Пластуни в українській революції (1917-1921 рр)

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 47

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ І. Особливості Пласту як української форми скаутінгу. 8

1.1. Ідеологічні засади світового й українського скаутського руху.      

1.2. Форми роботи пластунів на початку існування організації.     

1.3 Особливості мілітарного вишколу пластунів.

Розділ ІІ. Участь пластунів в процесах українського державотворення на території колишньої Російської імперії 14

2.1. Співпраця галицьких пластунів з скаутськими організації Східної України.     

2.2. Участь пластунів (скаутів) у революційній боротьбі.

Розділ ІІІ. Участь пластунів у Листопадовому зриві та Українській Галицькій Армії 29

3.1. Роль пластунів у Листопадовому зриві.                                    

3.2. Діяльність пластунів у м. Стрий у 1918-1919 рр.

Висновок. 43

Джерела та література. 44

Вступ

Світовий рух скаутінгу на сьогоднішній день є найчисельнішим молодіжним рухом у світі. Засновником цієї нової системи виховання молоді є професійний військовий і розвідник генерал британської армії Бейден-Пауел. Офіційною датою заснування скаутінгу вважається 1907 р., а вже протягом кількох наступних років — до початку Першої світової війни — скаутінг поширився в більшості країн Європи та в США і Канаді, а також в 1912 р. — в Україні. В кожній країні скаутінг набував певних особливих рис, для якнайповнішого використання національних традицій у вихованні молоді. Так і український скаутінг, відомий під назвою Пласт**, мав певні особливості у формах і методах роботи.

Перші пластові гуртки почали свою роботу у Львові в 1911 р., а вже через три роки, на початок Першої світової війни, пластові частини існували у багатьох містах і містечках Галичини та Буковини. За даними історика пластового руху Б. Савчука чисельність пластунів на 1914 р. складала близько 1.500 осіб.

Важливість дослідження історії скаутінгу загалом випливає із того впливу, який спричинили скаути різних країн на європейську історію. Члени скаутського руху, виховані на засадах патріотизму і вірності батьківщині брали активну участь у захисті своїх країн під час воєн і в розбудові та зміцненні держав у мирний час. Зокрема, широковідомою є охоронна та санітарна робота морських скаутів Великобританії, праця скаутів на державній пошті в Румунії, тилова служба скаутів Італії, а також служба в регулярній армії скаутів Великобританії, Франції, Польщі та членів сіоністської скаутської організації.

Український Пласт, як в легальний період (1911-1930 рр., 1941-1944 рр.), так і в часи підпільного існування (1930-1939 рр.) також відігравав важливу роль у громадсько-політичному русі на Західній Україні.Відомо, про велику роль, яку відіграли українські пластуни при створенні Українських Січових Стрільцях та в самому Легіоні, а також те, що більшість членів керівних структур Організації Українських Націоналістів та командування Української Повстанської Армії свого часу належали до Пласту.Така активна діяльність для здобуття незалежності обгрунтовувалася також й ідеологією Пласту. Зокрема, до 1918 р. в українському Пласті діяв дослівний переклад з англійського скаутського закону і, наприклад, в пластовому курені у Самборі, заснованому у 1912-1913 рр. 2-га точка Пластового Закону виглядала так:“Пластун є вірний своїй батьківщині і не повагається навіть життя своє покласти за неї”.

Все це свідчить про потребу глибокого і всебічного — не тільки з точки зору історії, але й політології, економіки, педагогіки та інших наук, вивчення українського скаутського руху — Пласту: ідеології, форми і методів роботи, взаємовідносин Пласту з іншим громадськими і політичними організаціями, окремих аспектів діяльності пластунів тощо.

На сьогоднішній день вже вийшли друком низка робіт, присвячених історії Пласту, зокрема, участі пластунів в українській революції. Так, пластун і учасник УСС Л. Беч першим подав інформацію про діяльність вихованців Пласту під час Першої світової війни та української революції в невеликій статті, надрукованій у журналі підпільного Пласту “Вогні”. Але дана робота, з огляду на цензуру, не містила багато інформативного матеріалу, а найперше відігравала пропагандивну роль.

Після закінчення Другої світової війни діаспорні історики пластового руху вивчали, зокрема й участь пластунів у боротьбі за незалежність на початку 20 ст. Основним недоліком цих робіт було те, що вони, переважно, базувалися на спогадах, а тому і містять неповну чи неточну інформацію.Ще однією проблемою при вивченні історії Пласту є те, що різні матеріали з цієї тематики публікувалися переважно тільки в пластових виданнях, отож не увійшли в науковий обіг.

Після відновлення Пласту в Україні, почалася нова хвиля в дослідженні історії українського скаутінгу. Першою роботою, яка була присвячена участі пластунів в українській революції, стала стаття Б. Костюка “Першолистопадовий зрив у Львові та участь у ньому пластунів”.Проте, вона була надрукована у виданні, яке майже не поширюється поза Пластом, а тому залишилася непоміченою для науковців. Тоді ж, в 1996 році, вийшла друком основна на сьогоднішній день, наукова праця з історії Пласту — книжка Б. Савчука “Український Пласт: 1911-1939”.Дане дослідження є одним із етапів докторської дисертації по молодіжному рухові на Західній Україні, отож його характеризує наукове опрацювання основних джерел з історії Пласту. Проте, автор не ставив за мету повністю вивчити історію українського скаутського руху, а зосередився найбільше на періоді розквіту Пласту — 1920-1930 рр. Натомість період української революції, за браком широковідомих джерел, був змальований менш детально.

Подібний недолік притаманний і ще одному професійному дослідженню з історії Пласту — дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук В. Окаринського (захищена в 2001 р.). Проте новацією В. Окаринського є однозначне ототожнення різних форм українського скаутінгу на Східній Україні в 1918-1920 рр. із Пластом.Оскільки обсяг та завдання дипломної роботи не включають порівняльний аналіз різних підвидів українського скаутінгу, ми будемо також розглядати пластовий (скаутський) рух на Україні на початку 20 ст., як одне ціле.

Також слід згадати про видання “Матеріали до пластового мартиролога” — мартирологічний збірник біографій пластунів, які брали участь у боротьбі за незалежність, в тому числі в часи української революції.Але, потрібно знову повторитися, ця робота, як і попередні, участь пластунів в українській революції розглядають побіжно.

Щоправда, в 1998 р. для координації наукової роботи в сучасній організації Пласт була створена група дослідження історії Пласту, проте, з ряду об’єктивних причин, науковий доробок членів групи на сьогодні недоступний. Тому можна ствердити, що ступінь наукової розробленості теми є досить низьким, а тому у багатьох питаннях автору доводиться виступати новатором.

Предметом даного дослідження є український пластовий (скаутський) рух в контексті подій української революції 1917-1921 рр. Необхідність згадки про загальноукраїнські події зумовлена тим, що обставини військового протистояння певною мірою змінили характер цього руху під час описуваних років і надали йому більш мілітарного характеру.

Хронологічні рамки роботи ми визначали 1917-1921 рр.: від Лютневої революції в Росії до Другого зимового походу Армії УНР. Подібним чином датує українську революцію і Я. Грицак у своєму “Нарисі історії України”. Крім того, верхня хронологічна рамка пояснюється тим, у Другому зимовому поході брав участь полковник Роман Сушко, а також загинули щонайменше двоє із відомих пластунів, які брали участь у революційних подіях — член Подільської групи Української Повстанської Армії Ю. Тютюнника Володимир Стефанишин, колишній пластун 11 полку імені гетьмана Івана Мазепи в Станиславові та помічник по скаутській роботі Євгена Слабченка з Білої Церкви.

Географічно робота обмежується етнографічними кордонами України. Зрозуміло, що даних про участь пластунів у державотворчих процесах на Кубані, Вороніжчині чи на західних околицях Лемківщини ми не маємо. Проте, оскільки скаутські гуртки існували у багатьох містах України, а український революційних рух розвивався на всіх українських землях, не можемо виключати участь у ньому пластунів.

Питання вивчення поширення пластового (скаутського) руху нерозривно пов’язане із питанням історичних джерел. Джерела до даного можна поділити на дві груп: документи та мемуарна література. Щодо першої групи, до неї входять всі документи, що стосуються військових справ в 1917-1921 рр., зокрема, дані про персональний склад військових з’єднань Січових Стрільців. Проте, зрозуміло, що попри утруднений доступ до цих матеріалів, опрацювання таких документів вимагає кількарічної праці. Це ж стосується і даних із державних архівів різних областей. Ця обставина і стала на заваді роботи із даною групою джерел. Хоча в ході написання праці доводилося працювати із матеріалами Центрального державного історичного архіву у Львові (фонд 389 “Верховна Пластова Команда Українського Пластового Уладу”), проте у фонді 389 зібрано також і пластові видання 20-30 рр. 20 ст., з опублікованими спогадами. Таким чином, при написанні роботи використовувалися переважно джерела другої групи, тобто спогади, в тому числі із ЦДІА у Львові.

Особливо цінними є спогади В. Кучабського, Є.Коновальця таЛ. Шанковського. Властиво, за своєю суттю це спогади, які претендують на роль наукової праці. Так, історичний нарис історії Січових Стрільців Василя Кучабського, який розглядає період від початку утворення СС, як військової формації аж до весни 1919 р. цінний тим, що автор, сам пластун відігравав дуже важливу роль в описуваних подіях. Все це не могло не вплинути на абсолютну об’єктивність роботи, хоч автор подану у праці звіряв із іншими учасниками подій. Проте, цінність даного джерела полягає у тому, що у вказаній роботі достатньо широко відображено діяльність таких же ж, як і автор, пластунів-галичан. Подібну характеристику можна дати аналітичній праці коменданта Січових Стрільців Євгена Коновльця.

Ще одне джерело про розвиток Пласту на Східній Україні — опубліковані в пластовій пресі спогади відповідального за розвиток скаутингу в Кам’янці-Подільському П. Богацького.Фактично, вся найважливіша інформація про роботу в Кам’янці-Подільському базується на його спогадах.

Серед спогадів і водночас досліджень потрібно відзначити високий науковий рівень праці колишнього пластуна військового історика Льва Шанковського “Українська армія в боротьбі за державність”. Ця робота цінна також і тим, один із її розділів — “Стрийські пластуни у Визвольних Змаганнях” — присвячений, зокрема, діяльності Стрийської Пластунської сотні, хоч і базований найперше на спогадах автора.

Як цінне джерело до вивчення нашої теми, а, зокрема, для вивчення участі пластунів в Листопадовому Зриві, потрібно згадати і збірник спогадів учасників Зриву, які зібрав М. Гуцуляк. У збірнику особливе зацікавлення викликають, крім статей самого М. Гуцуляка, спогади пластунів Василя Горбая,Андрія-Богдана Макарушкита деякі інші спогади.

Дана робота побудована за проблемним принципом. Можна констатувати наявність відмінностей у віковому та професійному складі пластунів-учасників революційних подій на українських територіях, що входили до складу колишньої Російської та Австро-Угорської імперій. Це, зрештою, було зумовлене різницею у характері революційних рухів обох частин України. Тому є підстави в структурі роботи виділити окремі розділи для розгляду участі пластунів у революційних подіях в УНР та їх праці в ЗУНР. Також вважаємо, що для якнайповнішого висвітлення питання участі пластунів у революції 1917-1921 рр. потрібно в окремому розділі розглянути ідеологію скаутського (пластового) руху, форми і методи роботи. Особлива увага у цьому розділі буде приділена мілітарному вишколу пластунів, оскільки це явище було не характерним для Пласту 20-30 і пізніших років 20 ст. А з іншого боку –– саме потреба мілітарної підготовки молоді стала однією з причин заснування та зростання популярності Пласту.

Закрити

Пластуни в українській революції (1917-1921 рр)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.