держав у ХVІІІ столітті а також умови, що сприяли формуванню та здійсненню французької зовнішньої політики;

показати основні засади і витоки силової дипломатії Франції;

з’ясувати співвідношення військових і невійськових засобів використання сили в розв’язанні зовнішньополітичних проблем Франції;

визначити роль “силової дипломатії” в антикоаліційній боротьбі Франції;

дослідити методи використання Наполеоном сили у формуванні двосторонніх відносин Франції з європейськими країнами, зокрема, з Великобританією, німецькими державами та Росією.

Хронологічні рамки дослідження обмежуються ХVIII століттям, хоч автору інколи доводилося виходити за ці хронологічні межі для з’ясування питань зовнішньої політики.

Закрити

Зовнішня політика Франції XVIII століття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.