Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи 1941-1944 рр.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ І. Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця. 8

1.1. Тарас Бульба-Боровець, організатор УПА ”Поліська Січ”. 8

1.2. Військові підрозділи Тараса Бульби УПА ”Поліська Січ- УПА (Б-Б) – УНРА”. 15

Розділ 2. Військово-дипломатична діяльність Тараса Володимировича 1941 – 1944 рр. 24

2.1. Ставлення військових підрозділів Боровця до радянських партизан. 24

2.2. Стосунки між отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем і німецькою окупаційною владою в 1942 – 1943 рр. 31

Висновки. 43

Список використаної літератури. 46

Словник скорочень. 50

Вступ

Актуальність дослідження. Здобуття Україною незалежності активізувало інтерес широкого кола громадськості до вітчизняної історії, а особливо до питань, пов'язаних із національним відродженням, національно-визвольним рухом. Український вимір історії Другої Світової війни – до цього часу українські ж громадяни не можуть зійтися в його спільному розумінні та оцінці. З цього погляду актуальності набувають дослідження, присвячені вивченню діяльності військово-політичних формувань, які існували на теренах України в період Другої світової війни і, зокрема, діяльності військових формувань, які очолював Тарас Боровець (псевдо “отаман Тарас Бульба”). Дослідження цієї проблеми допоможе історикам, науковцям, виробити правильну оцінку діяльності колишніх бійців Української Повстанської Армії (УПА), УПА(Б-Б)-УНРА, мельниківських підрозділів та інших національних військових структур.

Метою представленої роботи є комплексний аналіз напрямів, форм і методів діяльності військових формувань Т.Бульби-Боровця, характеристика його як учасника тогочасних подій, організатора і керівника.

Об'єктом дослідження є історична постать Т.Бульби-Боровця і створені ним збройні формування УПА “Поліська Січ”-УПА(Б-Б)-УНРА, їхня роль і місце в національно-визвольній боротьбі українського народу в період Другої світової війни.

Предметом дослідження є основні напрямки політичної та військової діяльності бульбівських формувань, форми і методи боротьби на два фронти – проти німецької окупаційної влади і радянських партизан, стосунки прибічників Т.Бульби-Боровця з різними

національними угрупованнями, політичні пріоритети Т.Бульби-Боровця.

Ще на початку 90-х років різні політичні сили звертались до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Президента з вимогами визнати або засудити їхню діяльність. Звучали заклики вилучити з користування у школах та вузах підручники, де ця діяльність була відображена по-іншому, ніж того бажала та чи інша сторона.

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22 жовтня 1993 р. визнає бійців Української Повстанської Армії, які брали участь у бойових діях проти гітлерівських загарбників на тимчасово окупованій ними території України в 1941-1944 роках, особами, які належать до учасників бойових дій. Однак ветерани УПА, Конгрес українських націоналістів, який є правонаступником історичної ОУН(Б), Організація українських націоналістів, яка є правонаступником історичної ОУН (фракція А. Мельника) ставлять питання про офіційне визнання Української повстанської армії воюючою стороною у Другій світовій війні.

Неоднозначне ставлення до проблеми УПА в українському суспільстві призвело до розколу в 1996 р. ветеранського руху, в результаті чого сьогодні існують дві структури – Організація ветеранів України та Всеукраїнське об'єднання ветеранів Другої світової війни.

Для вирішення проблеми у вересні 1996 р. Верховна Рада України створила комісію для сприяння у вивченні питань, пов'язаних з перевіркою діяльності ОУН-УПА. У вересні 1997р. Кабінет Міністрів України за дорученням Президента України видав постанову про створення урядової комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА.

Пропоноване дослідження крім питань, пов'язаних зі створенням та діяльністю УПА “Поліська Січ”-УПА(Б-Б)-УНРА, охоплює ряд інших аспектів: Української Повстанської армії, що вже весною 1942 р. розпочала діяльність на західноукраїнських теренах.

Висвітлення та документалізація історії національно-визвольного руху періоду Другої світової війни можуть стати реальними кроками до порозуміння та діалогу між різними політичними силами, гармонізації стосунків між жителями Сходу та Заходу, що в кінцевому підсумку позитивно вплине на процес національного відродження і консолідації українського народу.

Дослідження діяльності військових підрозділів під командуванням Т.Бульби-Боровця дозволяє також розкрити зміст інших процесів, які відбувались у суспільно-політичному житті окупованої нацистами України. Це сприятиме новому висвітленню політичних, ідеологічних, соціальних аспектів німецького і радянського тоталітарного режимів в Україні, з якими бульбівці вели збройну боротьбу в період Другої світової війни та стосунків між різними українськими національними силами.

Хронологічні межі роботи охоплюють 1941-1944 рр. – період німецької окупації України, організації і функціонування УПА “Поліська Січ”-УПА(Б-Б)-УНРА та діяльності Т.Бульби-Боровця на завершальному етапі війни. Життєвий шлях Т.Бульби-Боровця.

Дослідження охоплює переважно територію Волинської, Рівненської та Житомирської областей України.

Завдання:

– охарактеризувати ситуацію в Західній Україні, що склалась напередодні німецько-радянської війни;

– висвітлити умови формування національного світогляду Т.Бульби-Боровця та його діяльність в довоєнний період;

– проаналізувати створення Т.Бульбою-Боровцем військово-поліційного формування “Поліська Січ” та його діяльність;

– з'ясувати причини та обставини організації Т.Бульбою-Боровцем Української повстанської армії;

– розглянути відносини підрозділів УПА(Б-Б)-УНРА з німецькою окупаційною владою;

– розглянути стосунки Т.Бульби-Боровця і його прибічників з радянськими партизанами;

– дослідити консолідаційні кроки Т.Бульби-Боровця, спрямовані на досягнення згоди з ОУН(Б), ОУН(М) та іншими організаціями і розглянути збройний конфлікт, що спалахнув між бульбівцями та бандерівцями;

– простежити діяльність Т.Бульби-Боровця на заключному етапі війни.

На основі широкого кола джерел у роботі висвітлено такі малодосліджені питання, як довоєнна діяльність Т.Бульби-Боровця, створення і функціонування підрозділів УПА “Поліська Січ”-УПА(Б-Б)-УНРА; проаналізовано відносини бульбівських формувань з німецькими окупантами, неоднозначні стосунки з радянськими партизанами, розглянуто діяльність Т.Бульби-Боровця на завершальному етапі війни.

Основним джерелом для розуміння подій, пов'язаних із життям та діяльністю Тараса Бульби-Боровця є його книга “Армія без держави” (Вінніпег, 1981). Певними доповненнями до його праць є спогади О. В. Шуляка “В ім'я правди”.

У зібранні документів “Літопис УПА” військовим підрозділам Тараса Бульби приділено надзвичайно мало уваги.

Значний обсяг інформації про діяльність підрозділів УПА “Поліська Січ” - УПА(Б – Б) – УНРА міститься лише у збірнику документів “ОУН – УПА в роки війни”, який упорядкував та прокоментував В. Сергійчук.

Більш об'єктивно діяльність бульбівських підрозділів висвітлюють праці В. Косика. Він використав широке коло німецьких архівних документів і тогочасних публікацій. В. Косик досліджує час виникнення “Поліської Січі”, мету її діяльності, організаційну структуру, а також взаємовідносини з нацистами; робить спробу проаналізувати причетність формувань Т.Бульби-Боровця до витоків УПА.

Певний внесок у розробку досліджуваної програми зробив Дзьобак В. в дисертаційному дослідженні.

Монографії А. Кентія. Серед них – “Нариси історії організації українських націоналістів в 1941-1942 рр.”, “Українська повстанська армія в 1942-1943 рр.”. У роботах автор висвітлює створення та функціонування бульбівських формувань; розглядає відносини Т.Бульби-Боровця з німецькою адміністрацією, бандерівцями, мельниківцями тощо.

Своєрідним підсумком початкового етапу в дослідженні діяльності Т.Бульби-Боровця та його збройних формувань стала наукова конференція “Роль і місце Т.Бульби-Боровця в національно-визвольній боротьбі українців за їх державну самостійність”, що відбулася в м. Рівному 15 травня 1998 р. Матеріали конференції були опубліковані в збірнику “Повстанський рух отамана Тараса Бульби-Боровця: Дослідження, спогади, документи”. Він містить наукові статті: “Військово-дипломатична діяльність Тараса Бульби-Боровця” Й. Пацули, “Стосунки між отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем і німецькою окупаційною владою в 1942-1943 рр.” І. Марчука, “Сучасні польські історики про Тараса Бульбу-Боровця” Г. Бухала.

Методологічні принципи витікають з вимог всебічно і об'єктивно проаналізувати події та явища. При аналізі використано проблемно-хронологічний і порівняльний методи та метод логічного аналізу і узагальнення, що дало можливість виявити та дослідити основні питання діяльності Т.Бульби-Боровця і його військових підрозділів УПА “Поліська Січ”-УПА(Б-Б)-УНРА в період німецько-радянської війни. (Українську повстанську армію (УПА), якою командував Т.Бульба-Боровець, називає УПА(Б-Б); назва “УПА” застосовується до військових формувань, що підпорядковувалися проводу ОУН(Б), починаючи з травня 1943 р.).

Структура роботи обумовлена логікою дослідження проблеми, метою та завданнями її досягнення. Робота складається зі вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг – 51 сторінки.

Основний зміст роботи У вступі обґрунтовані вибір теми, її актуальність, хронологічні й територіальні межі; визначено об'єкт, предмет і мету, завдання дослідження, показано його зв'язок з науковими програмами.

Закрити

Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи 1941-1944 рр.

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.