Родина Шумовських в історії Волині ХХ століття

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 93

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВИТОКИ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ 8

1.1. Роль української духовної еліти 8

1.2. Історія родини православного священика Федора Шумовського 14

РОЗДІЛ 2. ГЕНЕАЛОГІЯ РОДУ ФЕДОРА ТА МАРІЇ ШУМОВСЬКИХ ТА ЇХ ВНЕСОК ДО КУЛЬТУРНОЇ СКАРБНИЦІ 19

2.1. Юрій Шумовський – священик, учитель, археолог 19

2.1.1. Волинська сторінка життя 19

2.1.2.Еміграційний період 34

2.2. Життєвий шлях Арсена Шумовського 52

2.3. Діяльність Петра Шумовського 57

2.4. Віхи життя Павла Шумовського 61

2.5. Культурне середовище Олександри Шумовської 65

2.6. Життєпис Анастасії Шумовської 70

ВИСНОВКИ 74

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 80

ДОДАТКИ 88

ВСТУП

Актуальність теми. У незалежній Україні повертаються із забуття замовчувані з політичних причин імена волинської інтелігенції, які відомі далеко за межами Батьківщини. В наш час священицька родина Шумовських є маловідомою, але вона залишила значний слід в історії Волині. Представники цієї сім’ї становлять ціле покоління інтелігентів, що знайшли своє призначення в різних сферах суспільної діяльності.

Батько родини – Федір Миколайович був не тільки священиком, а й лікарем, вчителем, громадським і політичним діячем, взірцевим батьком і вихователем як власної, так і парафіяльної сім’ї. Його діти змушені були покинути Волинь, але розкидані по всьому світу, зуміли вижити на чужині і зробити свій внесок у розвиток історії, культури, духовності, в тому числі й української.

Без сумніву, маємо справу з феноменальним явищем в українській культурі. Здивовано завмираємо, коли зустрічаємо бодай одну різносторонньо обдаровану людину. Але щоб стільки талантів розвивалося відразу, в одній родині… Це – вперше.

Дякуючи Олександрі, Європа полюбила українські пісні, а через Арсена, Петра, Павла – подивувалася генію українського винахідника і вченого. Юрій зумів перегорнути віки і відкрити людству культуру давноминулих епох, як археолог відстоював українську культуру на рівні ООН. Анастасія просто показала, як зберігати людську гідність у заблокованій культурі. Внесок кожного з них – неоціненний. А ще – збереження правдивості власної історії, духовності і високої культури побуту, звичаїв, чистоти української мови. Не розбудували вілл, не купували наддорогих автомобілів.Кошти вкладали в книги, літописи, хроніки і вірили, що наступить пора, коли це буде потрібне українському народові.

Канада, Німеччина, Франція, США, Англія, Малі – ці держави гордяться нашими земляками, але, на жаль, ці особистості не є сьогодні загальновідомими в Україні й навряд чи пересічний українець зможе щось розповісти про Шумовських. Проте надіємося, що в майбутньому Україна знайде можливість увіковічнити пам’ять про цю унікальну родину.

Отже, метою нашого дослідження став ґрунтовний і комплексний аналіз життя та діяльності родини Шумовських як в Україні, так і закордоном.

Мета роботи зумовлює розв’язання низки завдань:

– дослідити роль української духовної еліти на теренах волинського краю

– проаналізувати з’ясувати історію родини православного священика Федора Шумовського;

– вивчити і проаналізувати життя і діяльність Юрія Шумовського як археолога, священика, вчителя, громадського діяча на теренах Волині, дослідити діяльність вченого в Європі, Африці та США;

– проаналізувати життєвий шлях Арсена Шумовського;

– розглянути діяльність Петра Шумовського;

– дослідити віхи життя Павла Шумовського;

– з’ясувати та проаналізувати культурне середовище Олександри Шумовської;

–дослідити життєпис Анастасії Шумовської.

Об’єктом дослідження є родина Шумовських, а предметом – їх життя та діяльність на Волині та еміграції.

Методи дослідження. Для досягнення завдань, зумовлених метою роботи, були використані методи емпіричного та теоретичного дослідження. Методологічні засади роботи ґрунтуються на принципах історизму, наукової об’єктивності та достовірності.

При підготовці роботи використані предметно-хронологічний, структурно-системний та порівняльно-історичний методи комплексного аналізу подій, явищ і процесів. Їх поєднання дозволило найбільш повно реалізувати поставлені в дипломній роботі мету та дослідницькі завдання.

Джерельною базою дослідження стала мемуарна збірка «Зруйноване гніздо», у якій автор описав волинську сторінку життя своєї родини і перебування у еміграції на тлі суспільно-політичних подій. Ці матеріали, опрацьовані з позицій дослідницького аналізу, дали змогу найповніше відтворити життєпис сім’ї Шумовських у різні періоди життя та діяльності.

Окрім спогадів, опрацьовані краєзнавчі публікації Ю. Шумовського на шпальтах газети «Волинь» окупаційного періоду, які допомогли відслідкувати коло його науково-краєзнавчих пошуків.

Наукова новизна полягає у комплексному досліджені життя та діяльності родини Шумовських, оскільки ці особистості на даний період є малодослідженими, а існуючі наукові публікації у більшості висвітлюють лише окремі періоди життя – і здебільшого лише життя на Волині.. Крім того, майже відсутня інформація про працю Юрія Федоровича у Західній Європі та на американському континенті

Комплексне дослідження всіх періодів життєвого шляху Шумовських зроблене на основі опрацьованих наукових робіт по даній темі різних авторів, а також цілої низки спогадів Юрія Шумовського, що знаходяться у фондах Рівненського обласного краєзнавчого музею, його наукових праць та публікацій у періодичних виданнях, які зберігаються в Державному архіві Рівненської області.

Хронологічні межі визначені роками життя і дяльності всіх членів родини Шумовських – приблизно з початку ХХ до початку ХХІ століття.

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. У вступі характеризується актуальність та наукова новизна даної теми, визначається предмет, об’єкт, мета і завдання роботи. Перший розділ складається з двох підрозділів та розкриває роль української духовної еліти на Волині та історію священицької родини Федора Шумовського. Другий розділ складається із шести підрозділів, у яких розповідається про життя та діяльність всіх дітей Шумовських – Арсена, Петра, Павла, Юрія, Анастасії та Олександри. Список літератури містить перелік джерел, які використовувалися під час дослідження даної теми і складається з 70 найменувань.

Історіографія. Навіть із здобуттям незалежності України життя та діяльність Шумовських є малодослідженим, історіографія обмежується написанням здебільшого статей в газетах, журналах, наукових збірниках, однак котрих є достатньо.Поки що не існує єдиного джерела, де б повністю були зібрані факти про життя всіх Шумовських. Частково цю проблему вирішено у праці Солдатюк М. «Генеалогічне дерево сім’ї Шумовських», хоча відомості про їх не настільки вичерпні, наскільки би хотілося.

Роль духовної еліти на території Волині досліджено у роботах І. Скакальської «Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині першої половини ХХ ст.». Та ж авторка звернула в своїй статті «Спогади Ю. Шумовського як джерело з історії діяльності духовної інтелігенції Волині першої половини XX ст.» увагу на те, що спогади Ю. Шумовського – важливе джерело з історії родини Шумовських.

Щодо життєвого шляху Юрія Шумовського, то найбільш повно подається інформація у роботах В. А. Доброчинської, зокрема у статті «Юрій Шумовський: віхи життя та діяльності (1908-2004)», де послідовно викладені факти із життя археолога. Особливу цінність становить опублікований у цій статті лист Шумовського до О.Цинкаловського, якого він написав вже в еміграції. Ґрунтовно й комплексно діяльність вченого у Рівному в роки німецької окупації вивчає Данильчук Г. у своїй книзі «Рівне у долях його мешканців», де розповідає про створення музею в Рівному та внесок у це Шумовського. Археологічні дослідження як на Волині, так і за кордоном цілком об’єктивно досліджує Чорнописька Л. у своїй роботі «Професор Юрій Шумовський (до 100-річчя з дня народження)», роблячи наголос на феноменальних знахідках вченого у Африці. Також цю тему досліджували Цимбалюк Є., Харчук Г., Дмитренко Т. та інші

Досить об’єктивно досліджують життя і діяльність Арсена Шумовського Соборук С., Гладуненко О., в працях яких вміщені спогади Арсена Федоровича про участь у військових діях на території Волині. Заслуговують на увагу ряд праць Цимбалюка Є., такі як «Недоспівана пісня Олександри Шумовської», ««Велесова книга» Петра Шумовського», «У храмі – із хрестом, на розкопках – із лопатою» та інші. Особливу увагу дослідник звертає увагу на велике значення дослідження Петром Шумовським «Велесової книги». Відомості про життєвий шлях Анастасії Шумовської досить скупі, обмежуються двома-трьома статтями. Це, мабуть, можна пояснити тим, що Анастасія не набула такої слави закордоном, як її родичі і відома скоріше лише жителям містечка Мізоча.

Апробація результатів дослідження. Результати роботи оприлюднені як доповідь, на студентській науковій конференції «Історичні читання» у Рівненському державному гуманітарному університеті 23 березня 2016 р.

Закрити

Родина Шумовських в історії Волині ХХ століття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.